Boplikt - retningslinjer

Retningslinjene ble vedtatt i Nesna kommunestyre 2. november, 2022.

Det er et landbrukspolitisk mål at landbrukseiendommer i størst mulig grad eies av fysiske personer som selv bebor og driver sine eiendommer. Ingen har krav på å få konsesjon, men konsesjon skal gis med mindre det er en saklig grunn for å avslå.

Som hovedregel skal avgjørelse i alle saker om boplikt tas etter en individuell og konkret vurdering, med en saklig begrunnelse i vedtaket.

Større landbrukseiendommer med en del jordbruksareal (vanligvis eiendommer i selvstendig drift)

 • Søker oppgir å skal bebo og drive eiendommen selv – det gis konsesjon med vilkår om personlig boplikt (5 år) dersom husforholdene er tilfredsstillende.
 • Søker oppgir å skal bebo eiendommen, men ikke drive eiendommen selv- det gis konsesjon med vilkår om personlig boplikt (5 år). Det vurderes videre om jordbruksarealet bør fradeles og selges som tilleggsjord til nærliggende bruk i drift. Dersom man mener at eiendommen har grunnlag for selvstendig drift og det er sannsynlig at eiendommen kan bli solgt til andre så bør det imidlertid vurderes avslag på konsesjon.
 • Det kan gis 2 års utsettelse på boplikt, i spesielle tilfeller 5 år.
 • Søker oppgir å ikke skal bebo eller drive eiendommen selv- det gis ikke konsesjon. Det kan vurderes å gi konsesjon med vilkår om fradeling av jordbruksareal dersom man mener at det ikke er grunnlag for selvstendig drift eller at landbruksarealene er egnet for å slås sammen med nærliggende bruk i drift.
 • Ved overtakelse innen nær familie kan det vurderes å gi konsesjon uten boplikt der husforholdene ikke er tilfredsstillende.

Mindre landbrukseiendommer:

 • Søker oppgir å skal bebo og drive eiendommen selv- det gis konsesjon med vilkår om personlig boplikt (5 år).
 • Søker oppgir å skal bebo eiendommen selv, men ikke drive eiendommen selv - det gis konsesjon med vilkår om personlig boplikt (5 år).
 • Der søker ikke er i nær familie så vurderes det videre om landbruksarealet bør fradeles og selges som tilleggsjord til nærliggende bruk i drift.
 • Søker oppgir at boplikten skal oppfylles av andre enn søkeren selv- det kan vurderes konsesjon med vilkår om upersonlig boplikt (5 år).
 • Det kan gis inntil 5 års utsettelse på boplikt.
 • Ved overtakelse innen nær familie kan det vurderes å gi konsesjon uten boplikt der husforholdene ikke er tilfredsstillende. (tilsvarer fritak fra boplikt tidligere).