Kunngjøringer og høringer

Utleieboliger søkes for tilvisningsavtale i Nesna kommune med finansiering gjennom Husbanken

Nesna kommune ønsker å inngå tilvisningsavtale med firma som har som formål å eie, forvalte og leie ut boliger.

Andre gangs høring av planforslag - Detaljregulering for Husby, planid 182820170002

Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 12-10 legges forslag til detaljregulering for Husby, planid. 182820170002, ut til 2. gangs høring og offentlig ettersyn i 6 uker.

Eiendomsskattelister 2023 - offentlig ettersyn

Med henvisning til eiendomsskatteloven § 15 legges skattelistene for Nesna kommune 2023 ut til offentlig ettersyn i perioden 22.02.2023 – 17.03.2023.

Innspill til navn og skrivemåte av navneleddet Skeiv-, Skjeiv-, Skjef-, Skjæf-

Nesna kommune ønsker innspill til skrivemåten av navneleddet Skeiv-, Skjeiv-, Skjef-, Skjæf-.

Søk tilskudd til aktivitetstilbud for barn i asylmottak

UDI har nå åpnet for søknader til aktiviteter for barn og unge i asylmottak. Enkeltpersoner, frivillige organisasjoner og ikke-fortjenestebaserte virksomheter kan sende inn søknad.

Samfunnsdelen av kommuneplanen - Offentlig ettersyn og høring

Nesna Kommune har lagt ut  samfunnsdelen av kommuneplan på offentlig ettersyn og høring. Innspill sendes postmottak@nesna.kommune.no innen 1. februar 2023.

Offentlig ettersyn av formannskapets forslag til økonomiplan for 2023-2026

Budsjettforslag fra formannskapet, nå ute til offentlig ettersyn.

Offentlig høring – lokal renovasjonsforskrift HAF-kommunene

Forslag til endret renovasjonsforskrift for kommune tilsluttet Helgeland Avfallsforedling IKS legges her ut på høring og offentlig ettersyn.

Tilskudd til inkludering av barn og unge 2023

Bufdir vil informere søkere og søkerorganisasjoner om at tilskuddsordningen nå er lyst ut for 2023, og at søknadsskjemaene er publisert i Bufdirs søknadsportal.

Høring: Forslag til ny lokal forskrift om gebyrer etter plan- og bygningsloven, eierseksjoneringsloven og matrikkellova

Nesna kommune har utarbeidet forslag til ny lokal forskrift om gebyrer etter plan- og bygningsloven, eierseksjoneringsloven og matrikkellova, som nå er ute på høring.