Eiendomsskattelister 2023 - offentlig ettersyn

Med henvisning til eiendomsskatteloven § 15 legges skattelistene for Nesna kommune 2023 ut til offentlig ettersyn i perioden 22.02.2023 – 17.03.2023.

Kommunestyret vedtok i møte den 07.12.2022 (sak 59/22) å skrive ut eiendomsskatt på 4 ‰ for bolig- og fritidseiendommer, og på 5 ‰ for næringseiendommer i Nesna kommune i 2023, jfr. eigedomsskattelova § 2 og 3a.

Det ble samtidig vedtatt å foreta en kontormessig oppjustering av gjeldende eiendomsskattetakster med 10 %, jfr. eigedomsskattelova § 8 A-4.

Eiere av samtlige skattlagte eiendommer er tilskrevet med opplysning om takst og skatt for deres eiendom. Det er samtidig orientert om klageadgang etter Eigedomsskattelova §19:

«Skattytaren kan klage på den utskrivne eigedomsskatten. Klaga må gjevast inn skriftleg til eigedomsskattekontoret innan seks veker frå det seinaste tidspunktet av den dagen det vart kunngjort at eigedomsskattelista var utlagd eller dagen skattesetelen vart sendt i samsvar med § 14. Klage over verdet kan bli fremja kvart år i samband med den årlege utskrivinga av eigedomsskatt, dersom det ikkje er klaga på same grunnlag tidlegare år.»

Eventuell klage sendes innen 12.04.2023 til:

Nesna kommune
Eiendomsskattekontoret
Movegen 24
8700 Nesna

Eller e-post: postmottak@nesna.kommune.no
Spørsmål kan rettes til Nesna kommune på tlf. 75 06 70 00 eller e-post postmottak@nesna.kommune.no

Liste over skattlagte eiendommer samt eiendommer som er innvilget helt eller delvis fritak kan sees her, og er også lagt ut i papirformat på Nesna kommunehus.