Praktisk bistand

«Praktisk bistand» betyr hjelp til praktiske gjøremål i hjemmet.

Du kan søke om hjemmehjelp når du bor hjemme eller oppholder deg i Nesna kommune og du er helt avhengig av hjelp til praktiske gjøremål som for eksempel:

 • Rengjøring
 • Sengetøyskift
 • Klesvask

Rengjøring gis som hovedregel hver 14. dag. Hjemmehjelp tilpasses i samarbeid med bruker, og vurderes fortløpende. Opprettholdelse av brukerens egenomsorg skal være sentral. Dette betyr at praktisk bistand ikke skal overta funksjoner som brukeren selv kan utføre, men bidra til å opprettholde og forbedre brukerens funksjonsnivå slik at vedkommende kan bo lengst mulig hjemme.

Hjemmehjelp kan omfatte

 • Rengjøring av bolig. Det vil si vask av gulv og støvsuging. Rengjøring utføres bare i rom som er i daglig bruk: Stue, kjøkken, bad, toalett, soverom og entre.
 • Skifte av sengetøy etter behov.
 • Vask av klær inntil en gang pr. uke. Bruker plikter å stille med helautomatisk vaskemaskin. I annet fall henvises bruker til pårørende eller andre som står brukeren nær.
 • Hjelp til å skrive og ringe inn bestilling av matvarer inntil 1 gang pr. uke der bruker ikke har noen i sitt nærmiljø som kan bistå.  

Hjemmehjelp omfatter ikke

 • Oppvask etter besøkende.
 • Det skal ikke foretas rengjøring etter gjester eller andre som bor eller deler bolig med den som mottar praktisk bistand.
 • Oppgaver bruker kan ivareta selv. 
 • Hjelp til å kunne utføre nødvendige post- og banktjenester, for eksempel å betale regninger og hente pakker. Ansatte i tjenesten ikke skal håndtere post, penger, kort eller personlige koder. 
 • Hjelp til rengjøring og innkjøp i perioder hvor voksne barn eller andre bor/oppholder seg hjemme hos bruker. 
 •  Storvask eller rundvask. 
 • Henge opp gardiner  
 • Pussing av sølvtøy og lignende  
 • Stryke klær/duker/gardiner 
 • Baking  
 • Trappevask i felles oppgang/inngang  
 • Hjelp til flytting  
 • Hagearbeid, stell av blomster, klipping av plen, snømåking  
 • Hjelp til husdyr og/eller renhold etter dyr 

Kriterier for praktisk bistand

 • For at brukere skal ha krav på praktisk bistand, må funksjonsnedsettelsen være av en viss varighet. Unntaksvis, for en overgangsperiode, kan praktisk bistand innvilges ved funksjonsnedsettelse av forbigående art, men hjelpen vil opphøre straks behovet ikke lenger er til stede.
 • Søkere som deler bolig med andre funksjonsfriske, nære slektninger, blir vurdert særskilt. Tjenester skal kun ytes til søker sin del av boligen, og omfatter ikke oppgaver som andre beboere kan ivareta.
 • Personer som selv ikke er opptatt av hjemmets standard har ikke krav på hjemmehjelp selv om pårørende synes vedkommende burde ha hjemmehjelp.
 • Søknad om hjemmehjelp som kun er begrunnet i ensomhet, kan ikke imøtekommes. Søkere henvises til andre offentlige eller frivillige hjelpeordninger for eksempel besøksvenn og lignende.
 • Tjenestens omfang vurderes fortløpende  

Hva du som bruker kan forvente av oss

 • Vi samarbeider med deg om utforming av tjenesten.
 • Vi gir deg informasjon, råd og veiledning.
 • Vi samhandler med interne samarbeidspartnere, fastlege og sykehus.
 • Besøk i hjemmet skal være avtalt.
 • Tjenesten er avhengig av fleksibilitet, det vil si at tidspunkt for hjelp kan variere noe. De som av helsemessige årsaker trenger fastsatte tidspunkt vil få det.
 • Praktisk bistand vil ikke bli utført på en bevegelig helligdag og det vil vanligvis ikke bli flyttet til en annen dag.
 • Du betaler kun for timer for utført renhold utenom hvis du ikke sier ifra til rett tid.

I situasjoner der pasienter eller andre i husstanden viser truende/voldelig adferd, søkes det bistand fra legevakt eller politi.

Hva forventes av deg?

 • At vi får ommøblere av sikkerhetsmessige grunner 
 • At du gir oss lov til å installere nødvendige hjelpemidler i ditt hjem. For eksempel sykeseng, rullestol, personløfter, toalettstol etc. dette for å kunne hjelpe deg og hindre og forebygge arbeidsskader hos personalet som hjelper deg 
 • Lar være å røyke mens ansatte er i hjemmet og lufter ut i god tid før besøk ventes.  
 • Holder husdyr forsvarlig bundet evt på ett annet rom
 • Respekterer ansattes taushetsplikt og tar ikke opp spørsmål om andre brukere.  
 • Sørger for å ha nødvendig utstyr tilgjengelig som f.eks mopp og rengjøringsmiddel, rent tøy, rene håndklær, og personlig hygieniske artikler som for eksempel neglesaks.  Du vil bli møtt med respekt og vi overholder taushetsplikten.
 • Du sørger for at personalet har tilgang til hjemmet ditt. Dette innebefatter; utelys fungerer, privat vei er farbar, inngangsparti er snømåket og at nøkkelboks settes opp hvis du ikke kan åpne døra selv

Pris

 • Den månedlige abonnementsprisen fastsettes på grunnlag av husstandens samlede netto inntekt. Samlet betaling for praktisk bistand skal imidlertid ikke overstige et fastsatt utgiftstak pr. år. Dette utgiftstaket er gradert etter bruker/husstandens samlede netto inntekt før særfradrag. Fastsettes årlig av kommunestyret. Eventuell hjelpestønad til hjelp i huset skal legges til netto inntekt før fastsetting av utgiftstaket.
 • Hvis tjenesten av ulike årsaker ikke blir utført i henhold til tjenestevedtaket, betales det ikke for abonnementet i gjeldende periode.
 • Bruker må gi beskjed senest dagen før for å få fritak i betaling hvis avtalt tid ikke passer.  

Ansvarlig for tjenesten

Virksomhetsleder i hjemmetjenesten.

Saksbehandling

Saksbehandler innhenter nødvendig informasjon for å sikre at vedtak og tjenester bygger på korrekt og tilstrekkelig informasjon. Kravet til god utredning av tjenestebehovet og grundig saksbehandling må ses i sammenheng med dette. Saksbehandleren sender ut foreløpig svar hvis en må forvente lengre behandlingstid enn 4 uker jamfør forvaltningsloven.

Slik søker du

Søknadsskjema sendes elektronisk til postmottak@nesna.kommune.no eller pr post til  Nesna kommune, Movegen 24, 8700 NESNA

Hvordan søke helse- og omsorgstjenester

Ved spørsmål om tjenesten kan omsorgsmobil kontaktes på 91681720 eller send epost til virksomhetsleder for hjemmetjenesten.