Barneverntjenesten

Nesna og Træna barneverntjeneste

Barneverntjenesten i Nesna og Træna er interkommunal, der Nesna er vertskommune. Tjenesten består av barnevernleder og tre kontaktpersoner. I tillegg er det mange ansatte som er knyttet til tiltak, eksempelvis fosterforeldre, veiledere, tilsynsførere, støttekontakter og avlastningshjem.

Alle barn har krav på god omsorg og det er i hovedsak foreldrenes ansvar. Foreldre kan likevel ha behov for hjelp til å ivareta dette ansvaret i korte eller lengre perioder, og det kan være mange grunner til det. Eksempler: barnet kan ha særlige behov utover det foreldrene makter å gi, det kan være økonomiske vansker, dårlig fysisk og/ eller psykiske helse, konflikter etter at foreldre har gått fra hverandre, overgrep, mobbing, rus eller vold. Ofte handler det om sammensatte problemer.

Barnets beste
Barnevernet skal ta utgangspunkt i hva som er til beste for barnet og vi bruker ofte begrepet «Barnets beste». Barnevernet arbeider etter Lov om barneverntjenester. I lovteksten står det at barnevernet skal gi barn, unge og familier hjelp og støtte når det er vanskelig eller barnet av andre grunner har behov for hjelp fra barnevernet. Barnevernet skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får hjelp og omsorg til rett tid, og å bidra til at barn og unge får trygge oppvekstkår.

Hjelp og støtte
Barneverntjenestens arbeid er en blanding av støtte og kontroll, og det kan være en stor utfordring. Barnevernet skal først og fremst gi hjelp og støtte slik at foreldrene selv kan gi god omsorg og det avhenger av et godt samarbeid. Hvis barnevernet og foreldrene er enige om det så kan det settes inn hjelpetiltak. Eksempler på hjelpetiltak er råd og veiledning til familien, støttende samtaler, psykolog, henvisning til Bup, opphold på institusjon, ansvarsgrupper, avlastningstiltak, støttekontakt og barnehageplass. Enkelte ganger er barnevernet og foreldrene uenige om hva som er barnets beste og det kan oppstå konflikter. Mange kan oppleve redsel for hva som kan komme til å skje og ser på barnevernet som en trussel. Vi bruker derfor mye tid på å forklare hva vi driver med og hvordan barnevernloven virker. Vi håper og tror at dette kan gjøre folk tryggere og at vi blir brukt av de som trenger det.

Når barnevernet må gripe inn
Enkelte ganger må barnevernet gripe inn hvis hjelpetiltak ikke er godt nok for å ivareta barnets beste. Det kan være nødvendig å flytte barnet utenfor hjemmet i en kortere eller i en lengre periode, selv om foreldrene ikke er enige i det. Hvis det skal skje så kan ikke barnevernet bestemme det alene. Det avgjøres i en nemnd som holder til i Bodø, Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker. Barneverntjenesten har et ansvar for å gripe inn dersom tiltak i hjemmet ikke er nok for å ivareta barnets behov eller i akutte situasjoner.

Barneverntjenesten kan også i samråd med foreldrene formidle plass i fosterhjem, foreldre/ barn tiltak eller barnevernsinstitusjon. Dersom et barn skal plasseres utenfor hjemmet uten foreldrenes samtykke, må det som sagt treffes vedtak om dette i fylkesnemnda i Bodø.

Bekymringsmelding
Barnevernet mottar stadig bekymringsmeldinger for barn og unge. Offentlige meldere er som oftest barnehage, skole, helsetjeneste, tannlege og politiet. Det mange ikke vet er at i de fleste saker så er det foreldrene selv som tar kontakt og søker hjelp fra oss – og det er veldig bra! Vi opplever også at barn tar direkte kontakt med oss, enten for å be om hjelp eller for å melde bekymring for andre barn og unge.

Hvis du er bekymret for om et barn får god nok omsorg, kan du melde fra til barnevernet. Dette kan du gjøre ved å klikke på knappene nederst i denne artikkelen.

Din bekymringsmelding kan være viktig for barnet eller ungdommen det gjelder. Du trenger ikke være sikker på at noe er galt før du melder fra. Det er barnevernets ansvar å vurdere om en bekymringsmelding skal føre til undersøkelse eller ikke. Hvis du er usikker på om du skal melde, så kan du gjerne ta kontakt med barnevernet i Nesna for å drøfte saken først. Vi er her for å hjelpe til og ønsker at innbyggerne har tillit til oss. Som privatperson kan du melde anonymt, selv om vi ofte anbefaler at en står fram med navn.
Kontakt barneverntjenestenLogg inn