Landbrukseiendom

For landbrukseiendommer finnes det regler du må forholde deg til og plikter du må følge. Her finner du informasjon, og skjema for å søke og rapportere.

Eiendom - Landbruksdirektoratet

Konsesjon 

Skal du erverve eiendom? Et «erverv» er et fellesord for alle måter en kan overta en eiendom på; kjøp, arv, gave, skifte, osv.  Da må du vanligvis enten søke om konsesjon eller levere egenerklæring om konsesjonsfrihet til kommunen.

Gjelder overdragelsen en leilighet og bebygd eiendom som ikke overstiger 2 dekar, behøver ny eier som regel ikke sende egenerklæring.  Les mer på landbruksdirektoratets nettsider.

Konsesjon på eiendom

Boplikt

Retningslinjer for praktisering av boplikt i Nesna kommune

Har du spørsmål knyttet til boplikt? Hos landbruksdirektoratet finner du informasjon og problemstillinger tilknyttet boplikt.

Driveplikt

Har du spørsmål knyttet til driveplikt og utleie av jord? Hos landbruksdirektoratet finner du informasjon og problemstillinger tilknyttet dette.

Driveplikt - Landbruksdirektoratet

Deling

Har du planer om å dele en landbrukseiendom? For å dele må du søke godkjennelse fra kommunen. Hos landbruksdirektoratet finner du informasjon om bestemmelser for deling.

Deling - Landbruksdirektoratet

Omdisponering

Har du ønske om å omdisponere jordbruksareal? For å omdisponere må du søke godkjennelse fra kommunen. Hos landbruksdirektoratet finner du informasjon om bestemmelser for omdisponering.  

Omdisponering - Landbruksdirektoratet

Odel

Vi svarer på generelle spørsmål om loven. Vi kan ikke gi svar i en konkret sak. Har du spørsmål som gjelder en konkret sak, bør du kontakte en advokat eller en rettshjelper.

Odel - Landbruksdirektoratet

Gårdskart

Nibio gårdskart er utviklet for visning av kart og arealtall for landbrukseiendommer. Tjenesten er tilrettelagt for landbruksforvaltningen og eiere og brukere av landbrukseiendommer, men er åpen for alle.

I tillegg til automatisk arealberegning for landbrukseiendommen har tjenesten utskriftsmulighet, tegne-/måleverktøy, mulighet for å lagre tegning, laste ned tegning som fil, legge til flere eiendommer og legge til geografiske filer og vise dem i kartet.

Eiendommer med samme eier i matrikkelen skal komme opp i gårdskartet uavhengig hvilke gårds- og bruksnummer du oppgir.  I landbruksregisteret skal alle dine eiendommer legges under samme driftssenter.

Dersom det ikke skjer eller du finner feil med gårdskartet så ta kontakt med landbrukskontoret i Nesna kommune.

Gårdskart - Nibio

Gjerdehold

Har du vedlikeholdt utmarksgjerdet ditt? Eller har du et gammelt gjerde mot naboen som er forfalt? Har du piggtråd i gjerdet? 

Gjerdeloven er ment å beskytte allmenne interesser vel så mye som landbruket.

Se mer om gjerdehold og gjerdelova hos NSG

Kilden

Kilden er NIBIOs hovedkartløsning. Her er alle instituttets data samlet på ett sted sammen med et utvalg andre sentrale, nasjonale datasett.

I Kilden er datasettene sortert i sju fagområder: Arealinformasjon (som vises ved oppstart), Landskap, Jordsmonn, Reindrift, Skogportalen, Dyreportalen og Finn sone for distriktstilskudd. Brukeren velger selv fagområde og deretter hvilke kartlag som skal vises og i hvilken rekkefølge.

Kilden - Nibio

Kontakt oss

Inger Richardsen
Rådgiver - Landbruk
E-post
Telefon 75 06 70 23
Mobil 48 28 64 24

Om du vil, kan du bestille et møte med meg, enten på kommunehuset, via teams eller per telefon.

 

Book en avtale