Kunngjøringer og høringer

Nettside

Nettside (34)

Legetjenesten

Om legetjenesten

Legetjenesten i Nesna har 2 stillingshjemler. I tillegg har kommunen turnuslege. Kommunen har ikke vaktsamarbeid med andre. Kommunen har ett legekontor. Det er 2 stillinger for legesekretærer. Legekontoret tar imot med. studenter fra UNN.
Alle fastboende innbyggere i kommunen har krav på fastlege. Legekontorene har oversikt over dette. Legene utfører også tilsynsoppgaver i sykehjem, helsestasjon, skoler og smittevern. Kommunens smittevernlege er Illka Heiskanen.

Pris for tjenesten

Pris på legetjenesten vil variere ut fra diagnose og behandling. Egenandel hos lege blir nå automatisk registrert hos NAV, og de som har store utgifter til helsetjenester vil få utstedt frikort.

Les mer

Nesna skole og SFO

Nesna skole

Nesna skole består av avdeling Nesna og avdeling Tomma. De to avdelingene har felles rektor og avdelingsleder.
Avdeling Nesna er en kombinert barne- og ungdomsskole (1. - 10.årstrinn). Skolen stod ferdig høsten 2008, og ligger i sentrum av Nesna tettsted. Uteområdet består av bl.a. lekeplass, grusbane, ballbinge, skaterampe og idrettsbane.
Skolebygget er bygd som en H, der hvert trinn har sin egen fløy. I tillegg er det en administrasjonsfløy med spesialrom (naturfag, kunst/håndverk) og fellesarealer som blant annet inneholder skolekjøkken, scene og folkebiblioteket. Skoleåret 2015/2016 er det ca. 210 elever med et mangfold av kulturell bakgrunn. Skolen har skolefritidsordning.

Avdeling Tomma ligger på tettstedet Husby på øya Tomma, ca. 5 km fra ferjeleiet. Skolen ble bygd i to byggetrinn. Det første var fullført i 1971 og det andre i 1984. Skolen har gymsal og eget svømmebasseng. Lokalene er nyoppusset i 2009 og er lyse, romslige og trivelige. Skolen ligger i flotte naturgitte omgivelser og har et stort uteområde. Det er flotte turmuligheter med kort vei til fjæra, naturreservat og fjellet. Skoleåret 2015/2016 er det 2 elever på 9.trinn.

Nesna skole samarbeider om en felles PP-tjeneste med Rana, Hemnes og Rødøy kommune.

Nesna kommune er en kommune med lange og sterke skoletradisjoner. Nesnas første faste folkeskole ble opprettet i 1823. Ved etablering av Høgskolen i Nesna i 1918 ble Nesna skole fast øvingsskole. Nesna skole har også samarbeid med Kristen videregående skole om hospitering og praksis.

 Bildet viser noen gutter som spiller fotball

 

Skolefritidsordning (SFO)

Skolefritidsordningen (SFO) holder til i Nesna idrettslags klubblokale.

Åpningstider:
12:15 - 16:00 Tirsdag, torsdag og fredag
14:00 - 16:00 Mandag og onsdag

Skolerute

Skolerute 2016-2017

Skolerute 2017-2018

Skolerute 2018-2019

Skolerute 2019-2020

Les mer

Nesna musikk- og kulturskole

musikkNesna musikk- og kulturskole er en ressurs til glede for kommunens innbyggere. Gjennom sin virksomhet skal skolens ansatte og brukere bidra til at Nesna blir en kulturkommune. Vi tilbyr instrumentalundervisning på alle nivå. Barn 0-16 har første prioritet; videre ungdom, studenter og voksne ut fra kapasitet. Nesna musikk- og kulturskole gir for tida undervisning på sang, barnekor, klaver og fløyte/blokkfløyte. I tillegg tilbyr vi gitar begynneropplæring. Vi kan levere dirigent-, instruktør- og musikertjeneste til lokale amatører eller profesjonelle. Musikk- og kulturskolen selger tjenester til babysang, barnehagene og Nesna skole, der vi har ansvaret for musikkundervisningen i 5.-10. klasse.

Hver elev får opplæring ut fra anlegg, nivå og aspirasjon. Gjennom konserter, samspill og prosjekter legger vi vekt på sosial delaktighet som et like verdifullt element som det kunstneriske nivå. Med jevne mellomrom arrangerer musikk- og kulturskolen konserter der alle som vil kan komme og følge elevenes utvikling og glede seg over deres prestasjoner.

Ensemble Borealis er navnet musikk- og kulturskolens ansatte benytter når de opptrer som distriktsmusikere. Dette er en integrert del av virksomheten, og tjenesten har som mål å være en ressurs for kommunens innbyggere. Gjennom egne konserter og medvirkning i andres prosjekter gir musikerne skolens elever og andre kunstnerisk inspirasjon og opplevelse. Barn, unge og eldre gis spesielt tilrettelagte tilbud. I tillegg deltar Ensemble Borealis i regionale prosjekter på høyt kunstnerisk nivå sammen med distriktsmusikerne i nabokommunene.

Våre tilsatte

 • Thale Jørstad er sanger/sanglærer. Hun har utdanning fra musikkonservatoriet i Kristiansand og en master i klassisk sang fra NTNU. Thale har jobbet som frilans sanger, i kulturskole og i flere kor.
 • Tove Sjåfjell er pianist/pianolærer. Hun har studert i Tromsø og Helsinki og har lang erfaring som pedagog og utøver.
 • Sjur Berglann er blokkfløytist og lærer på fløyte/blokkfløyte og gitar. Utdanning fra Musikkonservatoriet i Tromsø og allsidig erfaring som pedagog og utøver.
Les mer

Nesna bibliotek

Velkommen til Nesna bibliotek!

Nesna bibliotek er et kombinert skole- og folkebibliotek. Tjenestene står til disposisjon for alle. Biblioteket er lokalisert ved Nesna skole, med egen inngang. Her finner dere spennende titler og materiell for barn, ungdom og voksen.

Våre samlinger omfatter blant annet:

 • Fag- og skjønnlitteratur
 • Barne- og ungdomsbøker
 • Lydbøker
 • e-bøker
 • Tegneserier
 • Film
 • Tidsskrifter og lokale aviser
 • Lokalhistorie
Vi skaffer tilgjengelig materiale fra annet bibliotek, hvis vi ikke har det selv.
Nesna bibliotek tilbyr trådløst nettverk til sine brukere, og enkel tilgang til våre tjenester via nettbrett og mobiltelefoner.
 
Vil du ha oversikt over våre åpningstider, arrangementer, lånereglement, og andre nyheter? Besøk bibliotekets hjemmeside.
Følg også oss på Facebook og Instagram.

 1. Nyheter fra biblioteket
 2. Nyeste titler for barn
 3. Nyeste titler for voksne
next
prev

Les mer

Nesna barnehage

Om barnehagen

Nettbasert kommunikasjonsløsning via Mykid.no
Barnehagen eies av Nesna kommune, og arbeider i forhold til Lov om barnehager.
Nesna barnehage tilbyr 60 plasser for barn fra 0 – 6 år.
Vi tilbyr heldagsplasser, deltidsplasser og korttidsopphold.

Barnehagens åpningstid: Kl.07.45-1630
Etter behov og spesiell avtale, kan barnehagen holdes åpen 06.00-17.00.
Barnehagen holder stengt 5 planleggingsdager i året, og det kan også bli stengt tre uker om sommeren. I mellomjula er det vanligvis redusert åpningstid.
Barna er fordelt på tre baser/avdelinger; Krabben, Sjøstjerna og Kråkebollen. De yngste barna har plassen sin på Krabben.
Barnehagens uteområde er stort og variert. Vi har vår egen trollskog, ski/akebakke, bærbusker, bålplass, ballbinge med kunstgress og mye mer.
Voksentetthet: Det er en voksen pr 6 barn når barna er over 3 år, og en voksen pr 3 barn, når barna er under 3 år.

 Bildet viser en gutt og en bukett blomster

Organisering

Barnehagen har en åpen organisering. Det vil si at barna tilhører en bestemt base/avdeling. Her har de egen garderobeplass og sine faste voksne. Som oftest spiser barna måltidene på sin hjemmebase. Hele dagen kan barna bruke hele barnehagehuset og hele uteområdet til lek og aktivitet. Barna kan velge selv hvor de vil være. De ulike rommene i barnehagen er utstyrt med forskjellige leker og aktivitetstilbud.
Småbarnsavdelinga er noe mer skjermet, men de minste får også ta hele huset i bruk når de er klar for det.

Satsingsområder

 • Være en helsefremmende barnehage
 • Samarbeid med småbruk
 • Høsting av naturen/Grønt entreprenørskap
 • Barn hjelper barn
 • Kommunikasjon og språk

I Nesna barnehage skal alle føle seg trygge på at hver og en blir sett. Dette gjelder barna, barnas foreldre/foresatte, og de ansatte.
For at alle barn og voksne skal kunne utvikle seg i positiv retning, må alle som arbeider i barnehagen ha et positivt menneskesyn. Alle må vite at det i alle mennesker finnes egenskaper som kan utvikles i positiv retning.
Det handler om å finne diamanten i alle mennesker.
Alle mennesker, både voksne og barn, er forskjellige, og har derfor ulike evner og behov. Alle har krav på respekt og å bli sett som den de er. Alle skal kunne få veiledning på en slik måte at hver og en lykkes. De voksne skal lykkes i det arbeidet de gjør i barnehagen. Foreldre/ foresatte skal lykkes som foreldre. Barna skal lykkes i sin vekst og utvikling fram til å kunne bli trygge barn med positiv selvfølelse og massevis av kunnskap og ferdigheter.

To sitat som er viktige ledestjerner for oss i Nesna barnehage:

 • DERSOM BARN SKAL HA LIKE MULIGHETER, MÅ DE BEHANDLES FORSKJELLIG
 • HVIS JEG IKKE FÅR FØLE DET JEG FØLER, FÅR JEG IKKE VÆRE DEN JEG ER

All kommunikasjon skal være positiv og anerkjennende.

 Bildet viser en gutt som kjører leketraktor

Overordnet mål

Nesna barnehage ser det som hovedoppgave å arbeide på en slik måte at alle barn blir godt kjent med seg selv (selvfølelsen).
De skal få et positivt selvbilde, og en god porsjon selvtillit og mestringsevne.
Barna skal tilegne seg empatiske evner (evne til innlevelse) og prososial kompetanse (forstå andre og ønske å gjøre noe med det).
Fokus settes på å utvikle god sosial handlingskompetanse.
Barna skal lykkes i å omgås hverandre og andre på en positiv måte.

Barna skal tilegne seg god kunnskap, erfaring og ferdigheter innen alle fagområder som er listet opp i Rammeplan for barnehager.
Disse er:

 • Kommunikasjon, språk og tekst
 • Kropp, bevegelse og helse
 • Kunst, kultur og kreativitet
 • Natur, miljø og teknikk
 • Etikk, religion og filosofi
 • Nærmiljø og samfunn
 • Antall, rom og form

Det leke og læringsmiljøet vi tilbyr barna, og de aktivitetene og arbeidsmetodene vi velger, skal hjelpe oss til å nå overordnet mål.

Les mer

Plan og utvikling

Plan og utvikling

Plan og utviklingsavdelingen ("Teknisk") er både en ekstern og intern tjenesteyter med dyktige fagfolk innen flere tjenesteområder. Avdelingsingeniørene / medarbeiderne våre er veiledere i alle slags plan- og byggeprosjekter og søknadsprosesser (bla. næringsfond og landbruk).

 

 


 

Veterinær

Nesna veterinærkontor tilbyr behandling av smådyr alle hverdager mellom 0900-1000, med en utvidet tjeneste på fredager (0900-1400). NB! Kun timebestilling. Telefontid alle dager 0830-0930. Akuttvakt hele døgnet (gjelder alle dyr unntatt vilt).

 

 


 

Tjenester med eksterne operatører

Nesna Kommune samarbeider med en rekke eksterne aktører som yter tjenester som dekker innbyggernes servicebehov. Kommunen er medlemskommune i Helgeland Avfallsforedling (HAF) som drifter kommunens renovasjonstjenester. Feie-og tilsynstjenesten leveres av Rana Kommune. Nesna Trafikkhavn, Langsetvågen kaianlegg driftes av Nesnaterminalen AS.

 

Les mer

Andre tjenester

Borgerlig vigsel

1. januar 2018 overtok landets kommuner gjennomføring av borgerlig vigsel fra tingretten. Nesna kommune ønsker å tilrettelegge slik at vielsen blir en verdig og minnerik opplevelse. På denne siden kan dere bestille vielse og se en oversikt over hva dere må ordne før vielsen.

 Felles administrasjon

Fellesadministrasjonen består av økonomiavdeling, IKT, arkiv/servicetorg, politisk sekretær, personal, næringsutvikler og rådgivere innenfor oppvekst/kultur og helse/omsorg. Fellesadministrasjonen har sine kontorer i administrasjonsbygget.

Les mer

Sosial

NAV

NAV Nesna skal være et fullverdig NAV-kontor for innbyggerne i Nesna. Dette betyr at vi tar imot og behandler forespørsler og søknader innenfor ulike trygdeordninger, arbeidsmarkedstiltak, sosiale ytelser og Husbankordningen (Bostøtte og startlån). I tillegg har vi gjeldrådgivning.
Leder av kontoret er Sigmund Nilssen.

 

 


 

Krisesenter

Kommunen tilbyr krisesentertilbud som kan nyttes av personer som er utsatt for vald eller trusler om vald i nære relasjoner, og som har behov for rådgiving eller et trygt og foreløpig bo tilbud. Tilbudet gir brukerne støtte, veiledning, hjelp til å ta kontakt med andre deler av tjenesteapparatet. Nesna kommune er partner i krisesenteret i Rana som gir dette tilbudet.

 

 
 

 

Barnevern

Barnevernet skal gi barn, unge og familier hjelp og støtte når det er vanskelig hjemme, på skolen, i barnehagen eller i fritiden. Det er foreldrene som har ansvaret for å gi sine barn omsorg. Hvis de av ulike grunner ikke får det helt til, skal barnevernet hjelpe til slik at barna får omsorg og utviklingsmuligheter.

 

Les mer

Bosetting og voksenopplæring

Bosetting

Ansvarlig for bosetting av flyktninger. Bistå flyktninger med oppholdstillatelse i etableringsfasen. Gi en best mulig kvalifiserings- og integreringsprosess for den enkelte. Nesna kommune ønsker å bosette flyktninger hver år. Det bosettes voksne, barnefamilier og enslige mindreårige fra 15 år- 18 år. Tjenestetilbudet er tilpasset den enkeltes behov.

 

 


 

Voksenopplæring

Tilbyr norskopplæring med samfunnskap, introduksjonsprogram og grunnskole for voksne. Dette tilbys beboerne ved Nesna Mottak, bosatte flyktninger og andre med behov for norskopplæring.

 

Les mer

Helse og omsorg

Legetjenesten

Kommunen har 2 kommuneleger og 1 stilling for turnuslege, som utfører de oppgaver kommunelegen er tillagt i lov eller instruks. Kommunelegen er medisinskfaglig rådgiver for kommunen. Legene deltar i kommunal legevakt. Legevaktformidlingen administreres av Helgelandssykehuset.

 

 


 

Nesna helsestasjon

Det helsefremmende og forebyggende arbeidet omfatter helseopplysning, veiledning, helseundersøkelser og vaksinasjon, oppfølging av barn/unge fra 0-20 år med spesielle behov, og oppfølging av foreldre med behov for utvidet støtte. I følge Lov om pasient og brukerrettigheter, § 6-1 har barn rett til nødvendig helsehjelp i form av helsekontroller i den kommunen barnet bor og oppholder seg.

 

 


 

Jordmortjeneste

Nesna helsestasjon tilbyr svangerskapskontroll/omsorg ved jordmor. Kommunen har avtale med Helgelandssykehuset Rana om 20 % stilling på helsestasjonen.

 

 


 

Fysio- og ergoterapi

Ergoterapi skal hjelpe mennesker til å fungere best mulig selvstendig i hverdagen når de har problemer med å utføre daglige gjøremål på grunn av sykdom, skade eller annen funksjonsnedsettelse.

Kommunen har avtale med 2 privatpraktiserende fysioterapeuter. Noen pasienter ha rett til gratis behandling, mens andre betaler en egenandel. Dette avhenger av den diagnosen legen har fastsatt. Fysioterapeuten vil kunne gi nærmere opplysninger.

 

 


 

Psykisk helse

Alle har en psykisk helse. Og de fleste møter motgang en eller annen gang i livet. God psykisk helse er ingen selvfølge. Men, fortvil ikke. Det finnes noen som kan hjelpe. I Nesna kommune vil du møte ansatte som kan snakke med deg og hjelpe deg videre. Vårres Plass er et lavterskeltilbud innen psykisk helse som drives i samarbeid med Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse (LPP) avdeling Nesna.

 

 


 

Hjemmebaserte omsorgstjenester

Hjemmetjenesten omfatter hjemmesykepleie, hjemmehjelp og trygghetsalarm. Tjenesten skal gi personer med bistandsbehov helsehjelp og praktisk hjelp i hjemmet. Målet er å opprettholde god livskvalitet slik at den enkelte kan bo i eget hjem lengst mulig. Tilbudet tilpasses den enkelte ut fra faglige vurderinger og utarbeides i samarbeid med den enkelte søker/pårørende. Hjemmetjenesten tildeler også omsorgsboliger.

 

 


   

Sykehjem

Sykehjem er en samlebetegnelse for langtids- og korttidsplasser. Totalt har kommunen 22 sykehjemsplasser, herunder 4 rom tilrettelagt for pasienter med demenssykdom. Nesna sykehjem gir et tilbud til personer som er forhindret fra å bo i egen bolig på grunn av sykehjem/ og eller omfattende funksjonssvikt, og som har stort behov for døgnkontinuerlig sykepleiefaglig hjelp og tilsyn.

 

 
 
 

 

Miljøterapeutiske tjenester

Miljøterapeutiske tjenester (MTT) yter omsorgstjenester til personer med fysiske- og/eller psykiske funksjonsnedsettelser i kommunen. Tjenestene vi yter er støttekontakt, avlastning, brukerstyrt personlig assistanse (BPA) eller annen praktisk bistand. Ytelsene varierer i omfang og varighet ut fra mottakernes individuelle behov.

 

Les mer

Oppvekst og kultur

Nesna Barnehage og SFO

Nesna barnehage har 60 plasser, og eies av Nesna kommune. Til daglig har vi ca 45 barn mellom 0 og 6 år, fordelt på 3 baser.  Barnehagen gir også tilbud om skolefritidsordning. Vi har erfarne pedagoger, fagarbeidere og assistenter i et godt arbeidsmiljø. Vårt mål er glade og friske barn, med god sosial handlingskompetanse. Våre viktigste arbeidsmetoder er lek, anerkjennende kommunikasjon, fysisk aktivitet og friluftsliv. Vi besøker ofte med et småbruk med sauer, hester, høns, katt og kaniner.

 


 

Bibliotek

Tjenestene står til disposisjon for alle. Nesna bibliotek er et kombinert folke- og skolebibliotek som er lokalisert ved Nesna skole, med egen inngang. Her finner du spennende titler og materiell for barn, ungdom og voksen. Er det noe du lurer på, er det bare å ringe, sende en e-post eller spørre i skranken.

 


 

Musikk- og kulturskole

Nesna musikk- og kulturskole gir undervisning og driver utøvende virksomhet. Målgruppe for undervisningen er primært grunnskolens elever, men vi gir også tilbud til både eldre og yngre brukere. Den utøvende virksomheten har som mål å bidra til profesjonell kulturspredning i Nesna og omegn.
Musikk- og kulturskolen tilbyr instrumentalundervisning - individuelt og i gruppe. Tilbudet er avhengig av lærernes kompetanse. For tida tilbyr vi sang, klaver, gitar, fløyte og blokkfløyte. I tillegg har vi barnekor (1.-4. klasse) og vokalgruppe for mellomtrinnselever. Avhengig av kapasitet selger vi også instruksjonstimer til kor, korps og andre interesserte.
Ensemble Borealis er den utøvende delen av Musikkskolen. For en rimelig penge kan musikerne - for tida en sanger, en pianist og en blokkfløytist - leies til spilleoppdrag, som gruppe eller enkeltvis. Vi kan også hjelpe deg med å formidle elever til opptredener.

 


 

Skole

Nesna skole består av to avdelinger med felles ledelse. Skolen har høy faglig kvalitet med dyktige lærere og elever. Nesna barne- og ungdomsskole har et nytt skolebygg og ble tatt i bruk høsten 2008. Avdelingen har omtrent 215 elever. Tomma skole har 5 elever i rommelige skolelokaler, og har blant annet nyrenovert svømmebasseng.

 

 

Les mer
Abbonér på denne nyhetsmatingen

Logg inn

Translate
noafsqamarhyazeubebsbgcacebnyzh-CNzh-TWcohrcsdanleneoettlfifrfyglkadeelguhthahawiwhihmnhuisigidgaitjajwknkkkmkokukylolalvltmkmgmsmlmtmimrmnmynepsfaplptparorusmgdsrstsnsdsiskslsoessuswsvtgtatethtrukuruzvicyxhyiyozu
noafsqamarhyazeubebsbgcacebnyzh-CNzh-TWcohrcsdanleneoettlfifrfyglkadeelguhthahawiwhihmnhuisigidgaitjajwknkkkmkokukylolalvltmkmgmsmlmtmimrmnmynepsfaplptparorusmgdsrstsnsdsiskslsoessuswsvtgtatethtrukuruzvicyxhyiyozu