Nesna barnehage

Om barnehagen

Nettbasert kommunikasjonsløsning via Mykid.no


Barnehagen eies av Nesna kommune, og arbeider i forhold til Lov om barnehager.

Nesna barnehage tilbyr 60 plasser for barn fra 0 – 6 år.

Vi tilbyr heldagsplasser, deltidsplasser og korttidsopphold.

Barnehagens åpningstid: Kl.07.45-1630
Etter behov og spesiell avtale, kan barnehagen holdes åpen 06.00-17.00.


Barnehagen holder stengt 5 planleggingsdager i året, og det kan også bli stengt tre uker om sommeren. I mellomjula er det vanligvis redusert åpningstid.
Barna er fordelt på tre baser/avdelinger; Krabben, Sjøstjerna og Kråkebollen. De yngste barna har plassen sin på Krabben.
Barnehagens uteområde er stort og variert. Vi har vår egen trollskog, ski/akebakke, bærbusker, bålplass, ballbinge med kunstgress og mye mer.
Voksentetthet: Det er en voksen pr 6 barn når barna er over 3 år, og en voksen pr 3 barn, når barna er under 3 år.

 Bildet viser en gutt og en bukett blomster

Organisering

Barnehagen har en åpen organisering. Det vil si at barna tilhører en bestemt base/avdeling. Her har de egen garderobeplass og sine faste voksne. Som oftest spiser barna måltidene på sin hjemmebase. Hele dagen kan barna bruke hele barnehagehuset og hele uteområdet til lek og aktivitet. Barna kan velge selv hvor de vil være. De ulike rommene i barnehagen er utstyrt med forskjellige leker og aktivitetstilbud.
Småbarnsavdelinga er noe mer skjermet, men de minste får også ta hele huset i bruk når de er klar for det.

Satsingsområder

 • Være en helsefremmende barnehage
 • Samarbeid med småbruk
 • Høsting av naturen/Grønt entreprenørskap
 • Barn hjelper barn
 • Kommunikasjon og språk

I Nesna barnehage skal alle føle seg trygge på at hver og en blir sett. Dette gjelder barna, barnas foreldre/foresatte, og de ansatte.
For at alle barn og voksne skal kunne utvikle seg i positiv retning, må alle som arbeider i barnehagen ha et positivt menneskesyn. Alle må vite at det i alle mennesker finnes egenskaper som kan utvikles i positiv retning.
Det handler om å finne diamanten i alle mennesker.
Alle mennesker, både voksne og barn, er forskjellige, og har derfor ulike evner og behov. Alle har krav på respekt og å bli sett som den de er. Alle skal kunne få veiledning på en slik måte at hver og en lykkes. De voksne skal lykkes i det arbeidet de gjør i barnehagen. Foreldre/ foresatte skal lykkes som foreldre. Barna skal lykkes i sin vekst og utvikling fram til å kunne bli trygge barn med positiv selvfølelse og massevis av kunnskap og ferdigheter.

To sitat som er viktige ledestjerner for oss i Nesna barnehage:

 • DERSOM BARN SKAL HA LIKE MULIGHETER, MÅ DE BEHANDLES FORSKJELLIG
 • HVIS JEG IKKE FÅR FØLE DET JEG FØLER, FÅR JEG IKKE VÆRE DEN JEG ER

All kommunikasjon skal være positiv og anerkjennende.

 Bildet viser en gutt som kjører leketraktor

Overordnet mål

Nesna barnehage ser det som hovedoppgave å arbeide på en slik måte at alle barn blir godt kjent med seg selv (selvfølelsen).
De skal få et positivt selvbilde, og en god porsjon selvtillit og mestringsevne.
Barna skal tilegne seg empatiske evner (evne til innlevelse) og prososial kompetanse (forstå andre og ønske å gjøre noe med det).
Fokus settes på å utvikle god sosial handlingskompetanse.
Barna skal lykkes i å omgås hverandre og andre på en positiv måte.

Barna skal tilegne seg god kunnskap, erfaring og ferdigheter innen alle fagområder som er listet opp i Rammeplan for barnehager.
Disse er:

 • Kommunikasjon, språk og tekst
 • Kropp, bevegelse og helse
 • Kunst, kultur og kreativitet
 • Natur, miljø og teknikk
 • Etikk, religion og filosofi
 • Nærmiljø og samfunn
 • Antall, rom og form

Det leke og læringsmiljøet vi tilbyr barna, og de aktivitetene og arbeidsmetodene vi velger, skal hjelpe oss til å nå overordnet mål.

Logg inn