Reindrift

Det finnes flere reinbeitedistrikt i Nordland. Nesna kommune tilhører Hestmannen/Strandtindene reinbeitedistrikt.

Nesnaøyene er hovedsakelig brukt som vinterbeiteområde, mens Nesnahalvøya mest er brukt som vår, sommer og høstbeiteområde.

Norsk reindrift utøves hovedsakelig i Nord-Norge, Trøndelag, Møre og Romsdal og Hedmark. Reindrifta har sitt opphav hos den samiske befolkningen.

Distriktsplaner

Reinbeitedistriktene har en egen plan som skal synliggjøre reindriftas interesser, verdier og samfunnsansvar. Distriktsplanen må sees i sammenheng med reindriftskartene som ligger tilgjengelig i Nibio Kilden.

Oppdaterte distriktsplaner for reinbeitedistriktene i Nordland

Nesna kommunes ansvar

Nesna kommune har ansvar for næringer som utøves innenfor sine grenser, inkludert landbruks- og reindriftsnæring. Kommunene har derfor opprettet kommunale dialoggrupper som er et viktig virkemiddel for å løse utfordringer mellom næringer og kommuner.

Statsforvalteren i Nordland - Reindrift

Kontakt oss

Inger Richardsen
Rådgiver - Landbruk
E-post
Telefon 75 06 70 23
Mobil 48 28 64 24