Sosial

NAV

NAV Nesna skal være et fullverdig NAV-kontor for innbyggerne i Nesna. Dette betyr at vi tar imot og behandler forespørsler og søknader innenfor ulike trygdeordninger, arbeidsmarkedstiltak, sosiale ytelser og Husbankordningen (Bostøtte og startlån). I tillegg har vi gjeldrådgivning.
Leder av kontoret er Sigmund Nilssen.

 

 


 

Krisesenter

Kommunen tilbyr krisesentertilbud som kan nyttes av personer som er utsatt for vald eller trusler om vald i nære relasjoner, og som har behov for rådgiving eller et trygt og foreløpig bo tilbud. Tilbudet gir brukerne støtte, veiledning, hjelp til å ta kontakt med andre deler av tjenesteapparatet. Nesna kommune er partner i krisesenteret i Rana som gir dette tilbudet.

 

 
 

 

Barnevern

Barnevernet skal gi barn, unge og familier hjelp og støtte når det er vanskelig hjemme, på skolen, i barnehagen eller i fritiden. Det er foreldrene som har ansvaret for å gi sine barn omsorg. Hvis de av ulike grunner ikke får det helt til, skal barnevernet hjelpe til slik at barna får omsorg og utviklingsmuligheter.

 

Logg inn