Reindrift

Det finnes flere reinbeitedistrikt i Nordland. Nesna kommune tilhører Hestmannen/Strandtindene reinbeitedistrikt.

Nesnaøyene er hovedsakelig brukt som vinterbeiteområde, mens Nesnahalvøya mest er brukt som vår, sommer og høstbeiteområde.

Norsk reindrift utøves hovedsakelig i Nord-Norge, Trøndelag, Møre og Romsdal og Hedmark. Reindrifta har sitt opphav hos den samiske befolkningen.

Distriktsplaner

Reinbeitedistriktene har en egen plan som skal synliggjøre reindriftas interesser, verdier og samfunnsansvar. Distriktsplanen må sees i sammenheng med reindriftskartene som ligger tilgjengelig i Nibio Kilden.

Oppdaterte distriktsplaner for reinbeitedistriktene i Nordland

Nesna kommunes ansvar

Nesna kommune har ansvar for næringer som utøves innenfor sine grenser, inkludert landbruks- og reindriftsnæring. Kommunene har derfor opprettet kommunale dialoggrupper som er et viktig virkemiddel for å løse utfordringer mellom næringer og kommuner.

Statsforvalteren i Nordland - Reindrift

Kontakt oss

Inger Richardsen
Rådgiver - Landbruk
E-post
Telefon 75 06 70 23
Mobil 48 28 64 24

Om du vil, kan du bestille et møte med meg, enten på kommunehuset, via teams eller per telefon.

 

Book en avtale