Høring og offentlig ettersyn av detaljregulering for Tomma steinbrudd

Med hjemmel i plan- og bygningsloven §12-10 legges forslag til detaljreguleringsplan for Tomma steinbrudd, planid. 1828 2020001, ut til høring og offentlig ettersyn i 6 uker.

Gjeldende detaljreguleringsplan for Gabbroforekomst Tomma ble vedtatt i 1995 og uttak av masse har etter det foregått kontinuerlig.

Gabbro Nor AS startet i desember 2020 en reguleringsprosess for å utvide driftsgrunnlaget ved en mindre arealutvidelse samt åpning for uttak av masse ned til ca. kote -40, innenfor deler av vedtatt reguleringsplan. Formålet er å skape forutsigbarhet for langsiktig fremtidig drift på Tomma og grunnlag for videre investeringer i anlegget.

Etter annonsering av planoppstart ble planprogrammet vedtatt 24.11.2021.

Frist for å komme med merknader settes til 20. august, 2023.

Kartutsnitt som viser forskjel i utstrekning for masseuttak i eksisterende vs. ny plan. - Klikk for stort bildeBlå og grønn linje viser forskjell i utstrekning for masseuttak i eksisterende og ny plan. Rød linje viser planens avgrensing. Skravert område viser areal hvor det er aktuelt med uttak 42 m under havnivå.