Nyheter

Informasjon om driveplikt på jordbruksareal

Illustrasjonsfoto Illustrasjonsfoto

Jordlovens §8 slår fast at jordbruksareal skal drives. Jordbruksareal er fulldyrka jord, overflatedyrka jord og innmarksbeite. Driveplikten kan oppfylles ved at eieren driver jorda selv eller leier den bort. Eieren er ansvarlig for at areal drives. Utgangspunktet for driveplikten er at den skal sikre produksjon av mat, samtidig som hensynet til arealets kulturtilstand og hensynet til kulturlandskapet blir ivaretatt. For at driveplikten skal være oppfylt, må produksjonsegenskapene på jorda opprettholdes slik at arealet kan nyttes til vanlig jordbruksdrift med mulighet for normal avling. Dette innebærer at arealene som utgangspunkt må høstes og kultiveres årlig. Det stilles ikke krav til driftsform. Driveplikten må anses oppfylt selv om arealet brukes til produksjon av blomster eller hestehold.
Det kan også søkes om fritak for driveplikt.
Kopi av inngått leieavtale skal sendes til kommunen.
I henhold til jordloven §19 skal kommunen og Fylkesmannen føre tilsyn med at bestemmelsene om driveplikt i jordloven §8 overholdes. Kommunen kan pålegge å leie ut arealet eller Fylkesmannen kan fastsette
I disse dager sendes det på ny ut brev til eiere av landbruksareal som ikke driver selv, har inngått leieavtale eller har areal som ligger brakk. Prioritert er de eiendommene som ligger i aktive landbruksområder og der det kan være mulig å leie bort jordbruksarealet slik at det igjen kommer i aktiv drift.

For nærmere opplysninger om driveplikt og jordleieavtale se her:
https://www.fylkesmannen.no/Nordland/Landbruk-og-mat/Landbrukseiendommer-og-boplikt/

Logg inn

Translate
noafsqamarhyazeubebsbgcacebnyzh-CNzh-TWcohrcsdanleneoettlfifrfyglkadeelguhthahawiwhihmnhuisigidgaitjajwknkkkmkokukylolalvltmkmgmsmlmtmimrmnmynepsfaplptparorusmgdsrstsnsdsiskslsoessuswsvtgtatethtrukuruzvicyxhyiyozu
noafsqamarhyazeubebsbgcacebnyzh-CNzh-TWcohrcsdanleneoettlfifrfyglkadeelguhthahawiwhihmnhuisigidgaitjajwknkkkmkokukylolalvltmkmgmsmlmtmimrmnmynepsfaplptparorusmgdsrstsnsdsiskslsoessuswsvtgtatethtrukuruzvicyxhyiyozu