Høring av vegplan for Nesna kommune

Hovedplan veg utarbeides for å legge et bedre grunnlag for framtidig ressursinnsats innen drift, vedlikehold og forsterkning av vegnettet i kommunen.

I vurderingen av hver enkelt veg det benyttet en beskrivelse av tilstand som varierer fra svært dårlig (tilstand 1) til svært god (tilstand 5). Det er ikke skilt mellom private og kommunale veger i kartleggingen, men det er ønskelig å prioritere kommunale veger ved vedlikeholdsarbeid. Som følge av denne rapporten vil det bli utarbeidet retningslinjer for omklassifisering av veg.

For hver tilstand er det beregnet en enhetspris pr m2 veg. Utbedringskostnad blir beregnet for hver delstrekning basert på areal og tilstand. Kostnad for hver veg blir summen av disse.

I rapporten er det utarbeidet et forslag til prioritert liste for utbedring av alle veger i kommunen, avhengig av tilstand og årsdøgntrafikk (ÅDT). Mengden av trafikk er antatt etter trafikkforhold under befaring, samt etter antall husstander (fra kart). For å få til en samlet prioriteringsrekkefølge for alle veger, er det lagt en tilleggsfaktor til den registrerte tilstand.

Det er forutsatt at hvis trafikken dobles (f.eks. fra 50 til 100) så reduseres tilleggsfaktoren med 0,2 (fra 1,34 til 1,14). Det betyr at en veg med tilstand 3,0 og 50 i ÅDT prioriteres likt med en veg med tilstand 3,2 og 100 i ÅDT. Begge får en total verdi på 4,34. Gang- og sykkelveger og fortau er også gitt en antatt verdi for ÅDT, dvs. antall gående og syklende pr. døgn.

Under følger en liste over vegstrekningene som har størst behov for forsterkning utover vanlig vedlikehold, som reasfaltering og oppgrusing.

Veger med størst behov for forsterkning

Veger med størst behov for forsterkning
Vegnr-Hp Navn Vegkategori Lengde (m) Gjennomsnittlig tilstand Dekketype
Kv1010-1 Bjørkvegen * S 72 2,0 A
Kv1167-1 Sjåberget S 196 2,5 A
Kv1180-1 Strandvegen G 75 2,5 G
Kv1110-1 Movegen S 469 2,9 A
Kv1170-2 Skolevegen S 368 3,1 A
Kv1185-1 Sørvestvegen A 152 2,6 G
Pv99483-2 Teienveien 1-17 A 50 2,5 A
Kv1175-1 Staulhågen A 194 2,7 A

I hovedplan for avløp er det gjort en vurdering av gjenstående behov for tiltak i Nesna sentrum. Dette arbeidet knytter seg bl.a. til samling av eksisterende utslipp og etablering av nytt renseanlegg.

På grunn av driftsproblemer og tilstand på eksisterende ledninger bør ledningsanlegg (vann- og avløp) i følgende gater utskiftes. Gatelegemet må deretter bygges opp på nytt med egnede nye masser.

  • Kv1050-2 Hagevegen mellom Blomstervegen og Myravegen, ca. 95 m
  • Kv1010-1 Bjørkvegen mellom Movegen og Havnevegen, ca. 70 m
  • Kv1210-1 Villavegen, mellom Skolevegen og Myravegen, ca. 160 m
  • Kv1150-1 Rudivegen mellom Staulhågen og Tryggstadvegen, ca. 260 m
  • Kv1095-1 Kvilhaugevegen østover fra Bekkefaret, ca. 254 m
  • Kv1005-1 Bekkefaret fra Kvilhaugvegen til Bjørklyvegen, ca. 117 m
  • Kv1020-1 Bjørklyvegen vestover fra Bekkefaret, ca. 250 m
  • Fv7380-1 Strandlandsvegen fra Skolevegen til Bekkefaret, ca. 165 m

Videre er det vedtatt utbedring av et vegstykke («Zahls plass», ca. 50 m av Pv99611-1 Havnevegen, og hele Pv99609-1) i kommunestyrets budsjettbehandling 2022.

Når man sammenstiller veger med behov for vedlikehold, avløp med behov for vedlikehold og politiske innspill ser man at det er noe overlapp, og at det er fornuftig å se enkelte områder i sammenheng. Det er videre fornuftig å vurdere oppgradering av teknisk infrastruktur i veger med behov for oppgradering og omvendt.

Områder som bør vurderes sett under ett inkluderer for eksempel Bjørklyvegen-Movegen, Movegen-Zahls plass-Sørvestvegen-Skolevegen, Skolevegen-Villavegen, Bjørklyvegen-Staulhågen-Rudivegen-Bekkefaret-Kvilhaugvegen.

Kartet under viser en sammenstilling av veger med stort behov for oppgradering (rødt), VA-ledninger med behov for oppgradering (blått), og vedtatt oppgradering (grønt). Turkise linjer viser VA-ledninger i veger med behov for oppgradering.

Figur 1 Kartet viser en sammenstilling av veger med stort behov for oppgradering (rødt), VA-ledninger med behov for oppgradering (blått), og vedtatt oppgradering (grønt). Turkise linjer viser VA-ledninger i veger med behov for oppgradering. - Klikk for stort bildeKartet viser en sammenstilling av veger med stort behov for oppgradering (rødt), VA-ledninger med behov for oppgradering (blått), og vedtatt oppgradering (grønt). Turkise linjer viser VA-ledninger i veger med behov for oppgradering.

Frist for å komme med innspill til prioritering av utbedring av veger settes til 30. mai.

Bruk gjerne portalen vegkart for å finne vegsystemreferanse for aktuell veg du ønsker å komme med innspill om.

Send innspill til postmottak@nesna.kommune.no.

Se hovedplan for veg Nesna kommune 2023 (PDF, 2 MB)