Hjemmebaserte omsorgstjenester

Nesna kommune har et mål om å opprettholde og videreutvikle et helhetlig omsorgstilbud og en god hjemmetjeneste, slik at den enkelte kan bo hjemme så lenge som mulig og med tilstrekkelig grad av trygghet. Hjemmetjenesten omfatter hjemmesykepleie og hjemmehjelp og skal gi hjemmeboende med bistandsbehov, helsefaglig og praktisk oppfølging. Tjenestetilbudet skal utformes i samarbeid med brukeren, og det skal legges vekt på hva brukeren mener. Tjenestetilbudet skal utformes med respekt og bidra til trygghet og forutsigbarhet og brukeren skal stimuleres til å ta ansvar for eget liv. Dette forplikter alle ansatte til å utføre tjenester på en rettmessig og respektfull måte.
God og riktig behandling av våre brukere er en sentral rettesnor i vårt arbeid!
Hjemmetjenesten omfatter hjemmesykepleie og hjemmehjelp. I tillegg administrer hjemmetjenesten ordningen med trygghetsalarm og deltar i vedtaksmøtet som tildeler tjenester, som omsorgsboliger.

Formålet med tjenestene

Tjenesten skal gi personer med bistandsbehov helsehjelp og praktisk hjelp i hjemmet. Målet er å opprettholde god livskvalitet slik at den enkelte kan bo i eget hjem lengst mulig. Tilbudet tilpasses den enkelte ut fra faglige vurderinger og utarbeides i samarbeid med den enkelte søker/pårørende.

Hvem får tjenestene?

Alle som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen har rett på nødvendig helsetjenester. De som ikke kan dra omsorg for seg selv, eller som er helt avhengig av praktisk eller personlig hjelp for å greie dagliglivets gjøremål, kan få innvilget hjemmetjenester. Det kan være akutt eller kronisk syke, uansett alder og økonomi. Hjelpen tildeles etter en individuell vurdering.

Hvordan få tjenestene?

Du kan søke om pleie- og omsorgstjenester ved å benytte følgende nettskjema: Søknad om pleie- og omsorgstjenester

Spørsmål om tjenestene rettes til Hjemmebaserte omsorgstjenester. Henvendelsen kan skje både muntlig og skriftlig. Søknad om hjemmesykepleie kan fremsettes av brukeren selv, pårørende, fastlege, institusjoner og sykehus, evt. andre.
Etter mottatt søknad vil søkeren få en henvendelse om vurderingsbesøk. Hjemmesykepleie kan ut fra vurderinger tildeles umiddelbart.
Det innhentes opplysninger for å kunne gjøre en helhetlig og faglig vurdering av søknaden. Hjemmet er ansattes arbeidsplass, jfr arbeidsmiljøloven, og det skal også utføres en arbeidsplassvurdering ved vurderingsbesøket.

Logg inn

Translate
noafsqamarhyazeubebsbgcacebnyzh-CNzh-TWcohrcsdanleneoettlfifrfyglkadeelguhthahawiwhihmnhuisigidgaitjajwknkkkmkokukylolalvltmkmgmsmlmtmimrmnmynepsfaplptparorusmgdsrstsnsdsiskslsoessuswsvtgtatethtrukuruzvicyxhyiyozu
noafsqamarhyazeubebsbgcacebnyzh-CNzh-TWcohrcsdanleneoettlfifrfyglkadeelguhthahawiwhihmnhuisigidgaitjajwknkkkmkokukylolalvltmkmgmsmlmtmimrmnmynepsfaplptparorusmgdsrstsnsdsiskslsoessuswsvtgtatethtrukuruzvicyxhyiyozu