Vedtatt detaljregulering av Husby

Med hjemmel i plan- og bygningsloven §12-12 vedtok kommunestyret i møte den 21.06.2023, ny detaljreguleringsplan for Husby med plankart og bestemmelser datert 12. januar, 2023.

Det er gjort følgende endring av planbestemmelsene:

Tredje setning i pkt. 2.12 Rekkefølgebestemmelser endres til:

Før det kan gis byggetillatelse for BFS20 – BFS24 og før SV7 kan bygges ut skal bygging være igangsatt på minimum seks av de åtte tomtene BFS10 – BFS14 og BFS17 – BFS19.

Gjeldende reguleringsplan for Husby oppheves etter dette i medhold av plan- og bygningsloven §12- 14.

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for ny næringsutvikling, boligbygging og småbåthavn i Husby.

Kunngjøring av planoppstart ble gjort i 2016, og i 2017 ble planprogrammet vedtatt. I 2020 ble planforslag behandlet og lagt ut til høring og offentlig ettersyn. NVE fremmet innsigelse til planforslaget og det kom ellers flere vesentlige merknader fra andre sektormyndigheter.

Etter bytte av plankonsulent og gjennomføring av geotekniske undersøkelser har forslagsstillerne nå sendt inn nytt og betydelig endret planforslag som i stor grad imøtekommer merknadene fra 1.gangs høring. Blant vesentlige endringer nevnes:

  • Sterkt redusert utfyllingsområde for næringsareal
  • Flytemolo i stedet for fyllingsmolo
  • Skarafjæra og deler av Hambrusen avsatt til friluftsområde og badeplass
  • Rekkefølgekrav før utbygging av Hambrusen
  • Mer fleksible bestemmelser for næringsområdene BKB1 og BKB2

Nytt planforslag ble etter administrativ gjennomgang sendt ut på høring til alle parter som hadde gitt innspill til 1.gangs høring og alle berørte grunneiere. I høringsperioden frem til 25.04 er det kommet inn 7 uttalelser. Innsigelsen fra NVE er trukket.

Illustrasjon av planområdet, Husby. - Klikk for stort bildeIllustrasjon av planområdet, Husby.

Klagerett

Enkeltvedtak kan påklages i henhold til forvaltningslovens § 28. Klagefristen er tre uker fra brev om planvedtak mottas. Klagen må være undertegnet og vise til vedtaket som påklages. Klagen må være begrunnet og inneholde eventuelle nye opplysninger som kan ha betydning for klagebehandlingen. Klagen merkes med saksnr 2023/222, planid 20170002 Detaljregulering for Husby.

Klage sendes postmottak@nesna.kommune.no eller Nesna kommune, Movegen 24, 8700 Nesna.