Informasjon fra Nesna kommune

Koronavirus: Nye karanteneregler i Nesna kommune

Det er i dag vedtatt ny forskrift om utvidede karanteneregler for Nesna kommune. Karanteneregler gjelder for de som kommer reisende fra Oslo, Viken, Vestfold og Telemark, Agder og Vestland. Det er ikke lenger karantene for de som kommer tilreisende fra Trøndelag, Innlandet og Møre og Romsdal. Vi ber fortsatt alle innbyggere om å følge de nasjonale tiltakene for å begrense smitte og unngå unødvendige fritidsreiser.

Status prøvetaking i Nesna kommune pr 23.04 er: 25 prøver tatt, 24 negative, 1 ikke mottatt svar på

 

Lokal forskrift om utvidede karanteneregler for Nesna kommune

For å forebygge og begrense smitte, og beskytte sårbare grupper har Nesna kommune v/formannskapet med hjemmel i smittevernloven § 4-1 første ledd litra d), femte ledd, jfr. første ledd vedtatt følgende lokal forskrift:

§ 1. Alle som ankommer Nesna kommune fra områdene som angitt i punkt 3 i denne forskrift, ilegges hjemmekarantene i 7 dager etter ankomst. Denne karantenen forlenges med 7 dager dersom man ikke påviser smittefrihet gjennom prøvetaking, jf. Forskrift 27. mars 2020 nr 470 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (Covid – 19 forskriften).

§ 2. For personer som utvikler sykdom eller symptomer i karanteneperioden, gjelder myndighetens til enhver tid gjeldende regler for karantene og isolasjon, jf Forskrift om karantene, isolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendommer mv. i anledning utbrudd av Covid-19.

§ 3. Forskriften gjelder pr. 23.04 2020 følgende områder: Oslo, Viken, Vestfold og Telemark, Agder og Vestland.

§ 4. Transittopphold på lufthavn i områdene i denne forskrifts pkt. 3 regnes ikke som opphold i området. Reisende som har transittopphold i kommunen, kan reise videre med offentlig kommunikasjon så lenge man ikke forlater flyplassen/stasjon/holdeplass/terminal i transittperioden.

§ 5. Reisende som ikke har symptomer skal reise til planlagt oppholdssted for hjemmekarantene, og skal under reisen så langt det lar seg gjøre holde avstand til andre. Hjemmekarantene kan avbrytes før 14 dager ved at den reisende forlater Nesna kommune.

Reisende med symptomer skal umiddelbart i isolering, og kan ikke bruke offentlig transport.

Disse karantenebestemmelsene gjelder kun den reisende selv, ikke personer den reisende oppholder seg med, eller har oppholdt seg med under opphold i Nesna kommune.

§ 6. Unntak fra denne lokale forskrifts karantenekrav:
a. Personer som har fått påvist at de ikke er smittet av Covid-19. (Personer med akutt luftveisinfeksjon skal holde seg hjemme til en dag etter symptomfrihet, i samsvar med de til enhver tid gjeldende råd og anbefalinger fra FHI.)
b. Nær familie av avdøde ifm. begravelser.

c. Barn med delt bosted eller ved gjennomføring av samværsordninger.

d. Personer som er på gjennomreise i kommunen kan gjøre opphold som er nødvendige for å ivareta grunnleggende behov som for eksempel innta mat og drikke.

e. Personer som er i arbeid og nødvendige arbeidsreiser ilegges hjemmekarantene når de ikke utfører arbeid og nødvendige arbeidsreiser, jf. forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (Covid-19-forskriften) § 6.

f. Vare- og persontransport når de utfører arbeid eller gjennomfører reise som er nødvendig i forbindelse med arbeid

g. Personer som krysser kommunegrenser under reise mellom bolig og arbeidssted, og mellom ulike arbeidssteder

h. Kritiske samfunnsfunksjoner, slik disse er definert i de til enhver tid gjeldende nasjonale bestemmelser

i. Offentlig tjenesteyting og myndighetsutøvelse, herunder barnevern

j. Personer som har som oppgave å Ivaretakelse av befolkningens grunnleggende behov.
Arbeidsgiver har ansvar for å vurdere smitterisiko og iverksette nødvendige smittereduserende tiltak på arbeidsplassen iht. gjeldende regelverk. Kommunen vil føre tilsyn iht. smittevernloven § 7-1.

§ 7. Klageadgang
Fylkesmannen avgjør klage over kommunalt eller interkommunalt vedtak såfremt ikke noe annet er bestemt i loven, jf. smittvernloven § 8-3.

§ 8. Økonomisk ansvar
Nesna kommune påtar seg ikke økonomisk ansvar som følge av pålagte tiltak.

§ 9. Ikrafttredelse og varighet
Denne forskrift gjelder fra torsdag 23.april 2020 kl. 1500 og frem til 30. april 2020 kl. 1500.

Nesna, 23.04.2020

 

Sist redigertfredag, 24 april 2020 09:10

Logg inn

Translate
noafsqamarhyazeubebsbgcacebnyzh-CNzh-TWcohrcsdanleneoettlfifrfyglkadeelguhthahawiwhihmnhuisigidgaitjajwknkkkmkokukylolalvltmkmgmsmlmtmimrmnmynepsfaplptparorusmgdsrstsnsdsiskslsoessuswsvtgtatethtrukuruzvicyxhyiyozu
noafsqamarhyazeubebsbgcacebnyzh-CNzh-TWcohrcsdanleneoettlfifrfyglkadeelguhthahawiwhihmnhuisigidgaitjajwknkkkmkokukylolalvltmkmgmsmlmtmimrmnmynepsfaplptparorusmgdsrstsnsdsiskslsoessuswsvtgtatethtrukuruzvicyxhyiyozu