Andre gangs høring av planforslag - Detaljregulering for Husby, planid 182820170002

Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 12-10 legges forslag til detaljregulering for Husby, planid. 182820170002, ut til 2. gangs høring og offentlig ettersyn i 6 uker.

Opprinnelig planforslag ble lagt ut til 1. gangs høring og offentligettersyn ved årsskifte 2020/2021. Til planforslaget kom det blant annet flere vesentlige merknader til arealbruk i strandsonen, samt innsigelse fra NVE i forhold til manglende geotekniske undersøkelser.

Revidert planforslag er etter kommunens vurdering forbedret på flere vesentlige områder. Blant annet med reduserte utfyllingsområder for næringsareal og molo, redusert utbygging i strandsonen, rekkefølgebestemmelser for boligområdene osv. I tillegg er det gjennomført geotekniske undersøkelser og utarbeidet ny ROS- analyse. Forslagsstillers vurdering av innkomne merknader til 1. gangs behandling fremkommer i revidert planbeskrivelse.

Planforslaget sendes på høring til direkte berørte grunneiere, samt høringsinstanser som har gitt uttalelse med merknader ved 1. gangs høring. Videre kunngjøres det på kommunens nettsider og i lokalavis.

Spørsmål angående planforslaget kan rettes til Nesna kommune tlf. 75067000 eller e-post postmottak@nesna.kommune.no , eller til saksbehandler.

Merknader til planforslaget sendes Nesna kommune, Movegen 24, 8700 Nesna, postmottak@nesna.kommune.no  innen 11. april. 2023,

Instanser:

Nordland fylkeskommune
Statsforvalteren
Statens vegvesen
NVE
Linea
Kystverket
Kirkelig fellesråd
Helgeland museum
Husby vannverk
Tomme grendeutvalg