Kunngjøringer og høringer

Politikk i Nesna Kommune

Husk at du finner nærmere informasjon om politiske utvalg og deres møtetidspunkt på våre innsynssider.

Kommunestyret

Kommunestyret velges etter bestemmelsene i valgloven, og består i Nesna av 17 medlemmer. Valgene skjer hvert fjerde år. Kommunestyret har avgjørelsesmyndighet i alle saker, men arbeider særlig med overordnede prinsipielle spørsmål, plansaker, budsjett og økonomiplan.

Se hvem som er i kommuneestyret

Formannskapet

Blant kommunestyrets medlemmer velges et formannskap på 7 personer. Formannskapet behandler forslag til økonomiplan, årsbudsjett og skattevedtak. For øvrig fastsetter kommunestyret selv området for formannskapets virksomhet. Formannskapet kan tildeles avgjørelsesmyndighet i alle saker hvor ikke annet følger av lov. Formannskapet behandler alle saker som angår plan og økonomi, og en rekke andre saksområder. I en del saker er formannskapet tilkjent avgjørelsesmyndighet som følge av delegasjonsreglementet, ellers innstiller utvalget til kommunestyret.

Se hvem som er i formannskapet

Driftsstyret

Kommunestyret oppnevner også et driftsstyre på 7 personer. De fleste velges blant kommunestyrets medlemmer, men det er ikke noe krav. Styret er et fast utvalg under kommunestyret og har egne saksfelt og ansvarsområder hvor de har vedtaksmyndighet eller innstiller overfor kommunestyret.

Kontrollutvalget

Kommunestyret oppnevner også et kontrollutvalg. Dette utvalget på 5 personer skal forestå det løpende tilsyn med den kommunale forvaltning på sine vegne. Kommunestyret velger selv medlemmer og varamedlemmer til utvalget, og blant medlemmene leder og nestleder. Minst ett av utvalgets medlemmer skal velges blant kommunestyrets medlemmer. Utvalgets leder har møte- og talerett i kommunestyret når utvalgets saker behandles.

Administrasjonsutvalget

Dette utvalget behandler tilsettingssaker av virksomhetsledere, og ankesaker ved andre tilsettinger. Utvalget består av Formannskapet samt 2 hovedtillitsvalgte, totalt 9 medlemmer.

 DSC4216

Eldrerådet

I hver kommune skal det være et eldreråd som velges av kommunestyret for valgperioden. I Nesna kommune består rådet av 5 medlemmer.

Råd for Funksjonshemmede

Det er lovfestet at alle kommuner skal ha et råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne eller annen likeverdig representasjonsordning, se § 2 i Lov om råd eller anna representasjonsordning i kommunar og fylkeskommunar for menneske med nedsett funksjonsevne m.m. Dette rådet består av 5 medlemmer.

Ungdomsrådet

Rådet har regelmessige møter, og lager selv sine vedtekter og tar opp egne saker. I Nesna er det 19 deltakere fra ungdomsskolen og videregående skole. Leder har sete i kommunestyret med tale og forslagsrett, men ingen stemmerett. Kommunen bistår med sekretariat. Leder deltar også i Helgeland Ungdomsråd.

Arbeids- og Miljøutvalget (AMU)

Alle virksomheter med minst 50 ansatte, har plikt til å opprette et arbeidsmiljøutvalg (AMU). Hvis en av partene krever det skal også virksomheter med mellom 20 og 50 ansatte ha AMU. Arbeidstilsynet kan også bestemme at det skal være AMU i en virksomhet.
Arbeidsgiver og arbeidstaker skal være representert med like mange representanter. Flest mulig ulike grupper innen virksomheten bør være representert. Utvalget skal ha minimum fire medlemmer, men bør ikke bestå av flere enn åtte personer. Hvis det er uenighet mellom partene, er det arbeidsgiver som bestemmer antallet.
Dersom virksomheten har bedriftshelsetjeneste, skal den være representert i utvalget. Bedriftshelsetjenesten skal være et rådgivende og uavhengig organ, og representere både arbeidsgiver og arbeidstakersiden. Bedriftshelsetjenesten har ikke stemmerett i AMU.

Valgstyret

Hver kommune skal ha et valgstyre, som velges av kommunestyret. Det er ingen særskilte regler om sammensetning, men de generelle reglene om offentlige organer gjelder, det vil si at begge kjønn skal være representert og med minst 40 prosent dersom antallet medlemmer er over tre. Tidligere gjaldt at formannskapet fungerte som valgstyre, og mange steder er det i praksis slik fortsatt. Det er vanlig å sørge for brei politisk representasjon i valgstyret.
I kommunene skal det også være et samevalgstyre for gjennomføring av valg til Sametinget. Dette er gjerne identisk med valgstyret.
Valgstyrets viktigste oppgaver er:

  • føring av manntall og utsending av valgkort
  • godkjenning av listeforslag ved kommunestyrevalg
  • behandling av søknader om fritak for å stå på liste ved kommunestyrevalg
  • organisering av forhåndsstemming i kommunen
  • organisering av valget på valgdagen(e), herunder fastsetting av stemmesteder og åpningstider for disse
  • organisering av opptelling av stemmene
  • varsling av valgte representanter og vararepresentanter til kommunestyret om resultatet

Det meste av oppgavene er trivielle og utføres av administrasjonen på fullmakt. Valgstyret kan videre ha et arbeidsutvalg, som behandler mindre saker, men prinsipielle spørsmål skal alltid opp til behandling i valgstyret som sådan. Vedtak i valgstyret kan påklages til Kommunal- og regionaldepartementet.

Les mer
Abbonér på denne nyhetsmatingen

Logg inn