Nesna sykehjem

Hva tilbyr vi?

Nesna sykehjem gir et heldøgns botilbud til personer som er forhindret fra å bo i eget hjem på grunn av sykdom og/eller omfattende funksjonssvikt, og som har stort behov for døgnkontinuerlig sykepleiefaglig hjelp og tilsyn i kortere eller lengre perioder.

Totalt har kommunen 16 sykehjemsplasser, herunder 8 rom tilrettelagt for pasienter med demenssykdom i 1. etasje. Sykehjemmet drives etter forskrift for sykehjem og boform for heldøgns omsorg og pleie.

Nesna sykehjem tilbyr både korttidsopphold i institusjon, langtidsopphold i institusjon, avlastning i institusjon og kommunal akutt døgnplass (KAD).

Søke plass

Alle søknader som kommer inn blir behandlet av tverrfaglig tiltaksteam bestående av lege, virksomhetsledere for hjemmetjenesten og sykehjem, samt fagleder for miljøtjenesten, fagleder for psykisk utviklingshemmede og fagleder for psykiatri.

Tildeling av sykehjemsplass er basert på en kartlegging av den medisinske og sosiale tilstanden hos søker.  

Hvordan søke helse- og omsorgstjenester 

Kontakt oss

Stine Mathisen
Virksomhetsleder - Sykehjem
E-post
Telefon 75 06 72 59

Nesna sykehjem - Havnetunet
Havnevegen 18, 8700 Nesna

Telefonnummer 1. etg:
75067250

Telefonnummer 2. etg:
75067254

Institusjonskjøkken:
75067258