Kunngjøringer og høringer

Offentlig ettersyn av formannskapets forslag til økonomiplan for 2024-2027

Budsjettforslaget fra formannskapet er nå ute til offentlig ettersyn.

Kunngjøring av søknad om ny akvakulturkonsesjon ved Sandvika, Tomma, Nesna kommune

Kunngjøring av oppdrettskonsesjon, Sandvika, Tomma.

Varsel om oppstart av planarbeid i Movegen 27

Detaljregulering Gnr/ Bnr. 57/291, Movegen 27.

Vedtatt detaljregulering av Husby

Med hjemmel i plan- og bygningsloven §12-12 vedtok kommunestyret i møte den 21.06.2023, ny detaljreguleringsplan for Husby med plankart og bestemmelser datert 12. januar, 2023.

Høring og offentlig ettersyn av detaljregulering for Tomma steinbrudd

Med hjemmel i plan- og bygningsloven §12-10 legges forslag til detaljreguleringsplan for Tomma steinbrudd, planid. 1828 2020001, ut til høring og offentlig ettersyn i 6 uker.

Vedtak etter lov om stadnamn

Kartverket og kommunestyret har vedtatt stedsnavn og vegnavn. Her kan du lese hvilke.

Høring av vegplan for Nesna kommune

Hovedplan veg utarbeides for å legge et bedre grunnlag for framtidig ressursinnsats innen drift, vedlikehold og forsterkning av vegnettet i kommunen.

Kunngjøring - Søknad om akvakultur i Nesna kommune

Tomma rensefisk AS søker om endring av art innen akvakultur på Husby fra rognkjeks til torsk.

Kunngjøring av oppstart planarbeid på Lunde

Varsel om planoppstart og offentlig ettersyn av planprogram for detaljregulerings- plan for Lunde boligfelt.

Utleieboliger søkes for tilvisningsavtale i Nesna kommune med finansiering gjennom Husbanken

Nesna kommune ønsker å inngå tilvisningsavtale med firma som har som formål å eie, forvalte og leie ut boliger.