Hjemmebaserte omsorgstjenester

Hjemmetjenesten omfatter hjemmesykepleie og hjemmehjelp. I tillegg administrer hjemmetjenesten ordningen med trygghetsalarm og deltar i vedtaksmøtet som tildeler tjenester og omsorgsboliger.

Nesna kommunes har som mål at den enkelte innbygger kan bo hjemme så lenge som mulig og med tilstrekkelig grad av trygghet. Hjemmetjenesten omfatter hjemmesykepleie og hjemmehjelp og skal gi hjemmeboende innbyggere med bistandsbehov, helsefaglig og praktisk oppfølging.

Tjenesten skal gi innbyggere med bistandsbehov helsehjelp og praktisk hjelp i hjemmet. Tilbudet tilpasses den enkelte ut fra faglige vurderinger og utarbeides i samarbeid med den enkelte søker/pårørende.

Tjenestetilbud

Tjenestetilbudet skal utformes i samarbeid med brukeren, og det skal legges vekt på brukerens meninger. Med respekt, trygghet og forutsigbarhet skal brukeren stimuleres til å ta ansvar for eget liv. Dette forplikter alle ansatte til å utføre tjenester på en rettmessig og respektfull måte.

Vi tilbyr:

  • hjemmehjelp
  • støttekontakt når sykdom er årsak
  • kreftsykepleier
  • dagsenter for personer med demens
  • hukommelsesteam
  • heldøgnsbemannet omsorgsbolig

Hvordan motta tjenestene

Alle som er innbygger i eller midlertidig oppholder seg i kommunen har rett på nødvendige helsetjenester. De som er helt avhengig av praktisk eller personlig hjelp for å greie dagliglivets gjøremål, kan få innvilget hjemmetjenester. Det kan være akutt eller kronisk syke, uansett alder og økonomi. Hjelpen tildeles etter en individuell vurdering.

Etter mottatt søknad vil søkeren få en henvendelse om vurderingsbesøk. Hjemmesykepleie kan ut fra vurderinger tildeles umiddelbart.

Det innhentes opplysninger for å kunne gjøre en helhetlig og faglig vurdering av søknaden. Hjemmet er ansattes arbeidsplass, jfr arbeidsmiljøloven, og det skal også utføres en arbeidsplassvurdering ved vurderingsbesøket.

Søknad om pleie- og omsorgstjenester finner du under.
 

Helse, omsorg og velferd - Samlede søknader

Serviceerklæringer

Kontakt oss

Geir-Inge Hansen
Virksomhetsleder for hjemmebaserte omsorgstjenester
E-post
Mobil 91 68 17 20

Vakttelefon - Omsorgstelefonen:

91 68 17 20
Vakttelefon/omsorgsmobil er bemannet 8:00-15:00 på hverdager.
Svarer det ikke, ringes det tilbake ved første ledige anledning.