Helse og omsorg

Legetjenesten

Kommunen har 2 kommuneleger og 1 stilling for turnuslege, som utfører de oppgaver kommunelegen er tillagt i lov eller instruks. Kommunelegen er medisinskfaglig rådgiver for kommunen. Legene deltar i kommunal legevakt. Legevaktformidlingen administreres av Helgelandssykehuset.

 

 


 

Nesna helsestasjon

Det helsefremmende og forebyggende arbeidet omfatter helseopplysning, veiledning, helseundersøkelser og vaksinasjon, oppfølging av barn/unge fra 0-20 år med spesielle behov, og oppfølging av foreldre med behov for utvidet støtte. I følge Lov om pasient og brukerrettigheter, § 6-1 har barn rett til nødvendig helsehjelp i form av helsekontroller i den kommunen barnet bor og oppholder seg.

 

 


 

Jordmortjeneste

Nesna helsestasjon tilbyr svangerskapskontroll/omsorg ved jordmor. Kommunen har avtale med Helgelandssykehuset Rana om 20 % stilling på helsestasjonen.

 

 


 

Fysio- og ergoterapi

Ergoterapi skal hjelpe mennesker til å fungere best mulig selvstendig i hverdagen når de har problemer med å utføre daglige gjøremål på grunn av sykdom, skade eller annen funksjonsnedsettelse. Kommuinen har for tiden dessverre ingen avtale med ergoterapaut.

Kommunen har avtale med 2 privatpraktiserende fysioterapeuter. Noen pasienter ha rett til gratis behandling, mens andre betaler en egenandel. Dette avhenger av den diagnosen legen har fastsatt. Fysioterapeuten vil kunne gi nærmere opplysninger.

 

 


 

Psykisk helse

Alle har en psykisk helse. Og de fleste møter motgang en eller annen gang i livet. God psykisk helse er ingen selvfølge. Men, fortvil ikke. Det finnes noen som kan hjelpe. I Nesna kommune vil du møte ansatte som kan snakke med deg og hjelpe deg videre. Vårres Plass er et lavterskeltilbud innen psykisk helse som drives i samarbeid med Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse (LPP) avdeling Nesna.

 

 


 

Hjemmebaserte omsorgstjenester

Hjemmetjenesten omfatter hjemmesykepleie, hjemmehjelp og trygghetsalarm. Tjenesten skal gi personer med bistandsbehov helsehjelp og praktisk hjelp i hjemmet. Målet er å opprettholde god livskvalitet slik at den enkelte kan bo i eget hjem lengst mulig. Tilbudet tilpasses den enkelte ut fra faglige vurderinger og utarbeides i samarbeid med den enkelte søker/pårørende. Hjemmetjenesten tildeler også omsorgsboliger.

 

 


   

Sykehjem

Sykehjem er en samlebetegnelse for langtids- og korttidsplasser. Totalt har kommunen 22 sykehjemsplasser, herunder 4 rom tilrettelagt for pasienter med demenssykdom. Nesna sykehjem gir et tilbud til personer som er forhindret fra å bo i egen bolig på grunn av sykehjem/ og eller omfattende funksjonssvikt, og som har stort behov for døgnkontinuerlig sykepleiefaglig hjelp og tilsyn.

 

 
 
 

 

Miljøterapeutiske tjenester

Miljøterapeutiske tjenester (MTT) yter omsorgstjenester til personer med fysiske- og/eller psykiske funksjonsnedsettelser i kommunen. Tjenestene vi yter er støttekontakt, avlastning, brukerstyrt personlig assistanse (BPA) eller annen praktisk bistand. Ytelsene varierer i omfang og varighet ut fra mottakernes individuelle behov.

 

 


 

Omsorgslønn

Formålet med ordningen er å bidra til best mulig omsorg til de som trenger hjelp i dagliglivet og gjøre det mulig for private omsorgsytere å fortsette med omsorgsarbeidet. Omsorgslønn og avlastning er ordninger som skal legge til rette for privat omsorgsarbeid fra pårørende og andre når dette blir regnet som det beste for brukeren.

 

Logg inn