Omsorgslønn

Formålet med ordningen er å gjøre det mulig for private omsorgsytere å fortsette med omsorgsarbeidet og på den måten bidra til best mulig omsorg til de som trenger hjelp i det daglige.

Hva er omsorgslønn?

Omsorgslønn er en godtgjørelse som kan gis til personer som har et spesielt tungt omsorgsarbeid, enten i stedet for, eller sammen med offentlig tjenesteyting. Omsorgslønn kan innvilges der kommunen anser at privat omsorg er det beste alternativet og kan gis uten hensyn til alder, funksjonsnedsettelse eller sykdom hos den som mottar omsorgen.

Omsorgslønn skal gi en viss økonomisk kompensasjon til personer som har omsorgsarbeid og stimulere dem til fortsatt å yte en innsats.

Nesna kommune avgjør om omsorgslønn skal innvilges og hvor stor den eventuelt skal være. Når det skal vurderes om kommunen skal tilby omsorgslønn skal det skje etter en helhetsvurdering. 

Kriterier for omsorgsarbeidet

Omsorgsarbeidet må være av et visst omfang. En forutsetning for å motta omsorgslønn er at omsorgsarbeidet foregår i eget hjem.

Andre faktorer det kan legges vekt på i vurderingen er:

 • strekker omsorgsarbeidet seg over et stort antall timer per måned?
 • er omsorgsarbeidet er mer fysisk eller psykisk belastende enn vanlig?
 • innebærer omsorgsarbeidet mye nattarbeid eller avbrytelse av nattesøvn?
 • hvordan er arbeidet fordelt over tid, om det skjer i perioder eller hele tiden?
 • har omsorgsarbeidet vart over lang tid eller er forventet å vare i lang tid?
 • har omsorgsarbeidet ført til sosial isolasjon og mangel på ferie og fritid?
 • omsorgsgiver har omsorg for mer enn en person
 • har omsorgsgiveren omsorgsplikt for mindreårige barn?
 • Inntektstap er ikke vilkår for tildeling av omsorgslønn. God betalingsevne skal heller ikke brukes som årsak til avslag

Det er ikke alle former for omsorgsarbeid som bør gi grunnlag for omsorgslønn. Det bør være en forutsetning at den som utfører omsorgsarbeid utfører arbeid som ellers hadde hørt innunder pleie- og omsorgstjenesten i kommunen. Omsorgsarbeid som det bør gis omsorgslønn for er hjelp til personlig pleie som kroppsvask og mating, nødvendig hjelp til praktiske oppgaver som innkjøp, matlaging, rengjøring og generelt tilsyn. Barn under 18 år har rett til pleie, stell og omsorg fra sine foreldre. Dette gjelder uavhengig av om barnet er funksjonshemmet eller ikke.

Avtale om omsorgslønn

Vedtak om omsorgslønn er enkeltvedtak og ledsages av en skriftlig oppdragskontrakt mellom omsorgsyter og kommunen. I oppdragskontrakt framgår forhold som omhandler avlønning, feriepenger og sykepenger.

Det skal ikke inngås avtale om omsorgslønn med tilbakevirkende kraft, – dvs. for arbeid omsorgsgivere har gjort før det fremsettes søknad om omsorgslønn.

Hjelpebehovet må dokumenteres med for eksempel legeerklæring. Vedtak om omsorgslønn skal tidsavgrenses og gis vanligvis ikke utover 1 år. Vedtak og avtale skal inneholde bestemmelser om oppsigelse på grunn av endrede forhold

Klage

Både omsorgsyter og den hjelpetrengende kan klage på avgjørelsen jfr. Pasient og brukerrettighetslovens §7-2.

Det må klages innen en frist på fire uker jfr. Pasient og brukerrettighetslovens §7-5. Forvaltningskontoret kan være behjelpelig med å utforme klagen om du ønsker det.
Klagen skal jfr Forvaltningslovens §32 og Pasient og brukerrettighetslovens §7-3

 • Være undertegnet av pasienten/brukeren eller den som representerer vedkommende
 • Nevne det/de forhold som det klages over
 • Inneholde opplysninger som kan være av betydning for behandlingen av klagen
 • Nevne den endring som ønskes i det vedtak det klages over


Klagen bør også inneholde de grunner klagen støtter seg til.