Nyheter

Flere tilskudd til prosjekter og tiltak i Nesna kommune

Nesna Administrasjonsbygg Foto: Kristian Sivertsen Nesna Administrasjonsbygg

Tilskudd til prosjekter og tiltak Nesna kommune:

I løpet av våren 2016 har flere av avdelingene i Nesna kommune fått tilskudd til gode prosjekter og tiltak for å styrke tjenestetilbudet for kommunens innbyggere.


Her er en presentasjon av noen av de prosjektene og tiltakene som er i gang, og som kommunen har fått eksterne midler til å drifte:

  • Flyktningtjenesten har fått 800.000,- til Handnesøyprosjektet. Kommunen har fått kommunale utviklingsmidler til å gjennomføre et prosjekt over tre år. Prosjektet omhandler helhetlig kvalifisering av bosatte flyktninger til arbeid eller utdanning i landbruket.
  • Nesna Skole har fått 670.000,- og 275.000,- til økt lærertetthet.
  • Hjemmebaserte omsorgstjenester har fått kr 50 000 til utvikling av Velferdsteknologi, og de har fått 170.000,- i tilskudd til videre utvikling av Dagaktivitetstilbud til personer med demenssykdom
  • Kultursektoren har fått 100.000,- til arbeid med fornminner som er et samarbeidsprosjekt med Helgeland museum. I tillegg har sektoren fått 50.000,- til den kulturelle skolesekk og 70.000,- til den kulturelle spaserstokk.
  • Nesna kommune har fått 100.000,- i tilskudd til arbeid med universell utforming. Det er etablert en prosjektgruppe (Rådet for funksjonshemmede, bruker og administrasjon er med) som nå skal evaluere behov og omfang i forhold til dette arbeidet. Resultatet skal bli en tiltaksplan som kan utløse ytterligere midler til konkrete fysiske tiltak.
  • Barnehagene i Nesna kommune (Nesna barnehage, Rabben barnehage og Rødstua barnehage) har fått 83.000,- til språkstimulering for minoritetsspråklige
  • Nesna barnehage har fått kr 50.000 til kompetanseheving fra Fylkesmannen i Nordland, i forbindelse med prosjektet «Tiriltunge». Hovedmålet er å utvikle personalets kompetanse innen språk og språkutvikling.
  • Barnehagen har også mottatt kr 54.000 i tilskudd for svømming i barnehage. Fylkesmannen i Nordland har tildelt midlene, etter vedtak i statsbudsjettet.

Rådmann i Nesna kommune, Geir Sakariassen sier at det er inspirerende og oppmuntrende at kommunens satsningsområder og prosjekter blir vurdert positivt og som relevante – og tilføring av midler bidrar til at kommunen i enda større grad kan prioritere faglig utvikling til beste for kommunens innbyggere.

Logg inn

Translate
noafsqamarhyazeubebsbgcacebnyzh-CNzh-TWcohrcsdanleneoettlfifrfyglkadeelguhthahawiwhihmnhuisigidgaitjajwknkkkmkokukylolalvltmkmgmsmlmtmimrmnmynepsfaplptparorusmgdsrstsnsdsiskslsoessuswsvtgtatethtrukuruzvicyxhyiyozu
noafsqamarhyazeubebsbgcacebnyzh-CNzh-TWcohrcsdanleneoettlfifrfyglkadeelguhthahawiwhihmnhuisigidgaitjajwknkkkmkokukylolalvltmkmgmsmlmtmimrmnmynepsfaplptparorusmgdsrstsnsdsiskslsoessuswsvtgtatethtrukuruzvicyxhyiyozu