Kunngjøringer og høringer

Vedtak etter lov om stadnamn

Kartverket og kommunestyret har vedtatt stedsnavn og vegnavn. Her kan du lese hvilke.

Høring av vegplan for Nesna kommune

Hovedplan veg utarbeides for å legge et bedre grunnlag for framtidig ressursinnsats innen drift, vedlikehold og forsterkning av vegnettet i kommunen.

Kunngjøring - Søknad om akvakultur i Nesna kommune

Tomma rensefisk AS søker om endring av art innen akvakultur på Husby fra rognkjeks til torsk.

Kunngjøring av oppstart planarbeid på Lunde

Varsel om planoppstart og offentlig ettersyn av planprogram for detaljregulerings- plan for Lunde boligfelt.

Utleieboliger søkes for tilvisningsavtale i Nesna kommune med finansiering gjennom Husbanken

Nesna kommune ønsker å inngå tilvisningsavtale med firma som har som formål å eie, forvalte og leie ut boliger.

Andre gangs høring av planforslag - Detaljregulering for Husby, planid 182820170002

Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 12-10 legges forslag til detaljregulering for Husby, planid. 182820170002, ut til 2. gangs høring og offentlig ettersyn i 6 uker.

Innspill til navn og skrivemåte av navneleddet Skeiv-, Skjeiv-, Skjef-, Skjæf-

Nesna kommune ønsker innspill til skrivemåten av navneleddet Skeiv-, Skjeiv-, Skjef-, Skjæf-.

Søk tilskudd til aktivitetstilbud for barn i asylmottak

UDI har nå åpnet for søknader til aktiviteter for barn og unge i asylmottak. Enkeltpersoner, frivillige organisasjoner og ikke-fortjenestebaserte virksomheter kan sende inn søknad.

Samfunnsdelen av kommuneplanen - Offentlig ettersyn og høring

Nesna Kommune har lagt ut  samfunnsdelen av kommuneplan på offentlig ettersyn og høring. Innspill sendes postmottak@nesna.kommune.no innen 1. februar 2023.

Offentlig ettersyn av formannskapets forslag til økonomiplan for 2023-2026

Budsjettforslag fra formannskapet, nå ute til offentlig ettersyn.