Utleieboliger søkes for tilvisningsavtale i Nesna kommune med finansiering gjennom Husbanken

Nesna kommune ønsker å inngå tilvisningsavtale med firma som har som formål å eie, forvalte og leie ut boliger.

Området det gjelder er Nesna sentrum, og det søkes følgende utleieboliger:

  • 25 boenheter 2 roms – 25-35 m2
  • 8 boenheter 3 roms – 50-60 m2
  • 7 boenheter 4 roms – 70-80 m2

Tilvisingsavtalen gir kommunen tilvisingsrett til alle boligene i prosjektet, men avtalen begrenses til maksimalt 40 prosent av boligene til enhver tid. Dersom kommunen ikke har behov kan boligen leies ut på det åpne marked, i forhold til frister som er angitt i avtalen.

Det er huseier som inngår leiekontrakt med den enkelte boligsøker. For nærmere informasjon om utleieboliger med tilvisingsrett, se Veiviseren.no

Ved etablering av utleieboliger med tilvisingsavtale gjennom nybygging, ombygging eller kjøpsprosjekter, kan det søkes om grunnlån i Husbanken til hele prosjektet. Husbankens krav til kvalitet er sammenfallende med byggeteknisk forskrift. For nærmere informasjon om grunnlån, se Husbanken.no               

I valg mellom prosjekter vil kommunen legge vekt på beskrivelse av utleieselskapet, husleienivå, ferdigstillelsestidspunkt, og plan for forvaltning / bomiljø.

Utlyste boliger kan deles opp i flere prosjekter med flere tilbydere, og boligutbyggere må selv skaffe tomt til formålet.

Tidsfrist: Interessenter bes om å henvende seg skriftlig til Nesna kommune, Servicetorget (postmottak@nesna.kommune.no) innen 30. april, 2023 kl. 1400.

Tilbudet må inneholde: Beskrivelse av utleieselskapet, firmaattest, fasadetegninger og situasjonsplan. All innsendt dokumentasjon fra tilbydere vil bli behandlet konfidensielt frem til eventuell avtale er inngått.

Nærmere informasjon om tilvisningsavtaler kan fås ved henvendelse til kommunen: Kristian Sivertsen, tlf 95099976, e-post: kristian.sivertsen@nesna.kommune.no