Helsetjenester i hjemmet

Helsetjenester i hjemmet er en tjeneste til deg som er avhengig av å få hjelp i ditt eget hjem på grunn av fysisk og/eller psykisk funksjonssvikt. Hjemmesykepleien er bemannet hele døgnet, og tjenesten er gratis.

Målet med tjenesten er at du kan ha en aktiv deltagelse og oppleve mestring i ditt eget liv. Det må foreligge et reelt behov for nødvendig helsehjelp i form av hjemmesykepleie. Hjelpen tilpasses i samarbeid med bruker, og vurderes fortløpende.  

Kriterier for tildeling

Helsetjenester skal ikke overta funksjoner som brukeren selv kan utføre, men bidra til å opprettholde og forbedre brukerens funksjonsnivå slik at vedkommende kan bo hjemme lengst mulig.  

Helsetjenester kan omfatte

 • Hjelp/veiledning til personlig hygiene, ernæring og sårstell  
 • Råd og veiledning i forbindelse med sykdom og forebyggelse av den
 • Pleie og omsorg ved sykdom eller funksjonssvikt
 • Administrering av medisiner hovedsakelig ved bruk av multidose
 • Hjelp til symptomlindring, stell og pleie til alvorlige syke og døende
 • Rehabilitering/habilitering i eget hjem 

Helsetjenester omfatter ikke

 • Pasienter som trenger akutt medisinsk/ kirurgisk og psykiatrisk behandling. De skal henvises til spesialisthelsetjenesten
 • Praktisk bistand til for eksempel oppvask, å betale regninger i nettbank og følge til lege/ tannlege, frisør eller fotterapeut  

Kommunen kan kreve egenbetaling for praktisk bistand og opplæring som ikke knytter seg til personlig stell og egenomsorg, jf. forskrift om egenandel for helse- og omsorgstjenester kapittel 2.

Se for øvrig kommunens serviceerklæring for hjemmetjenester for mer informasjon.

Hva du som bruker kan forvente av oss

 • Vi samarbeider med deg om utforming av tjenesten.
 • Vi gir deg informasjon, råd og veiledning
 • Vi samhandler med interne samarbeidspartnere, fastlege og sykehus
 • Besøk i hjemmet skal være avtalt
 • Tjenesten er avhengig av fleksibilitet, det vil si at tidspunkt for hjelp kan variere noe. De som av helsemessige årsaker trenger fastsatte tidspunkt vil få det
 • I situasjoner der pasienter eller andre i husstanden viser truende/voldelig adferd, søkes det bistand fra legevakt eller politi.

Hva forventes av deg?

 • At vi kan ommøblere av sikkerhetsmessige grunner:
  • At vi får tillatelse til å installere nødvendige hjelpemidler i ditt hjem. For eksempel Sykeseng, rullestol, personløfter, toalettstol etc. Dette for å kunne hjelpe deg og hindre og forebygge arbeidsskader hos personalet som hjelper deg 
 • Lar være å røyke mens ansatte er i hjemmet og lufter ut i god tid før besøk ventes 
 • Holder husdyr forsvarlig bundet evt på ett annet rom
 • Respekterer ansattes taushetsplikt og tar ikke opp spørsmål om andre brukere
 • Sørger for å ha nødvendig utstyr tilgjengelig som f.eks. rent tøy, rene håndklær, og personlig hygieniske artikler som for eksempel neglesaks, temperaturmål, tannbørste, urinflasker og lignende.  Du vil bli møtt med respekt og vi overholder taushetsplikten
 • Du sørger for at personalet har tilgang til hjemmet ditt. Dette innebefatter; utelys fungerer, privat vei er farbar, inngangsparti er måkt fri for snø og at nøkkelboks settes opp hvis du ikke kan åpne døra selv

Tannhelse

 • De som har hatt hjemmesykepleie hver uke i 3 måneder sammenhengende, har rett på gratis tannlegebehandling hos fylkestannlege.  

Ansvarlig for tjenesten

Virksomhetsleder i hjemmetjenesten.

Saksbehandling

Saksbehandler utfører en individuell kartlegging og vurdering av tjenestemottakers funksjonsnivå for å sikre at vedtak og tjenester bygger på korrekt og tilstrekkelig informasjon. Saksbehandleren sender ut foreløpig svar hvis en må forvente lengre behandlingstid enn 4 uker.

Gjeldende lovverk:

Slik søker du

Søknadsskjema sendes elektronisk til postmottak@nesna.kommune.no eller pr post til  Nesna kommune, Movegen 24, 8700 NESNA

Hvordan søke helse- og omsorgstjenester

Ved spørsmål om tjenesten kan omsorgsmobil kontaktes på 91681720 eller send epost til virksomhetsleder for hjemmetjenesten.