Rollefordeling og organisering

Rollefordeling og organisering

Det er mange aktører involvert i omstillingsarbeidet. Roller og oppgaver bør derfor avklares tidlig for å sikre en effektiv og god prosess.

Rollefordelingen er slik:

• Kommunal- og moderniseringsdepartementet finansierer ordningen
• Fylkeskommunen er oppdragsgiver for omstillingsarbeidet
• Kommunen er eier av omstillingsprogrammet
• Omstillingsorganisasjonen gjennomfører og realiserer planene
• Styret for omstillingsarbeidet beslutter og rapporterer
• Innovasjon Norge er rådgiver og kvalitetssikrer

 

Omstillingsarbeidet organiseres i fire faser, i tråd med Prosjektlederprosessen (PLP).

I første fase, Avklaringsfasen, utarbeides en konsekvensanalyse for å dokumentere situasjonen for næringslivet og sysselsettingen i det aktuelle omstillingsområdet.

Så kommer Strategi- og forankringsfasen der det gjennomføres analyser og aktiviteter for å vurdere omfanget av et ekstraordinært arbeid for næringsutvikling.

I Gjennomføringsfasen realiseres planene for omstillingsarbeidet, og til sist, i Avslutningsfasen, videreføres kompetanse og erfaring fra omstillingsperioden til ordinær drift.

Innovasjon Norge har utviklet veiledere, verktøy og maler til bruk i alle de fire fasene.

Fra: https://www.innovasjonnorge.no/no/regional-omstilling/om-omstilling2/

Sist redigertonsdag, 14 april 2021 11:01

Logg inn