Nyheter

Digital løsning for bekymringsmeldinger til barnevernet

Nå kan bekymringsmeldinger til barnevernet leveres digitalt.

Hvis du er bekymret for om et barn får god nok omsorg, bør du melde fra til barnevernet. Du trenger ikke være sikker på at noe er galt. Når du har sagt fra, er det barnevernets jobb å vurdere hvordan meldingen skal følges opp.
Alle offentlig ansatte og en rekke private yrkesutøvere med profesjonsbestemt taushetsplikt, har plikt til å melde fra til barnevernet hvis de er alvorlig bekymret for et barn.

 

https://www.nesna.kommune.no/tjenestetilbud/sosial/barneverntjenesten#melding

Hvis man vil være anonym melder så må meldingen sendes per brev eller telefon.

Les mer

Stort behov for nye fosterhjem på Helgeland

Fosterhjem Helgeland er et interkommunalt samarbeidsprosjekt mellom 7 ulike kommuner på Helgeland: Rana, Vefsn, Hemnes, Nesna, Hattfjelldal, Grane og Lurøy. 

Fosterhjem Helgeland vil betjene hele distriktet ved å tilby informasjonsmøter til potensielle fosterforeldre. Vi vil også tilby en kursrekke til de som er interessert og aktuell for videre vurdering som fosterhjem og beredskapshjem. Alle fosterhjem vil få veiledning og oppfølging når de er ferdig med kurset og fått tildelt fosterbarn. Gjennom informasjon, opplæring og samtaler, hjelper vi deg og din familie til å finne ut om dere vil og kan bli fosterhjem.

Behovet er stort for nye fosterhjem på Helgeland!

For kontakt og mer informasjon: http://www.fosterhjemhelgeland.no

 

 

Les mer

Barneverntjenesten

Om barneverntjenesten i Nesna

Barneverntjenesten i Nesna består av barnevernleder og to barnevernkonsulenter. I tillegg har vi ansatte som er knyttet til barnevernadministrasjonen med ulike funksjoner, eksempelvis fosterforeldre, veiledere, tilsynsførere, støttekontakter og avlastningshjem.
Alle barn har krav på god omsorg og det er i hovedsak foreldrenes ansvar. Foreldre kan likevel ha behov for hjelp til å ivareta dette ansvaret i korte eller lengre perioder, og det kan være mange grunner til det. Eksempler: barnet kan ha særlige behov utover det foreldrene makter å gi, det kan være økonomiske vansker, dårlig fysisk og/ eller psykiske helse, konflikter etter at foreldre har gått fra hverandre, overgrep, mobbing, rus eller vold. Ofte handler det om sammensatte problemer.

Barnets beste

Barnevernet skal ta utgangspunkt i hva som er til beste for barnet og vi bruker ofte begrepet Barnets beste. Barnevernet arbeider etter Lov om barneverntjenester. I lovteksten står det at barnevernet skal gi barn, unge og familier hjelp og støtte når det er vanskelig eller barnet av andre grunner har behov for hjelp fra barnevernet. Barnevernet skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får hjelp og omsorg til rett tid, og å bidra til at barn og unge får trygge oppvekstkår.

Hjelp og støtte

Barneverntjenestens arbeid er en blanding av støtte og kontroll, og det kan være en stor utfordring. Nesna barnevern skal først og fremst gi hjelp og støtte slik at foreldrene selv kan gi god omsorg og det avhenger av et godt samarbeid. Hvis barnevernet og foreldrene er enige om det så kan det settes inn hjelpetiltak. Eksempler på hjelpetiltak er råd og veiledning til familien, støttende samtaler, psykolog, henvisning til Bup, opphold på institusjon, ansvarsgrupper, avlastningstiltak, støttekontakt og barnehageplass. Enkelte ganger kan barnevernet og foreldrene dessverre bli uenige om hva som er barnets beste og det kan oppstå konflikter. Mange kan oppleve redsel for hva som kan komme til å skje og ser på barnevernet som en trussel. I Nesna barnevern bruker vi derfor mye tid på å forklare hva vi driver med og hvordan barnevernloven virker. Vi håper og tror at dette kan gjøre folk tryggere og at konflikter unngås.

Når barnevernet må gripe inn

Av og til må barnevernet gripe inn hvis hjelpetiltak ikke er godt nok for å ivareta barnets beste. I enkelte tilfeller er det nødvendig å plassere barnet utenfor hjemmet i en kortere eller i en lengre periode, selv om foreldrene ikke er enige i det. Hvis det skal skje så kan ikke barnevernet bestemme det alene. Det avgjøres i en nemnd som holder til i Bodø, Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker. Barneverntjenesten har et ansvar for å gripe inn dersom tiltak i hjemmet ikke er nok for å ivareta barnets behov. Barneverntjenesten kan da for en periode i samråd med foreldrene formidle plass i fosterhjem, foreldre/ barn tiltak eller barnevernsinstitusjon. Dersom et barn skal plasseres utenfor hjemmet uten foreldrenes samtykke, må det som sagt treffes vedtak om dette i fylkesnemnda i Bodø.

Bekymringsmelding

Barnevernet i Nesna mottar stadig bekymringsmeldinger for barn og unge. Offentlige meldere er som oftest barnehage, skole, helsetjeneste, tannlege og politiet. Det mange ikke vet er at i de fleste saker så er det foreldrene selv som tar kontakt og søker hjelp – det er veldig bra! Vi opplever også at barn tar direkte kontakt med oss, enten for å be om hjelp eller for å melde bekymring for andre.
Hvis du er bekymret for om et barn får god nok omsorg, må du melde fra til barnevernet. Dette kan du gjøre ved å klikke på knappene nederst i denne artikkelen.

Din bekymringsmelding kan være viktig for barnet eller ungdommen det gjelder. Du trenger ikke være sikker på at noe er galt før du melder fra. Det er barnevernets ansvar å vurdere om en bekymringsmelding skal føre til undersøkelse eller ikke. Hvis du er usikker på om du skal melde, så kan du gjerne ta kontakt med barnevernet i Nesna for å drøfte saken først. Vi er her for å hjelpe til og vi er avhengige av at innbyggerne i Nesna kommune har tillit til oss. Som privatperson kan du melde anonymt, selv om vi ofte anbefaler at en står fram med navn.
Har du en magefølelse på at barnet ikke har det bra, kontakt barnevernet!

Les mer

Har du rom for en til?

Over 11 000 barn og unge i Norge bor i fosterhjem og antallet øker fra år til år. I den nasjonale rekrutteringskampanjen for fosterhjem som starter denne uken, leter vi etter folk med rom for en til i livet sitt.

Les mer
Abbonér på denne nyhetsmatingen

Logg inn