En mer næringsvennlig kommune

Nesna kommune prioriterer næringsutvikling og har ambisjon om å bli enda mer næringsvennlig. Derfor starter kommunen nå prosjektet Næringsvennlig kommune, i samarbeid med omstillingsprogrammet i Nesna.

En bedre samarbeidspartner for lokalt næringsliv

Målet med prosjektet er å utvikle gode kommunale tjenester som understøtter utvikling og vekst i lokalt næringsliv. Næringsvennlig kommune omfatter både kartlegging, planlegging og iverksetting av forbedringsarbeid.

- Nesna kommune ønsker å bli bedre på tilrettelegging og bli en bedre samarbeidspartner for næringslivet, sier rådmann Lill Stabell. – Det betyr at vi må bli arbeide med hvordan vi driver våre forvaltningsoppgaver, hvordan vi arbeider med næringsutvikling og hvordan vi arbeider med å utvikle tjenestene som næringslivet etterspør. Målet er at vi skal bli en bedre tilrettelegger og samarbeidspartner for lokalt næringsliv, slik at både nye og eksisterende bedrifter kan utvikle seg i henhold til ambisjoner og potensiale, sier Stabell.

Satsingen skal supplere vekst- og utviklingsarbeidet som omstillingsprogrammet i Nesna bistår lokalt næringsliv med.

Spørreundersøkelse lokalt

Næringsvennlig kommune er utarbeidet av Innovasjon Norge, men må tilpasses lokalt i kommunene. Arbeidet vil derfor starte med en spørreundersøkelse i desember som går ut til lokalt næringsliv, politikere og ansatte i Nesna kommune. Det vil også bli gjennomført intervjuer med næringsliv og utviklingsaktører i løpet av januar. Sentrale tjenesteområder som prosjektet ønsker tilbakemelding på er blant annet byggesaker, næringsareal/infrastruktur, kommunale planverk, næringsutvikling, andre kommunale tjenester, samt informasjon og service for øvrig.

Etter innsamling av informasjon vil prosjektet fokusere på de områdene det det er nødvendig for å bedre samhandlingen mellom kommune og næringsliv. Styringsgruppen er sammensatt av rådmann, ordfører, tillitsvalgt og representant fra næringslivet i Nesna hhv. Lill Torbjørg Stabell, Hanne Davidsen, Ragnar Rølvåg og Steffen Langseth. Vi har engasjert ekstern prosjektleder (Essensi as v/Berit Laastad) som arbeider sammen med en intern prosjektgruppe.

- Det er en spennende prosess som vi setter i gang og jeg har tro på at vi får en konstruktiv og god prosess videre, sier Stabell.

Bildet: Samarbeider for å bli en attraktiv og god næringskommune. Rådmann Lill Stabell og Steffen Langseth, Nesna næringsforum og daglig leder av Seatech Invent.