FAU

FAU er foreldrerådet (alle foreldrene på skolen) sitt arbeidsutvalg.

Alle klassene skal være representert i arbeidsutvalget, og her på Nesna er det to medlemmer fra hver klasse. FAU skal på vegne av foreldrene jobbe sammen for å skape et godt samarbeid mellom hjem og skole, sørge for at alle elever trives og har en positiv utvikling, og skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet (opplæringsloven).

Representantene i FAU skal sikre at foreldrene har reell medvirkning, fremme foreldrenes felles interesser og medvirke til at elevene og foreldrene kan ta aktiv del i arbeidet med å skape et godt skolemiljø.

Foreldreutvalget for Grunnopplæringen (FUG) nevner blant annet disse som eksempler på typiske arbeidsoppgaver for FAU:

  • Informere alle foreldre om aktuelle saker og høre på dem
  • Samarbeide med elevrådet, rektor og lærerne
  • Ta initiativ til sosiale aktiviteter for elevene og foreldrene
  • Arrangere samlinger for foreldrene og lærerne, som storforeldremøter med ulike temaer
  • Uttale seg om relevante saker fra kommunen eller skolen, for eksempel trafikk, skolemiljø, inneklima, ordensreglement, strategiske planer og komme med innspill til skolen i saker der foreldrenes engasjement er viktig

FAU stiller med to foreldrerepresentanter til Samarbeidsutvalget. FAU-lederen er den ene representanten.

Referat FAU 2024