Kunngjøringer og høringer

Justering av ytterlige gebyrer/avgifter for Plan og utvikling, gjeldende fra 1. januar 2018

Kommunestyret i Nesna har i møte 13.12.2017 i sak 62/17 og 64/17 vedtatt justering av følgende gebyrer/avgifter for Plan og utvikling, gjeldende fra 1. januar 2018:                                                                                                                                            

Husleiesatser.

Feieavgift prolongeres.

 

Eiendomsskatt 5 o/oo.

 

 

Mvh

Plan og Utvikling

Les mer

Renovasjonsgebyrer f.o.m. 1.1.2018, Nesna, HAF kommune

Kommunestyret i Nesna kommune har i møte 13.12.2017 i sak 62/17 bla. vedtatt renovasjonsgebyrer, gjeldende fra 1. januar 2018:                                                                                                                                            

 

Mvh

Plan og Utvikling

Les mer

Justering av gebyrer/avgifter for Plan og utvikling, gjeldende fra 1. januar 2018

Kommunestyret i Nesna kommune har i møte 13.12.2017 i sak 62/17 bla. vedtatt justering av følgende gebyrer/avgifter for Plan og utvikling, gjeldende fra 1. januar 2018:                                                                                                                                            

Gebyr med hjemmel i plan og bygningsloven, eierseksjonsloven, jordloven, konsesjonsloven og matrikkelloven.

 

Mvh

Plan og Utvikling

Les mer

Offentlig ettersyn av søknad om graving og deponering - Statens vegvesen - Nesna fergekai

Statens vegvesen har søkt Fylkesmannen om tillatelse til mudring og sprengning ved Nesna fergekai, Nesna kommune.

 

Formålet med tiltaket er å sikre at større, dyptgående ferger kan anløpe fergekaien ved å øke dybden i innseilingen.

Arbeidet omfatter mudring av inntil 1478 m3 masser over et areal på 1955 m2 i forkant av fergekaien.Innseilingen skal utdypes til -7,4 m og

løsmassene skal tas på land med lekter og vil fraktes til godkjent deponi i Mo i Rana. Sprengsteinsmassene skal leveres til massetaket i Nesna.

Gravingen av løsmasser skal gjøres med lukket grabb, så man forventer at spredningen av finstoffer blir

relativt lav. Sprengte steinmasser skal mudres med åpen grabb.


Det framgår av miljøkartleggingen at det ikke er påvist verdier over tilstandsklasse II (god miljøtilstand) i innseilingen.

Unntaket er konsentrasjonen av antibegroingsmiddelet TBT (tributyltinn), der analyseresultatene viser at

forurensningssituasjonen for dette stoffet kan klassifiseres som moderat (tilstandsklasse III). Det ble forsøkt tatt tre

sedimentprøver, men på grunn av stein og berg var det kun en prøve det lyktes å få opp.


Ifølge Miljødirektoratets Naturbase er det registrert fuglearter (svartbak, teist, fiskemåke, hettemåke m.fl.) som er

kategorisert som truet eller nær truet i havnen. Arbeidet har planlagt oppstart primo 2018.

 

Søknaden er lagt til offentlig gjennomsyn hos Nesna kommune, og på Fylkesmannens nettside: www.fmno.no.

Ytterligere opplysninger kan fås ved henvendelse til Fylkesmannen i Nordland, tlf. 75 53 15 50.

Eventuelle merknader sendes på e-post til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. innen 19. desember 2017.

 

 

Les mer

Privat reguleringsplan, LANGSETVÅGEN INDUSTRIPARK, NESNA - varsel om planoppstart og off. ettersyn forslag til planprogram

LANGSETVÅGEN INDUSTRIPARK, NESNA - Høring og offentlig ettersyn av forslag til planprogram og varsel om igangsetting av arbeid med reguleringsplan med konsekvensutredning 

Vi informerer om at det i henhold til plan- og bygningsloven §§ 12-8 og 12-9 er satt i gang arbeid med ny reguleringsplan med konsekvensutredning for Langsetvågen Industripark. Forslag til planprogram er lagt ut til høring og offentlig ettersyn. Mo industripark AS og Westcon AS er forslagstiller og Multiconsult ASA er plankonsulent.

Planen skal legge til rette for utvikling og utvidelse av Langsetvågen industripark. Det skal planlegges for:

  • Nye næringsarealer til industri, lager og hotell/overnatting for arbeidere
  • Nye kai- og havneområder i sjø blant annet for rigger/plattformer til kai og opplag
  • Sjøareal for oppankring av rigger/plattformer
  • Småbåthavn med tilhørende anlegg i Langsetvågen
  • Oppfylling i Langsetvågen og Engentjønna med overskuddsmasser fra opparbeiding av næringsarealer. Det vil bli vurdert å regulere fyllingsarealene til dyrka mark, lager, parkeringsplass ol.

Informasjonsmøte den 24.08.17

Vi inviterer til informasjonsmøte om planarbeidet i Nesna Rådhus den 24. august 17 kl. 19.

Innspill til planarbeidet og merknader til planprogrammet

Innspill til planarbeidet eller merknader til planprogrammet sendes innen 6. september 2017 til:

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. eller

Multiconsult ASA v/ Sissel Enodd, Postboks 6230 Sluppen, 7486 Trondheim.

Spørsmål kan rettes til:

Multiconsult v/Sissel Enodd, tlf. 73103263/45269562 

 

 

Les mer
Abbonér på denne nyhetsmatingen

Logg inn

Translate
noafsqamarhyazeubebsbgcacebnyzh-CNzh-TWcohrcsdanleneoettlfifrfyglkadeelguhthahawiwhihmnhuisigidgaitjajwknkkkmkokukylolalvltmkmgmsmlmtmimrmnmynepsfaplptparorusmgdsrstsnsdsiskslsoessuswsvtgtatethtrukuruzvicyxhyiyozu
noafsqamarhyazeubebsbgcacebnyzh-CNzh-TWcohrcsdanleneoettlfifrfyglkadeelguhthahawiwhihmnhuisigidgaitjajwknkkkmkokukylolalvltmkmgmsmlmtmimrmnmynepsfaplptparorusmgdsrstsnsdsiskslsoessuswsvtgtatethtrukuruzvicyxhyiyozu