NAV Nesna

NAV Nesna er et fullverdig NAV-kontor for innbyggerne i Nesna kommune. Dette betyr at forespørsler og søknader tas i mot og behandles innenfor ulike trygdeordninger, arbeidsmarkedstiltak, sosiale ytelser og Husbankordningen.

Oppgaver

 • Legge til rette for en effektiv arbeids- og velferdsforvaltning, tilpasset den enkeltes og arbeidslivets behov. Basert på en helhetlig og samordnet anvendelse av Arbeidsmarkedsloven, Folketrygdloven, Lov om sosiale tjenester i NAV og andre lover som forvaltes av Arbeids- og velferdsforvaltningen.
 • Fremme overgang til arbeid og aktivitet.
 • Bidra til sosial og økonomisk trygghet
 • Møte det enkelte menneske med respekt
 • Vårt mål er å få flere i arbeid og aktivitet, færre på stønad
 • Ta imot og behandle søknader om bostøtte og startlån
 • Gjeldsrådgivning

Startlån

Startlån kan være en inngangsmulighet til boligmarkedet for husstander som ikke får vanlig boliglån eller som har vanskeligheter med å bli boende i boligen sin. Har du lav inntekt kan startlånet kombineres med tilskudd eller bostøtte.

Økonomisk sosialhjelp

Økonomisk stønad (sosialhjelp) skal etter sosialtjenesteloven sikre at alle har nok midler til livsopphold, og kan ytes til de som trenger hjelp for å overvinne eller tilpasse seg en vanskelig livssituasjon.

Ytelsen er ment å være midlertidig, og hjelpen skal bidra til å gjøre mottaker økonomisk selvhjulpen. Det betyr at før økonomisk stønad ytes, må du utnytte og vurdere alle andre muligheter til å forsørge deg selv. Det kan være lønnsinntekter, trygderettigheter, sysselsettingstiltak, studielån, bruk av formue eller reduksjon av utgifter.

Dersom du oppfyller vilkårene i Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen, og ikke har andre muligheter til å forsørge deg, har du krav på økonomisk sosialhjelp. Størrelsen på beløpet samt hvilken annen hjelp og oppfølging du kan få for å bli selvhjulpen skal vurderes individuelt og skjønnsmessig ut fra hvilke behov du har. Økonomisk stønad blir gitt i kombinasjon med rådgivning til søkeren.

Det er kommunen som har ansvaret for økonomisk stønad til livsopphold, mens NAV administrerer ordningen og saksbehandler skjemaene.

Opplysning, råd og veiledning

Alle offentlige kontorer har plikt til å veilede om sin egen virksomhet. NAV-kontorenes plikt til å gi opplysning, råd og veiledning skal bidra til å løse eller forebygge sosiale problemer. NAV-kontoret har en utvidet plikt til å gi opplysninger, råd og veiledning ut over sitt eget fagområde.

NAV gir gratis råd og veiledning innen mange områder, blant annet:

 • Økonomi
 • Arbeid og aktivitet
 • Bolig
 • Helse

Hva er bostøtte?

Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for de som har lav inntekt og høye boutgifter. Husbanken og kommunen samarbeider om denne bostøtteordningen. Husbanken fatter vedtak, men det er kommunen som behandler søknaden og har all kontakt med deg som søker.

Du finner mer informasjon om bostøtte på husbanken.no. Du kan også henvende deg til kommunen for å få hjelp og veiledning.

Sjekk om du kan få bostøtte?

På Husbankens nettsider kan du se hvem som kan få bostøtte, hvilke krav som gjelder for boligen og hvilke inntektsgrenser som gjelder. Du kan også prøve bostøttekalkulatoren.

Er du i målgruppen for startlån og tilskudd?

Søk bostøtte?

Søknadsfristen for bostøtte er den 25. hver måned. Utbetaling skjer ca. den 20. i påfølgende måned. Hvis du får innvilget bostøtte, blir søknaden din overført til neste måned. Får du avslag fordi du har høy inntekt en måned, blir søknaden din overført til neste måned automatisk.

Søk lån og/eller tilskudd

Meld fra om endringer

Du har plikt til å melde fra hvis det er endringer i noen av opplysningene du har gitt i søknaden. Sjekk alltid at det er brukt riktige opplysninger i vedtaket du får.
 

Åpningstider
Tirsdager 10.00-14-00
Torsdager 10.00-14.00

Kontakttelefon
55 55 33 33
(hverdager kl. 08-15.30)

Pensjon: 55 55 33 34
Uføretrygd: 55 55 33 33
Internasjonalt (veiledning om arbeid og opphold i utlandet og i Norge): 21 07 37 00
Arbeidsgiver: 55 55 33 36 (tast 1)
Leger: 55 55 33 36 (tast 2)
EURES – Jobbformidling og rekruttering i Europa: 75 42 64 04
Økonomisk rådgivning 800GJELD: 800 45 353
Teknisk brukerstøtte nav.no – selvbetjeningsløsninger: 800 33 166 (hverdager 08.00–15.30)

NAV.no