Omsorgslønn

Overordnet mål
Formålet med ordningen er å bidra til best mulig omsorg til de som trenger hjelp i dagliglivet og gjøre det mulig for private omsorgsytere å fortsette med omsorgsarbeidet. Omsorgslønn og avlastning er ordninger som skal legge til rette for privat omsorgsarbeid fra pårørende og andre når dette blir regnet som det beste for brukeren.
Omsorgslønn er en godtgjørelse som kan gis til personer som har et særlig tyngende omsorgsarbeid, enten i stedet for, eller sammen med offentlig tjenesteyting. Omsorgslønn kan innvilges der kommunen anser at privat omsorg er best egnet, og gis uten hensyn til alder, funksjonsnedsettelse eller sykdom hos den som mottar omsorgen
Omsorgslønn skal gi en viss økonomisk kompensasjon til personer som har omsorgsarbeid og stimulere dem til fortsatt å yte en innsats.

Ytelsen er en skjønnsmessig ytelse man ikke har lovkrav på å få. Ingen har ubetinget rett til omsorgslønn, men kommunen har plikt til å ha en slik ordning. Kommunen avgjør om omsorgslønn skal innvilges og hvor stor den eventuelt skal være. Siden omsorgslønn ikke er en rett på lik linje som andre omsorgs tjenester er det noe større rom for kommunalt skjønn når det gjelder omsorgslønn enn når det gjelder andre tjenester.
Når det skal vurderes om kommunen skal
tilby omsorgslønn skal det skje etter en bred skjønnsmessig helhetsvurdering. Kommunen skal finne den mest formålstjenlige fordelingen mellom omsorgslønn og andre tjenester fra kommunen. Totaltilbudet som gis skal være på et forsvarlig nivå.

Kriterier
Omsorgsarbeidet må være av et visst omfang for at det skal bli regnet som særlig tyngende. En forutsetning for å motta omsorgslønn er at omsorgsarbeidet foregår i eget hjem. Andre faktorer det kan legges vekt på i vurderingen er
• Om omsorgsarbeidet strekker seg over et stort antall timer pr. måned
• Om omsorgsarbeidet er mer fysisk eller psykisk belastende enn vanlig
• Om omsorgsarbeidet innebærer mye nattarbeid eller avbrytelse av nattesøvn
• Hvordan arbeidet er fordelt over tid, om det skjer i perioder eller hele tiden
• Om omsorgsarbeidet har vart eller er forventet å vare i lang tid
• Om omsorgsarbeidet har ført til sosial isolasjon og mangel på ferie og fritid
• Om omsorgsgiver har omsorg for mer enn en person
• Om omsorgsgiveren har omsorgsplikt. Kun foreldre har omsorgsplikt for mindreårige barn. Det vil være aktuelt med omsorgslønn dersom omsorgen klart overstiger vanlig omsorg for barn på samme alder
• Inntektstap er ikke vilkår for tildeling av omsorgslønn. God betalingsevne skal heller ikke brukes som årsak til avslag

Det er ikke alle former for omsorgsarbeid som bør gi grunnlag for omsorgslønn. Det bør være en forutsetning at den som utfører omsorgsarbeid utfører arbeid som ellers hadde hørt innunder pleie- og omsorgstjenesten i kommunen. Omsorgsarbeid som det bør gis omsorgslønn for er hjelp til personlig pleie som kroppsvask og mating, nødvendig hjelp til praktiske oppgaver som innkjøp, matlaging, rengjøring og generelt tilsyn.
Barn under 18 år har rett til pleie, stell og omsorg fra sine foreldre. Dette gjelder uavhengig av om barnet er funksjonshemmet eller ikke.

Utmåling
Mottar søker andre ytelser fra kommunen eller NAV, vil dette
tas med i en helhetsvurdering i behandlingen av søknaden. Dette gjelder blant annet forhøyet hjelpestønad.
Omsorgsarbeidslønnsordningen tar ikke sikte på å gi de som har tyngende omsorgsarbeid full lønn for hver time de arbeider. Fastsettelsen av antall timer må gjøres etter en individuell vurdering basert på hvor mange timer vedkommende bruker til tyngende omsorgsarbeid. Når kommunen fastsetter antall timer skal det tas hensyn til andre tjenester som den omsorgstrengende mottar.
Det er vanlig at kommunene fastsetter omsorgslønn likt som KS sin sats for assistent/hjemmehjelp. Denne endres 01.05 hvert år.
Størrelsen beregnes ut fra omsorgsbelastning der andre offentlige tiltak går til fradrag. Omsorgslønn stoppes under opphør av omsorgsarbeidet som ved innleggelse i sykehus, avlastningsopphold, kortidsopphold i sykehjem etc. Omsorgslønnsmottaker er pliktig til å informere kommunen om slike forhold og melde ifra dersom hjelpebehovet endres.

Avtale om omsorgslønn
Vedtak om omsorgslønn er enkeltvedtak og ledsages av en skriftlig oppdragskontrakt mellom omsorgsyter og kommunen. I oppdragskontrakt framgår forhold som omhandler avlønning, feriepenger og sykepenger.
Det skal ikke inngås avtale om omsorgslønn med tilbakevirkende kraft, – dvs. for arbeid omsorgsgivere har gjort før det fremsettes søknad om omsorgslønn.
Søknadsveiledning / saksbehandling
Både den omsorgstrengende og omsorgsyter kan søke kommunen om omsorgslønn, og søknaden skal vurderes og behandles etter forvaltningsrettslige prinsipper i Forvaltningsloven og Pasient- og brukerrettighetsloven.
Omsorgslønn er hjemlet i Helse og omsorgstjenestelovens §3-6.
Du kan kontakte servicetorget i Nesna kommune for å få hjelp til å søke om omsorgslønn eller for å få søknadsskjema.
Kommunen har plikt til å behandle saken så snart som mulig. Dersom saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig svar om årsaken til dette, med opplysninger om når det antas at vedtaket vil bli fattet.
Hjelpebehovet må dokumenteres med for eksempel legeerklæring
Vedtak om omsorgslønn skal tidsavgrenses og gis vanligvis ikke utover 1 år. Vedtak og avtale skal inneholde bestemmelser om oppsigelse pga endrede forhold


Klagemulighet
Både omsorgsyter og den hjelpetrengende kan klage på avgjørelsen jfr. Pasient og brukerrettighetslovens §7-2.
Det må klages innen en frist på fire uker jfr. Pasient og brukerrettighetslovens §7-5. Forvaltningskontoret kan være behjelpelig med å utforme klagen om du ønsker det.
Klagen skal jfr Forvaltningslovens §32 og Pasient og brukerrettighetslovens §7-3
• Være undertegnet av pasienten/brukeren eller den som representerer vedkommende
• Nevne det/de forhold som det klages over
• Inneholde opplysninger som kan være av betydning for behandlingen av klagen
• Nevne den endring som ønskes i det vedtak det klages over


Klagen bør også inneholde de grunner klagen støtter seg til.

Sønad om omsorgslønn er i felles søknad for Pleie- og omsorgstjenester. Skjema finner du her

 

Logg inn

Translate
noafsqamarhyazeubebsbgcacebnyzh-CNzh-TWcohrcsdanleneoettlfifrfyglkadeelguhthahawiwhihmnhuisigidgaitjajwknkkkmkokukylolalvltmkmgmsmlmtmimrmnmynepsfaplptparorusmgdsrstsnsdsiskslsoessuswsvtgtatethtrukuruzvicyxhyiyozu
noafsqamarhyazeubebsbgcacebnyzh-CNzh-TWcohrcsdanleneoettlfifrfyglkadeelguhthahawiwhihmnhuisigidgaitjajwknkkkmkokukylolalvltmkmgmsmlmtmimrmnmynepsfaplptparorusmgdsrstsnsdsiskslsoessuswsvtgtatethtrukuruzvicyxhyiyozu