Ordførerens side

Ordførers oppgaver og rolle Nesna kommune

  • Ordfører er kommunens politiske leder og kommunens fremste representant.
  • Ordfører er bindeleddet mellom de folkevalgte og administrasjonen.
  • Ordfører leder møtene i kommunestyret og formannskapet, og har møte, tale og forslagsrett i andre kommunale folkevalgte organer.
  • Ordfører er ombud for innbyggerne og skal legge til rette for demokratiske prosesser og innbyggeres medvirkning og deltakelse.
  • Ordfører representerer Nesna kommune i ulike sammenhenger lokalt, regionalt og nasjonalt, og i styrende organer i bedrifter, foretak, oppgavefellesskap og samarbeid der kommunen er eier eller medlem.
  • Ordfører tar imot ulike henvendelser fra innbyggere, og deltar ved åpninger, på besøk og i ulike møter med lag og foreninger og næringsdrivende i kommunen.
  • Ordfører leder omstillingsutvalget i Nesna kommune. Dette utvalget har ansvar for å nå målene for omstillingsarbeidet, skape nye arbeidsplasser, styrke utviklingsevne i næringslivet og utvikling av lokalsamfunnet ellers.

Ordføreren har ordet

Jeg heter Hanne Davidsen, og er ordfører i Nesna kommune. Jeg representerer Arbeiderpartiet. Tidligere har jeg arbeidet som førstekonsulent og prosjektleder i Kirke,- utdannings- og forskningsdepartementet, rektor ved Nesna skole, dekan, prorektor og høgskolelektor ved Høgskolen i Nesna/Nord universitet. Jeg er født 13. juli 1960, har samboer, 2 barn, er utdannet lærer og cand.sociol. fra Tromsø lærerhøgskole og Universitetet i Oslo.

Nesna er en liten kommune med 1725 innbyggere på kysten av Helgeland bestående av fastland og tre øyer; Tomma, Handnesøya og Hugløy. Nesna har vært skolested i nesten 200 år og tettstedet fikk sin utforming med butikker og annen bebyggelse ved etablering av Nesna lærerskole i 1918.

Som ordfører siden 2015 i Nesna kommune har hovedfokust vært fortsatt utvikling av samfunnet. Det har vært avgjørende å beholde høyere utdanning, sikre og utvikle den videregående skolen (Kristen videregående skole Nordland/KVN), næringslivet og landbruket på øyene og på fastlandet.

Nesna skal fortsette å være et godt sted å vokse opp og bo og kommunen skal legge til rette for det. Gode tjenester, levende lokalsamfunn, kultur og frivillighet er avgjørende for trivsel og tilhørighet. Nesna er en internasjonal kommune og ønsker alle nye innbyggere, elever og studenter, flyktninger og EØS arbeidsinnvandrere velkommen til kommunen.

I forbindelse med omstillingsarbeidet er målet å skape 250 nye arbeidsplasser innenfor industri, havbruk, reiseliv, eksisterende næring og offentlig sektor over en periode på 6 år. Det er behov for å bygge flere nye boliger, investere i veier og annen infrastruktur både på fastland og på øyene.

Kontakt oss

Hanne Davidsen
Ordfører
E-post
Telefon 75 06 70 12
Mobil 48 11 83 05