Kunngjøringer og høringer

Høring Trafikksikkerhetsplan inkl. handlingsdel 2018-2021

Trafikksikkerhetsplanen for Nesna kommune (Høringsutkast) legges ut til offentlig ettersyn

i 6 uker med høringsfrist 11.05.2018.

Tiltakene (Handlingsplan) som er foreslått vurderes som foreløpige og aktuelle tiltak bestemmes ved sluttbehandling av planen etter at høringen er gjennomført.

Forslaget (Høringsutkast) til Trafikksikkerhetsplan for Nesna kommune legges ved.

Forslaget finnes også på kommunens hjemmeside og i papirform på servicetorget.

Merknader kan sendes på e-post til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. eller per brevpost til Nesna kommune, Movegen 24, 8700, merket med: «Høring Trafikksikkerhetsplan». Høringsfrist: 11.05.2018.

Med vennlig hilsen
Nesna kommune

Les mer

EIENDOMSSKATTELISTER 2018 TIL OFFENTLIG ETTERSYN

Med hjemmel i eiendomsskatteloven § 15 legges eiendomsskattelistene for Nesna kommune 2018 ut til offentlig ettersyn i perioden 28.02.2018 – 31.03.2018.
 
Kommunestyret har i møte 13.12.2017 i sak 64/17 vedtatt å skrive ut eiendomsskatt for alle eiendommer i Nesna kommune i 2018, jfr Eigedomsskattelova §§ 2 og 3a. Det ble i samme møte vedtatt en eiendomsskattesats på 5 promille.
 
Eiere av samtlige skattelagte eiendommer er tilskrevet med opplysning om takst og skatt for deres eiendom. Det er samtidig orientert om klageadgang etter Eigedomsskattelova §19:
«Skattytaren kan klage på den utskrivne eigedomsskatten. Klaga må gjevast inn skriftleg til eigedomsskattekontoret innan seks veker frå det seinaste tidspunktet av den dagen det vart kunngjort at eigedomsskattelista var utlagd eller dagen skattesetelen vart sendt i samsvar med § 14. Klage over verdet kan bli fremja kvart år i samband med den årlege utskrivinga av eigedomsskatt, dersom det ikkje er klaga på same grunnlag tidlegare år.»
 
Eventuell klage sendes innen 16.04.2018 til:
Nesna kommune
Eiendomsskattekontoret
Movegen 24
8700 Nesna
Eller e-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
 
Spørsmål kan rettes til Nesna kommune på tlf 75 06 70 00.
 
Liste over skattlagte eiendommer samt eiendommer som er innvilget helt eller delvis fritak kan sees på Nesna rådhus eller lastes ned her
Les mer

Vann- og avløpsgebyrer 2018

Vann- og avløpsgebyrer 2018

Kommunestyret har fattet følgende vedtak (Sak 5/18 av 21.2.2018):

1 Det vedtas 25 % fastgebyr andel for både vann og avløp hhv. Kr 1.403,- og kr 1.605,-

2 Det vedtas kr 23,98 eks. mva pr. m3 (måler eller pr. m2) for vann.

3 Det vedtas kr 18,06 eks. mva pr. m3 (måler eller pr. m2) for avløp.

4 Det vedtas kr 55,- eks. mva tilknytningsavgift pr. kvm BRA for både vann og avløp.

Les mer

Kunngjøring – oppheving av eldre detaljreguleringsplaner

Det vises til tidligere annonsert varsel om planoppstart for formell oppheving av diverse eldre og utdaterte detaljreguleringsplaner på Nesna.
 
Kommunestyret fattet i møte 15.11.17 følgende vedtak:
Det vises til saksutredningen. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-14, jfr. §12-10 oppheves følgende detaljreguleringsplaner helt eller delvis:
- Sjåberget (planid 182819800002) - hele planen oppheves.
- Havna - Sjåberget (planid 182819880001) - hele planen oppheves.
- Nesna Havneområde (planid 182819810001) - hele planen oppheves.
- Havneområde Sør (planid 182819850001) - hele planen oppheves.
- Zahlsgården (planid 182819840001) – et område ved KVN sør for Ivar Hjelviks veg oppheves.
- Kirkebakken (planid 182819790001) – området vest for Movegen 27 (hotelltomta) oppheves.
 
Områdene reguleres etter dette av nylig vedtatt kommunedelplan for Nesna sentrum – Sentrumsplanen.
 
Vedtaket kan etter forvaltningslovens bestemmelser påklages til Fylkesmannen. Klagefrist er 3 uker fra kunngjøring av vedtaket.
Eventuelle klager sendes til Nesna kommune, Movegen 24, 8700 Nesna eller Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
 
Plankart og bestemmelser for planene som nå oppheves kan sees på rådhuset eller fås tilsendt ved henvendelse til Nesna kommune.
 
Øvrige dokumenter kan lastes ned her:
Les mer

Varsel om planoppstart og høring/offentlig ettersyn av planprogram – kommuneplanens samfunnsdel 2018-2030

Etter formannskapets vedtak i møte 31.01.18 varsles planoppstart for kommuneplanens samfunnsdel 2018-2030. I henhold til plan- og bygningslovens §11-12 og 11-13 legges forslag til planprogram ut på høring og offentlig ettersyn. Planprogrammet beskriver formålet med planarbeidet, viktige problemstillinger og planprosessen med frister og opplegg for medvirkning.
 
Forslag til planprogram kan lastes ned her eller sees på rådhuset.
 
Planprogrammet er et verktøy for tidlig medvirkning og avklaring av viktige hensyn i planarbeidet. Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, avklare viktige problemstillinger og angi behov for utredninger samt beskrive hvordan planleggingen er tenkt gjennomført. Kommuneplanens samfunnsdel utarbeides så på bakgrunn av planprogrammet. Forslag til planprogram sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn samtidig med varsling av planoppstart.
 
Høringsperiodene er satt til 14.02.18 – 03.04.18.
Merknader og innspill til planprogrammet sendes Nesna kommune på e-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den., eller til Nesna kommune, Movegen 24, 8700 Nesna.
Spørsmål kan rettes til Halvor Hilmersen, tlf. 932 48 441, e-post Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
 
Les mer

Kunngjøring av fastsatt planprogram for detaljregulering Langsetvågen industripark

Formannskapet har i møte 31.01.2018 fastsatt planprogram for detaljregulering av Langsetvågen industripark.
Fastsatt planprogram er oppdatert i henhold til formannskapets vedtak. Planprogrammet omhandler hvilke temaer
som skal konsekvensutredes for å kunne utarbeide et forslag til reguleringsplan.
 
Vedtaket kan ikke påklages, men det vil være mulig å komme med ytterlige innspill når forslag til reguleringsplan blir lagt ut på høring.
Sakens dokumenter kan lastes ned her og er også lagt ut på Nesna rådhus.
Les mer
Abbonér på denne nyhetsmatingen

Logg inn

Translate
noafsqamarhyazeubebsbgcacebnyzh-CNzh-TWcohrcsdanleneoettlfifrfyglkadeelguhthahawiwhihmnhuisigidgaitjajwknkkkmkokukylolalvltmkmgmsmlmtmimrmnmynepsfaplptparorusmgdsrstsnsdsiskslsoessuswsvtgtatethtrukuruzvicyxhyiyozu
noafsqamarhyazeubebsbgcacebnyzh-CNzh-TWcohrcsdanleneoettlfifrfyglkadeelguhthahawiwhihmnhuisigidgaitjajwknkkkmkokukylolalvltmkmgmsmlmtmimrmnmynepsfaplptparorusmgdsrstsnsdsiskslsoessuswsvtgtatethtrukuruzvicyxhyiyozu