Omsorgsbolig (tilrettelagt bolig)

Omsorgsboliger er tilrettelagte boliger, som regel leiligheter, for personer med omfattende pleie- og omsorgsbehov. Tilretteleggingen kan for eksempel være at boligen er tilpasset med lave dørstokker, rullestolrampe eller andre særlige tilpasninger. Boligen kan også være tilknyttet fellesarealer eller er tilrettelagt for heldøgns helse- og omsorgstjenester. 

Du søker om omsorgsbolig ved å benytte deg av kommunens elektroniske søknadsskjema for helse- og omsorgstjenester, eller ved å få søknadsskjema på papir ved henvendelse i servicetorg eller via hjemmetjenesten. Søknader vil bli tatt opp til vurdering i kommunens tverrfaglige tiltaksteam. 

Omsorgsbolig (tilrettelagt bolig) kan omfatte

 • Omsorgsbolig (tilrettelagt bolig) er et tilbud til personer som på grunn av alder, funksjonsnedsettelse eller av andre helserelaterte årsaker har behov for en bolig. 
 • Omsorgsbolig (tilrettelagt bolig) er ikke en tjeneste man har krav på, men kommunen skal medvirke til å skaffe boliger jfr. hol § 3-7. 

Omsorgsbolig (tilrettelagt bolig) omfatter ikke

Det er ikke tjenester tilknyttet boligen, men beboeren kan søke og få tildelt helse- og omsorgstjenester på lik linje med andre hjemmeboende.

Kriterier for omsorgsbolig (tilrettelagt bolig)

 • Søkers helsemessige og sosiale forhold tillegges avgjørende vekt ved behandling av søknaden. 
 • Omsorgsbehovet skal være slik at det vanligvis kreves at søkeren er i behov av hjemmebaserte helse- og omsorgstjenester. 
 • Ulike tiltak i nåværende bolig (hjemmebaserte tjenester, ergonomiske tilrettelegginger og hjelpemidler etc.) skal være vurdert og/eller prøvd ut først og vurdert til å være utilstrekkelig.

Hva du som bruker kan forvente av oss

 • Vi kartlegger ditt behov for omsorgsbolig/tilrettelagt bolig
 • Vi vurderer din søknad i tverrfaglig tiltaksteam
 • Kommunal husleiekontrakt og nøkkel til bolig ved tildeling

Hva forventes av deg?

 • At du er enig i og signerer leiekontrakt
 • At du forholder deg til de husregler
 • At du varsler ved oppståtte skader på bolig/inventar
 • At du betaler husleie
 • At du selv står for innflytting/utflytting av leilighet 

Hva er inkludert i husleien?

 • Strøm
 • Internett
 • Hvitevarer
 • Sykehusseng ved tilrettelagte boliger i Havnevegen
 • Vask av leilighet etter utflytting 

Pris

Den månedlige husleien reguleres årlig i kommunestyret. 

Ansvarlig for tjenesten

Virksomhetsleder i hjemmetjenesten.

Saksbehandling

Saksbehandler innhenter nødvendig informasjon for å sikre at vedtak og tjenester bygger på korrekt og tilstrekkelig informasjon. Kravet til god utredning av tjenestebehovet og grundig saksbehandling må ses i sammenheng med dette. Saksbehandleren sender ut foreløpig svar hvis en må forvente lengre behandlingstid enn 4 uker jamfør forvaltningsloven.

Slik søker du

Søknadsskjema sendes elektronisk til postmottak@nesna.kommune.no eller pr post til  Nesna kommune, Movegen 24, 8700 NESNA.

Hvordan søke helse- og omsorgstjenester

Ved spørsmål om tjenesten kan omsorgsmobil kontaktes på 91681720 eller send epost til virksomhetsleder for hjemmetjenesten.