Tjeneste for funksjonshemmede, psykisk helse/rus og miljøtjeneste

Hva består tjenestene av?

Tjenestene skal sikre en helhetlig ivaretagelse for langvarige og sammensatte tjenester for mennesker med nedsatt funksjonsevne i alle aldre.Brukernes ønsker og behov er svært viktig for tjenestene. For å kunne være med på å fatte beslutninger som påvirker eget liv, er det viktig å bli møtt på en måte som oppleves som likeverdig.

Hva tilbyr vi?

Tjenesten for funksjonshemmede, miljøtjenesten og psykisk  helse/rus gir bistand til mennesker som har behov for opplæring og støtte i daglige gjøremål. 

Psykisk helse og rus tilbyr et lavterskeltilbud til sine pasienter der det er mulig å kontakte tjenesten direkte for veiledning og støtte, samt iverksetting av hjelpetiltak.

Tjenestene tilbys innbyggere med bostedsadresse i Nesna kommune, eller som har midlertidig opphold i kommunen.

For å gi brukerne et helhetlig tilbud, fokuseres det på tverrfaglig samarbeid.

Tjenestene bistår med:

  • praktisk bistand
  • avlastning
  • støttekontakt
  • arbeidstrening
  • brukerstyrt assistanse (BPA)
  • omsorgslønn
  • personlig assistanse
  • støttesamtaler
  • angstmestring

Kontakt oss

Karine Nordby
Virksomhetsleder for Nesna mestringssenter, miljøtjenesten, tjenesten for funksjonshemmede og tjenesten for psykisk helse og avhengighet
E-post
Mobil 93 62 89 72
Ida Mathisen
Fagleder for miljøtjenesten
E-post
Mobil 95 80 94 37
Kjell Stücken
Fagleder psykisk helse og avhengighet, leder for psykososialt beredskapsteam
E-post
Mobil 94 78 60 48

Vakttelefon - Miljøterapeutiske tjenester:

94 17 25 08