Planlegging av hovedferie

Her er noen punkter (med utgangspunkt i ferieloven) som det kan være greit å være oppmerksom på.

Hovedtillitsvalgte og arbeidsgiver ble enige i felles møte om at hovedtrekkene i ferieloven sendes ut til alle ansatte i forkant av hovedferien slik at alle har lik informasjon om hva som gjelder.

Her er noen punkter (med utgangspunkt i ferieloven) som det kan være greit å være oppmerksom på:

  • All ferie skal tas med i ferieplanleggingen. Det vil si at den enkelte ansatte skal ha en plan for all opptjent ferie. Unntaket er ekstraferien for de over 60 år, den er det kun to ukers varslingsfrist på (ferieloven § 6).
  • Fastsetting av feriefritid og oppsetting av ferielister skal drøftes med den enkelte arbeidstaker eller vedkommedes tillitsvalgte. Oppnås ikke enighet, fastsetter arbeidsgiver tiden for ferien innenfor de grenser som følger av §§ 7-9.
  • Overføring av ferie skal være et unntak – ferie skal som hovedregel tas ut i løpet av ferieåret.
  • Overført ferie skal som hovedregel gjennomføres før ordinær ferie, det betyr at ferie fra i fjor skal gjennomføres før 1. juni.
  • Det er fortsatt noen få som har senioravtale. Det er viktig å merke seg at uttak av disse dagene skal gjøres etter en fastsatt plan som er utarbeidet mellom leder og ansatt. Lokal senioravtale opphører ved fylte 67 år.

Det anbefales at det settes opp en helhetlig plan for avvikling av ferie for alle ansatte der all ferie plasseres i løpet av året. Dette bidrar til bedre oversikt, bedre planlegging i forhold til vikarbehov og dermed en mer forutsigbar tjenesteproduksjon.

Ferie skal være avtalt og varslet to måneder før ferien skal gjennomføres.

Andre momenter rundt ferieavvikling det kan være lurt å ha fokus på:

  • Det er helt vanlig å gjennomføre ferie selv om man er sykemeldt. Sykemelding i ferien medfører ikke automatisk at man får ferien tilbake – se ferieloven § 9: Arbeidstaker som har vært helt arbeidsufør i løpet av ferien, kan kreve at et tilsvarende antall virkedager ferie utsettes og gis som ny ferie senere i ferieåret. Kravet må dokumenteres med legeerklæring og fremsettes uten ugrunnet opphold etter at arbeidet er gjenopptatt.

Les hele ferieloven hos Lovdata.no 

Kontakt oss

Torill Myrbostad
Personalleder
E-post
Telefon 75 06 70 09
Mobil 95 17 06 34

Om du vil, kan du bestille et møte med meg, enten på kommunehuset, via teams eller per telefon.

 

Book en avtale