Kunngjøringer og høringer

Til høring - Helse- og omsorgsplan 2024-2030

Formannskapets behandlet sak 16/2024 i møte den 20.03.2024, og det ble enstemmig vedtatt at Helse- og omsorgsplan 2024-2030 skal sendes ut på høring med 6 ukers høringsfrist. Planen tas opp til ny politisk behandling 19. 6.24.

Høring og offentlig ettersyn av detaljregulering for Langsetvågen industripark 2

Formannskapet i Nesna kommune vedtok i sak 13/2024, den 20.02.24, å legge ut forslag til detaljregulering for Langsetvågen industripark til høring og offentlig ettersyn.

Høring om forskrifter for Nesna kommune etter ny opplæringslov

Den nye opplæringsloven krever at alle lokale forskrifter kunngjøres. Det skal også fastsettes noen flere lokale forskrifter enn i dagens lov. Nesna kommune skal ha hørt, vedtatt og kunngjort sine forskrifter etter ny opplæringslov innen 1. august, 2024.

Høring og offentlig ettersyn av forslag til detaljregulering for Movegen 27

Høring og offentlig ettersyn av forslag til detaljregulering for Movegen 27, planID 18282023002.  

Kunngjøring: Eiendomsskattelister 2024 - Offentlig ettersyn

Med henvisning til eiendomsskatteloven § 15 legges skattelistene for Nesna kommune 2024 ut til offentlig ettersyn i perioden 01.03.2024 – 01.06.2024.

Kunngjøring av akvakultursøknad om ny oppdrettslokalitet for torsk, Morhua AS

I henhold til Lov om akvakultur av 17.6.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig innsyn.

Alkoholpolitisk handlingsplan - Høring

Prosessen med å revidere Nesna kommunes alkoholpolitiske handlingsplan er nå i gang, og her er  høringsdokumentet som vi ber bransjen om å gi tilbakemelding på.

Kunngjøring av akvakultursøknad om biomasseendring og økt forforbruk, Kime Akva Tomma AS

I henhold til Lov om akvakultur av 17.6.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig innsyn.

Kunngjøring av vedtatt planendring for Solly

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-14 kunngjøres planendring for detaljreguleringen «Solly» - PlanID 182820170001. 

Høring - Forskrift om folkevalgtes rett til godtgjøring og velferdsgoder, Nesna kommune, Nordland fylke

Formannskapet har den 15. november 2023 i sak 70/23 vedtatt å sende vedlagte forskrift om folkevalgtes rett til godtgjøring og velferdsgoder for Nesna kommune ut på høring. Høringsinstanser er lokale partilag og folkevalgte i alle kommunale organ. Høringen blir publisert på Nesna kommunes nettside, og andre er også velkommen til å komme med innspill.