Workshop for næringslivet om næringsvennlig kommune

Omstillingsprogrammet inviterer næringslivet i Nesna kommune til workshop om prosjektet næringsvennlig kommune (NVK) 27. september kl. 11:30-14:00.

Næringslivet i Nesna har i forstudiet gitt tilbakemelding om sin tilfredshet med kommunes tjenester. Med utgangspunkt i tilbakemeldinger fra forstudiet, er vi nå i gang med et forprosjekt. Målet med forprosjektet er å utrede, forankre og anbefale konkrete forbedringstiltak med forslag til organisering og ressursbehov.

I den første av tre planlagte workshops med næringslivet har vi to temaer.  

  1. Hva er en næringsvennlig kommune? Har vi en felles forståelse hva som er en næringsvennlig kommune? 
  2. Beskrive roller og ansvarsforhold for næringsutviklingsaktører 
  • Kommunens ansvar
  • Næringsforeningens mandat
  • Omstillingsorganisasjonens oppgaver i omstillingsperioden
  • Eventuelle andre samarbeidspartnere

Lett servering under workshopen.
Påmelding innen 21. september til Øyvind Toft, p
rosjektleder for næringsvennlig kommune:  oyvind.toft@nesna.kommune.no