Varsel om oppstart av planarbeid i Movegen 27

Detaljregulering Gnr/ Bnr. 57/291, Movegen 27.

Iht. til Plan- og bygningslovens § 12-8 og § 12-14 varsles oppstart av privat detaljregulering, og oppheving av eksisterende reguleringsplan "Movegen 27". Varslet gjelder for eiendom med gnr/ bnr. 57/291, Movegen 27, Nesna kommune. Området ligger i sentrum ved siden av Nesna samfunnshus, og planområdet er ca. 5,3 daa. Planid 1828 2023 002. 

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for oppføring av bolig - konsentrert småhusbebyggelse, med 30 boenheter på eiendommen. Aktuelle formål vil være boligbebyggelse, uteoppholdsareal, energianlegg, veg, renovasjonsanlegg, kjøreveg og annen veggrunn -grøntareal, tekniske anlegg og parkering.

Området er avsatt til sentrumsformål hotell i reguleringsplan Movegen 27 (planid 18282010001), dermed er planforslaget ikke i samsvar med gjeldene plan. Planarbeidet er vurdert til å ikke utløse krav om konsekvensutredning. Tema som vurderes som særlig viktig i det videre planarbeidet er grunnforhold, håndtering av overvann, trafikkstøy, trafikkavvikling og leke- og uteoppholdsareal.
Forslagsstiller er Nesna Drift AS.

Frist for innspill/ merknad er satt til 11. september 2023 og rettes til:

Lilleby Tegnekontor AS v/ Kristian Wist Lilleby
Hustadlandet 197, 7670 Inderøy
Tlf.: 977 21 970
kristian@lillebytegnekontor.no