Kunngjøringer og høringer

Nettside

Nettside (38)

Omsorgslønn

Overordnet mål
Formålet med ordningen er å bidra til best mulig omsorg til de som trenger hjelp i dagliglivet og gjøre det mulig for private omsorgsytere å fortsette med omsorgsarbeidet. Omsorgslønn og avlastning er ordninger som skal legge til rette for privat omsorgsarbeid fra pårørende og andre når dette blir regnet som det beste for brukeren.
Omsorgslønn er en godtgjørelse som kan gis til personer som har et særlig tyngende omsorgsarbeid, enten i stedet for, eller sammen med offentlig tjenesteyting. Omsorgslønn kan innvilges der kommunen anser at privat omsorg er best egnet, og gis uten hensyn til alder, funksjonsnedsettelse eller sykdom hos den som mottar omsorgen
Omsorgslønn skal gi en viss økonomisk kompensasjon til personer som har omsorgsarbeid og stimulere dem til fortsatt å yte en innsats.

Ytelsen er en skjønnsmessig ytelse man ikke har lovkrav på å få. Ingen har ubetinget rett til omsorgslønn, men kommunen har plikt til å ha en slik ordning. Kommunen avgjør om omsorgslønn skal innvilges og hvor stor den eventuelt skal være. Siden omsorgslønn ikke er en rett på lik linje som andre omsorgs tjenester er det noe større rom for kommunalt skjønn når det gjelder omsorgslønn enn når det gjelder andre tjenester.
Når det skal vurderes om kommunen skal
tilby omsorgslønn skal det skje etter en bred skjønnsmessig helhetsvurdering. Kommunen skal finne den mest formålstjenlige fordelingen mellom omsorgslønn og andre tjenester fra kommunen. Totaltilbudet som gis skal være på et forsvarlig nivå.

Kriterier
Omsorgsarbeidet må være av et visst omfang for at det skal bli regnet som særlig tyngende. En forutsetning for å motta omsorgslønn er at omsorgsarbeidet foregår i eget hjem. Andre faktorer det kan legges vekt på i vurderingen er
• Om omsorgsarbeidet strekker seg over et stort antall timer pr. måned
• Om omsorgsarbeidet er mer fysisk eller psykisk belastende enn vanlig
• Om omsorgsarbeidet innebærer mye nattarbeid eller avbrytelse av nattesøvn
• Hvordan arbeidet er fordelt over tid, om det skjer i perioder eller hele tiden
• Om omsorgsarbeidet har vart eller er forventet å vare i lang tid
• Om omsorgsarbeidet har ført til sosial isolasjon og mangel på ferie og fritid
• Om omsorgsgiver har omsorg for mer enn en person
• Om omsorgsgiveren har omsorgsplikt. Kun foreldre har omsorgsplikt for mindreårige barn. Det vil være aktuelt med omsorgslønn dersom omsorgen klart overstiger vanlig omsorg for barn på samme alder
• Inntektstap er ikke vilkår for tildeling av omsorgslønn. God betalingsevne skal heller ikke brukes som årsak til avslag

Det er ikke alle former for omsorgsarbeid som bør gi grunnlag for omsorgslønn. Det bør være en forutsetning at den som utfører omsorgsarbeid utfører arbeid som ellers hadde hørt innunder pleie- og omsorgstjenesten i kommunen. Omsorgsarbeid som det bør gis omsorgslønn for er hjelp til personlig pleie som kroppsvask og mating, nødvendig hjelp til praktiske oppgaver som innkjøp, matlaging, rengjøring og generelt tilsyn.
Barn under 18 år har rett til pleie, stell og omsorg fra sine foreldre. Dette gjelder uavhengig av om barnet er funksjonshemmet eller ikke.

Utmåling
Mottar søker andre ytelser fra kommunen eller NAV, vil dette
tas med i en helhetsvurdering i behandlingen av søknaden. Dette gjelder blant annet forhøyet hjelpestønad.
Omsorgsarbeidslønnsordningen tar ikke sikte på å gi de som har tyngende omsorgsarbeid full lønn for hver time de arbeider. Fastsettelsen av antall timer må gjøres etter en individuell vurdering basert på hvor mange timer vedkommende bruker til tyngende omsorgsarbeid. Når kommunen fastsetter antall timer skal det tas hensyn til andre tjenester som den omsorgstrengende mottar.
Det er vanlig at kommunene fastsetter omsorgslønn likt som KS sin sats for assistent/hjemmehjelp. Denne endres 01.05 hvert år.
Størrelsen beregnes ut fra omsorgsbelastning der andre offentlige tiltak går til fradrag. Omsorgslønn stoppes under opphør av omsorgsarbeidet som ved innleggelse i sykehus, avlastningsopphold, kortidsopphold i sykehjem etc. Omsorgslønnsmottaker er pliktig til å informere kommunen om slike forhold og melde ifra dersom hjelpebehovet endres.

Avtale om omsorgslønn
Vedtak om omsorgslønn er enkeltvedtak og ledsages av en skriftlig oppdragskontrakt mellom omsorgsyter og kommunen. I oppdragskontrakt framgår forhold som omhandler avlønning, feriepenger og sykepenger.
Det skal ikke inngås avtale om omsorgslønn med tilbakevirkende kraft, – dvs. for arbeid omsorgsgivere har gjort før det fremsettes søknad om omsorgslønn.
Søknadsveiledning / saksbehandling
Både den omsorgstrengende og omsorgsyter kan søke kommunen om omsorgslønn, og søknaden skal vurderes og behandles etter forvaltningsrettslige prinsipper i Forvaltningsloven og Pasient- og brukerrettighetsloven.
Omsorgslønn er hjemlet i Helse og omsorgstjenestelovens §3-6.
Du kan kontakte servicetorget i Nesna kommune for å få hjelp til å søke om omsorgslønn eller for å få søknadsskjema.
Kommunen har plikt til å behandle saken så snart som mulig. Dersom saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig svar om årsaken til dette, med opplysninger om når det antas at vedtaket vil bli fattet.
Hjelpebehovet må dokumenteres med for eksempel legeerklæring
Vedtak om omsorgslønn skal tidsavgrenses og gis vanligvis ikke utover 1 år. Vedtak og avtale skal inneholde bestemmelser om oppsigelse pga endrede forhold


Klagemulighet
Både omsorgsyter og den hjelpetrengende kan klage på avgjørelsen jfr. Pasient og brukerrettighetslovens §7-2.
Det må klages innen en frist på fire uker jfr. Pasient og brukerrettighetslovens §7-5. Forvaltningskontoret kan være behjelpelig med å utforme klagen om du ønsker det.
Klagen skal jfr Forvaltningslovens §32 og Pasient og brukerrettighetslovens §7-3
• Være undertegnet av pasienten/brukeren eller den som representerer vedkommende
• Nevne det/de forhold som det klages over
• Inneholde opplysninger som kan være av betydning for behandlingen av klagen
• Nevne den endring som ønskes i det vedtak det klages over


Klagen bør også inneholde de grunner klagen støtter seg til.

Sønad om omsorgslønn er i felles søknad for Pleie- og omsorgstjenester. Skjema finner du her

 

Les mer

Konfliktråd

KONFLIKTRÅDET NORDLAND

Med  kontor i Svolvær, Bodø og Mosjøen.

Tlf. 75 40 65 80

 

Konfliktrådet har til oppgave å arrangere møter mellom parter i konflikter som oppstår fordi en eller flere personer har påført andre en skade, et tap eller en annen krenkelse.

Konfliktrådet er et statlig konfliktløsningsorgan og behandler både sivile saker og straffesaker. Eksempel på sivile saker er nabokonflikter, familietvister og mobbing. Eksempel på straffesaker er vold, trusler og nasking.

Konfliktrådet skal blant annet:

Arrangere møter mellom partene i sivile saker

Gjennomføre møter i straffesaker overført fra påtalemyndigheten eller domstolen

Gjennomføre de strafferettslige reaksjonene ungdomsoppfølging og ungdomsstraff.

Møter i konfliktrådet kan forhindre at konflikter eskalerer og det kan forebygge fremtidige konflikter og lovbrudd.

Konfliktrådsbehandling krever som hovedregel samtykke fra begge parter. Unntak gjelder for de strafferettslige reaksjonene ungdomsoppfølging og ungdomsstraff hvor fornærmedes deltakelse og samtykke ikke er påkrevet.

Tjenesten er gratis.

12 konfliktråd dekker nå alle landets kommuner.

Sekretariatet for konfliktrådene har ansvar for drift og faglig utvikling av konfliktrådene. Konfliktrådet samarbeider med kommunene om oppnevning av meklere.

Konfliktrådet samarbeider for øvrig med politietaten, kriminalomsorgsetaten, domstolene og kommunene. (skole, barnevern o.a.)

Se www.konfliktraadet.no

Les mer

Borgerlig vigsel

Velkommen til borgerlig vigsel i Nesna kommune!

Fra 01.01.2018 har kommunene overtatt ansvaret for gjennomføring av borgerlige vigsler i Norge. Det betyr at dere som skal gifte dere borgerlig blir viet av en av dem som kommunestyret har gitt vigselsmyndighet.

Vigsesmyndighet

I Nesna kommune har disse vigselsmyndighet:

 • Ordfører Hanne Davidsen
 • Varaordfører Finn Rindahl
 • Politisk sekretær Solveig Hals

I utgangspunktet er det ordfører som vigsler i Nesna kommune. De andre trer inn om ordfører er forhindret. Brudefolket kan komme med ønsker om hvem de ønsker skal gjennomføre seremonien. Ønsker blir innvilget om dette er praktisk mulig.

Før dere gifter dere

Alle som oppfyller ekteskapslovens vilkår for å inngå ekteskap kan gifte seg i Nesna kommune.
Før dere kan gifte dere må dere søke om ekteskapsprøving. Dette gjøres ved å fylle ut skjemaene på Skatteetatens side. Hvis dere begge har norsk personnummer eller D- nummer kan dere søke digitalt. Hvis ikke skal ferdig utfylte skjema sendes til deres lokale skattekontor.
Skatteetaten sjekker om dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap. Skatteetaten skriver deretter ut en prøvingsattest som viser at dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap. De som søker digitalt vil få tilsendt prøvingsattesten i Altinn. Brudeparet kan videresende den til Nesna kommune i Altinn eller skrive den ut og sende den i posten til: Nesna kommune, Movegen 24, 8700 Nesna. Den kan også leveres direkte til Servicetorget i Nesna kommune.
Vær obs på at det er original attest som må leveres eller sendes til Nesna kommune. Dette må skje senest 14 dager før vielse.
Prøvings attesten er gyldig i 4 måneder fra utstedelse.

På selve dagen må dere som skal vigsles vise godkjent legitimasjon. Det må være to myndige vitner tilstede under seremonien, dette kan være forloverne eller to andre personer. Om dette avtales på forhånd kan Nesna kommune stille med vitner.

Dato, tidspunkt og pris

Vigsler gjennomføres fredag fra klokken 9 til 15. Brudefolket kan komme med ønske om vigsel en annen ukedag i samme tidsrom. Om det er praktisk mulig vil vigsler ta hensyn til ønsket.

Vigslene finner sted på ordførers kontor eller i kommunestyresalen i Administrasjonsbygget.
Det tilrettelegges for at vigselen har en seremoniell karakter som oppleves høytidelig og verdig. Det borgerlige vigselsformularet benyttes. Vigselen gjennomføres på norsk, men kan etter særskilt avtale også gjennomføres på engelsk. Seremonien kan etter brudefolkenes ønske tilpasses med f. eks. musikk og tekstlesning. Slike tilpasninger må avtales på forhånd, og organiseres av brudefolkene selv. Nesna kommune forbeholder seg retten til å vurdere hva som skal tillates av ekstra innhold.

Tilbudet er gratis for alle som har lovlig opphold i Norge når den gjennomføres innenfor oppsatt tid og på administrasjonsbygget i Nesna. Hvis vigselen etter særskilt forespørsel og avtale gjennomføres på annet tidspunkt eller sted må brudefolkene dekke kommunens nødvendige kostnader.
Etter seremonien vil vigselsverten fylle ut melding om vigsel/vigselsbok. Denne skal underskrives av brudefolket og vitnene. Brudefolket mottar en kopi av denne. Originalen sendes Skatteetaten, som deretter utsteder vigselsattest.
Henvendelse og spørsmål

Bestilling av vigsel i Nesna kommune sendes som e-post til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. . I e-posten oppgis navn på brudefolkene, e-postadresse, telefonnummer, ønske om dato og tid. Kopi av prøvingsattesten legges ved hvis mulig.
Henvendelser og spørsmål kan også rettes per telefon til +47 75 06 70 00.
Ved henvendelse vil vigselsvertene kontakte brudefolkene for å avtale videre gang frem til vigselen finner sted.

Les mer

Veterinær

Træna, Lurøy og Nesna kommune har felles veterinærtjeneste.
Veterinærene tilbyr behandling av smådyr alle hverdager mellom 0900-1000, med en utvidet tjeneste på fredager (0900-1400). NB! Kun timebestilling. Veterinærene kan også kontaktes utenom disse tidene, ved akutt syke og skadede dyr. Veterinærene har akuttvakt hele døgnet. Vakten gjelder alle dyr, unntatt vilt.
Nesna Veterinærkontor kan utføre medisinske undersøkelser med behandling:

 • Vaksinering
 • ID merking/utfylling av pass
 • Enkle kirurgiske inngrep
 • Tannbehandling
 • Kiropraktikk
 • Salg av Specific hunde og kattemat
 • Ved behov videresendes pasienten for utredning på klinikk

Veterinærene (Trygve Frammarsvik, Stig Nesjan og Hanne Haga) kjører tradisjonell stordyrpraksis med inseminering i kommunene Nesna, Lurøy og Træna.
Skyssrefusjonsordningen omfatter KUN produksjonsdyr. Ordningen er ment å utjevne utgiftene til reisekostnader ved sykdom og inseminering. Egenandeler og veterinærens kostnader til skyss påfaller dyreeier. Kjæledyr omfattes ikke av ordningen og kostnader til reise må dekkes i sin helhet av dyreeier.

Les mer

Økonomisk sosialhjelp

Økonomisk stønad (sosialhjelp) skal etter sosialtjenesteloven sikre at alle har nok midler til livsopphold, og kan ytes til de som trenger hjelp for å overvinne eller tilpasse seg en vanskelig livssituasjon.

Ytelsen er ment å være midlertidig, og hjelpen skal bidra til å gjøre mottaker økonomisk selvhjulpen. Det betyr at før økonomisk stønad ytes, må du utnytte og vurdere alle andre muligheter til å forsørge deg selv. Det kan være lønnsinntekter, trygderettigheter, sysselsettingstiltak, studielån, bruk av formue eller reduksjon av utgifter.

Dersom du oppfyller vilkårene i Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen, og ikke har andre muligheter til å forsørge deg, har du krav på økonomisk sosialhjelp. Størrelsen på beløpet samt hvilken annen hjelp og oppfølging du kan få for å bli selvhjulpen skal vurderes individuelt og skjønnsmessig ut fra hvilke behov du har. Økonomisk stønad blir gitt i kombinasjon med rådgivning til søkeren.

Det er kommunen som har ansvaret for økonomisk stønad til livsopphold, mens NAV administrerer ordningen og saksbehandler skjemaene.

Opplysning, råd og veiledning

Hva får du?
Alle offentlige kontorer har plikt til å veilede om sin egen virksomhet. NAV-kontorenes plikt til å gi opplysning, råd og veiledning skal bidra til å løse eller forebygge sosiale problemer. NAV-kontoret har en utvidet plikt til å gi opplysninger, råd og veiledning ut over sitt eget fagområde.

NAV gir gratis råd og veiledning innen mange områder, blant annet:

 • Økonomi
 • Arbeid og aktivitet
 • Bolig
 • Helse

Les mer om sosiale tjenester på nav.no.

Hva er bostøtte?

Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for de som har lav inntekt og høye boutgifter.
Husbanken og kommunen samarbeider om bostøtteordningen. Husbanken fatter vedtak, men det er kommunen som behandler søknaden og har all kontakt med deg som søker.

Hvor er bostøttekontoret i kommunen?

NAV Nesna, Movegen 24, 8700 Nesna

Sjekk om du kan få bostøtte

Husbankens nettsider kan du se hvem som kan få bostøtte, hvilke krav som gjelder for boligen og hvilke inntektsgrenser som gjelder. Du kan også prøve bostøttekalkulatoren.

Søk bostøtte

Søknadsfristen for bostøtte er den 25. hver måned. Utbetaling skjer ca. den 20. i påfølgende måned. Hvis du får innvilget bostøtte, blir søknaden din overført til neste måned. Får du avslag fordi du har høy inntekt en måned, blir søknaden din overført til neste måned automatisk. Søk bostøtte her.

Meld fra om endringer

Du har plikt til å melde fra hvis det er endringer i noen av opplysningene du har gitt i søknaden. Sjekk alltid at det er brukt riktige opplysninger i vedtaket du får.

Klage på vedtak om bostøtte

Hvis du mener noe er feil i vedtaket, kan du klage innen 3 uker etter du mottok vedtaket. Du kan klage her.

Mer informasjon

Du finner mer informasjon om bostøtte på husbanken.no. Du kan også henvende deg til kommunen for å få hjelp og veiledning.

Regelverk

Les mer

Frivillige

Bli med!

Arctic race of Norway på Nesna 13. august vil medføre at Nesna sentrum blir fult av biler og folk. I tillegg skal det skje en folkefest som går litt parallelt og starter fullt etter at rittet er over. Det kan også tenkes at folkefesten starter fredag den 12. på kvelden. Ingen kommuner har tidligere planlagt for stort, så vi må være forberedt på minst 5000.

Dette betyr at det trengs hjelp med forskjellige oppgaver - litt eller mere. Har du lyst så kan du registrere deg i skjemaet under og du vil senere bli kontaktet.

Ditt bidrag:(*)

Du må velge hva du kan bidra med.

Oppgi dag:(*)

Du må oppgi en eller to dager.

Evt. merknad i forhold til tidspunkt:
Ugyldig inndata

Fornavn:(*)
Oppgi fornavnet ditt.

Etternavn:(*)
Oppgi etternavnet ditt:

Telefon:(*)
Oppgi telefonnummer.

E-post(*)
Oppgi din e-postadresse

Fødselsdato:(*)
Oppgi din fødselsdato.

Bruker du Facebook?(*)
Ugyldig inndata

Sikkerhetskode:
Ugyldig sikkerhetskode

Les mer

Din utvei

dinutvei.no – en veiviser ved vold og overgrep

Bildet viser logoen til nettstedet dinutvei.no

Vold i nære relasjoner, overgrep og voldtekt kan ramme mennesker uansett alder og kjønn. Ikke alle vet hva slags hjelp de kan få eller hvor hjelpen finnes. Mange ønsker også mer kunnskap om vold og overgrep.

dinutvei.no er en nasjonal nettportal som gir oversikt over ulike hjelpetilbud, der man er eller over hele landet. På dinutvei.no finner du også informasjon, fagstoff og en spørsmål og svar-tjeneste, hvor du kan stille spørsmål og få svar anonymt.

Nettportalen gir oversikt og informasjon til utsatte for vold, overgrep og voldtekt, pårørende og bekymrede, de som utøver vold og til fagpersoner. Portalen er en del av regjeringens innsats for å forebygge vold i nære relasjoner.

dinutvei.no er utviklet av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) i samarbeid med Regionale ressurssentre om vold og traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS), Krisesentersekretariatet og Norske kvinners sanitetsforening (N.K.S) på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet.

Les mer

Kulturpris

Nesna kommune deler hvert år ut en kommunal kulturpris.

 • Kulturprisen har som formål å tjene til inspirasjon og motivasjon for kulturarbeidere i Nesna kommune
 • Kulturprisen kan tildeles for aktiviteter innenfor hele kulturområdet.
 • Kulturprisen skal primært gå til enkeltpersoner bosatt i Nesna kommune – men kan også tildeles personer som på annen måte er knyttet til kommunen. Prisen kan også tildeles lag, foreninger og lignende.
 • Forslag på kandidater til kulturprisen fremmes av enkeltpersoner, lag og foreninger.
 • Forslaget skal begrunnes av forslagsstilleren.

FRIST FOR INNLEVERING ER 5. mai 2016.
Forslag sendes til Nesna kommune, kultur- og oppvekst, Moveien 24, 8700 Nesna

Les mer

Aktivitetsstøtte

Oppvekst og kulturetaten i Nesna kommune fordeler hvert år aktivitetsstøtte/kulturmidler. Det må søkes på fastlagte skjema, vedlagt fjorårets regnskap og årsmelding.
Aktivitetsstøtte kan gis til for faste kulturaktiviteter (trening, øvelser, møter, kulturkvelder og lignende). Spesifisering av aktiviteten må framgå av søknaden (antall deltakere, hyppighet og beskrivelse). Retningslinjer gitt i Trafikksikkerhetsplan for Nesna kommune - Reisepolicy for lag og foreninger - må følges for mottakere av aktivitetsstøtte.
Mangelfulle søknader vil ikke bli behandlet.

Det er lagets aktivitet som danner grunnlaget, og aktivitetsstøtten fordeles matematisk i forhold til det enkelte lag sine aktivitetspoeng. Aktivitetspoengene beregnes ved å gange antall deltakere med antall aktiviteter.

Søknadsfrist 12. april.
Søknad sendes til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den., leveres til kommunens servicetorg eller sendes til Nesna kommune, Movegen 24, 8700 Nesna

Reisepolicy for lag og foreninger i Nesna kommune:
https://www.nesna.kommune.no/filarkiv/oppvekst-og-kultur/225-reisepolicy-for-lag-og-foreninger-i-nesna-kommune/file

Søknadsskjema finner du her:
https://www.nesna.kommune.no/filarkiv/oppvekst-og-kultur/226-oppslag-og-soknadsskjema-for-aktivitetsstotte-2019/file

Les mer

Kulturpolitikk

Aktivitetsstøtte

Oppvekst og kulturetaten i Nesna kommune fordeler hvert år aktivitetsstøtte/kulturmidler. Aktivitetsstøtte kan gis til for faste kulturaktiviteter (trening, øvelser, møter, kulturkvelder og lignende). Det er lagets aktivitet som danner grunnlaget, og aktivitetsstøtten fordeles matematisk i forhold til det enkelte lag sine aktivitetspoeng.

 

 


 

Kulturpris

Nesna kommune deler hvert år ut en kommunal kulturpris. Kulturprisen har som formål å tjene til inspirasjon og motivasjon for kulturarbeidere i Nesna kommune.
Kulturprisen kan tildeles for aktiviteter innenfor hele kulturområdet, og skal primært gå til enkeltpersoner bosatt i Nesna kommune. Prisen kan også tildeles lag, foreninger og lignende.

 

Les mer

Næring

Næringsfond

Nesna kommunes næringsfond består av et statlig næringsfond (Næringsfond 1) og gründerfond og et kommunalt næringsfond (Næringsfond 2). Det statlige næringsfondet og gründerfondet blir årlig tilført midler fra Nordland Fylkeskommune. Det kommunale næringsfondet blir eventuelt tilført egne midler.

Næringsfond 1 skal blant annet brukes til å fremme etablering av ny næringsvirksomhet i kommunen og videreutvikle eksisterende virksomheter.
Gründerfondet er beregnet på unge søkere med konkrete planer som har behov for å øke sin kompetanse med tanke på å starte egen bedrift.
Næringsfond 2 har som mål å skape, bevare og videreutvikle eksisterende næringsliv og legge til rette for fremtidig næringsutvikling.
Vedtektene skal evalueres i løpet av 2016.

For alle fondene skal det søkes gjennom regional forvaltning: www.regionalforvaltning.no

pdf Vedtekter næringsfond 1 (133 KB)

pdf Vedtekter næringsfond 2 (132 KB)

sykkel

Les mer

Miljøterapeutiske tjenster (MTT)

Miljøterapeutiske tjenester yter bistand til mennesker med nedsatt funksjonsevne i henhold til Lov om helse- og omsorgstjenester.
Virksomheten er brukertilpasset. Tjenesten legger til rette for at tjenestemottakerene skal oppleve mestring i hverdagen, og ha en opplevelse av mening, sammenheng og deltakelse i eget liv.
Med utgangspunkt i den enkelte brukerens ressurser, gis nødvendig bistand ut fra funksjonsnivå og behov, samt ønske om assistanse.
Bistanden har fokus på egenomsorg og sosiale ferdigheter. Det legges til rette for at hver enkelt bruker opprettholder sine relasjoner og sitt nettverk.
Det er i dag rundt 20 tjenestemottakere knyttet til Miljøterapeutiske tjenester, og ca 25 årsverk for å yte dem den nødvendige bistand. Alt i alt sysselsetter tjenesten omtrent 60 personer i ulike stillingsstørrelser og arbeidsforhold.

Les mer

Barneverntjenesten

Om barneverntjenesten i Nesna

Barneverntjenesten i Nesna består av barnevernleder og to barnevernkonsulenter. I tillegg har vi ansatte som er knyttet til barnevernadministrasjonen med ulike funksjoner, eksempelvis fosterforeldre, veiledere, tilsynsførere, støttekontakter og avlastningshjem.
Alle barn har krav på god omsorg og det er i hovedsak foreldrenes ansvar. Foreldre kan likevel ha behov for hjelp til å ivareta dette ansvaret i korte eller lengre perioder, og det kan være mange grunner til det. Eksempler: barnet kan ha særlige behov utover det foreldrene makter å gi, det kan være økonomiske vansker, dårlig fysisk og/ eller psykiske helse, konflikter etter at foreldre har gått fra hverandre, overgrep, mobbing, rus eller vold. Ofte handler det om sammensatte problemer.

Barnets beste

Barnevernet skal ta utgangspunkt i hva som er til beste for barnet og vi bruker ofte begrepet Barnets beste. Barnevernet arbeider etter Lov om barneverntjenester. I lovteksten står det at barnevernet skal gi barn, unge og familier hjelp og støtte når det er vanskelig eller barnet av andre grunner har behov for hjelp fra barnevernet. Barnevernet skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får hjelp og omsorg til rett tid, og å bidra til at barn og unge får trygge oppvekstkår.

Hjelp og støtte

Barneverntjenestens arbeid er en blanding av støtte og kontroll, og det kan være en stor utfordring. Nesna barnevern skal først og fremst gi hjelp og støtte slik at foreldrene selv kan gi god omsorg og det avhenger av et godt samarbeid. Hvis barnevernet og foreldrene er enige om det så kan det settes inn hjelpetiltak. Eksempler på hjelpetiltak er råd og veiledning til familien, støttende samtaler, psykolog, henvisning til Bup, opphold på institusjon, ansvarsgrupper, avlastningstiltak, støttekontakt og barnehageplass. Enkelte ganger kan barnevernet og foreldrene dessverre bli uenige om hva som er barnets beste og det kan oppstå konflikter. Mange kan oppleve redsel for hva som kan komme til å skje og ser på barnevernet som en trussel. I Nesna barnevern bruker vi derfor mye tid på å forklare hva vi driver med og hvordan barnevernloven virker. Vi håper og tror at dette kan gjøre folk tryggere og at konflikter unngås.

Når barnevernet må gripe inn

Av og til må barnevernet gripe inn hvis hjelpetiltak ikke er godt nok for å ivareta barnets beste. I enkelte tilfeller er det nødvendig å plassere barnet utenfor hjemmet i en kortere eller i en lengre periode, selv om foreldrene ikke er enige i det. Hvis det skal skje så kan ikke barnevernet bestemme det alene. Det avgjøres i en nemnd som holder til i Bodø, Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker. Barneverntjenesten har et ansvar for å gripe inn dersom tiltak i hjemmet ikke er nok for å ivareta barnets behov. Barneverntjenesten kan da for en periode i samråd med foreldrene formidle plass i fosterhjem, foreldre/ barn tiltak eller barnevernsinstitusjon. Dersom et barn skal plasseres utenfor hjemmet uten foreldrenes samtykke, må det som sagt treffes vedtak om dette i fylkesnemnda i Bodø.

Bekymringsmelding

Barnevernet i Nesna mottar stadig bekymringsmeldinger for barn og unge. Offentlige meldere er som oftest barnehage, skole, helsetjeneste, tannlege og politiet. Det mange ikke vet er at i de fleste saker så er det foreldrene selv som tar kontakt og søker hjelp – det er veldig bra! Vi opplever også at barn tar direkte kontakt med oss, enten for å be om hjelp eller for å melde bekymring for andre.
Hvis du er bekymret for om et barn får god nok omsorg, må du melde fra til barnevernet.

Din bekymringsmelding kan være viktig for barnet eller ungdommen det gjelder. Du trenger ikke være sikker på at noe er galt før du melder fra. Det er barnevernets ansvar å vurdere om en bekymringsmelding skal føre til undersøkelse eller ikke. Hvis du er usikker på om du skal melde, så kan du gjerne ta kontakt med barnevernet i Nesna for å drøfte saken først. Vi er her for å hjelpe til og vi er avhengige av at innbyggerne i Nesna kommune har tillit til oss. Som privatperson kan du melde anonymt, selv om vi ofte anbefaler at en står fram med navn.
Har du en magefølelse på at barnet ikke har det bra, kontakt barnevernet!

Les mer
Abbonér på denne nyhetsmatingen

Logg inn

Translate
noafsqamarhyazeubebsbgcacebnyzh-CNzh-TWcohrcsdanleneoettlfifrfyglkadeelguhthahawiwhihmnhuisigidgaitjajwknkkkmkokukylolalvltmkmgmsmlmtmimrmnmynepsfaplptparorusmgdsrstsnsdsiskslsoessuswsvtgtatethtrukuruzvicyxhyiyozu
noafsqamarhyazeubebsbgcacebnyzh-CNzh-TWcohrcsdanleneoettlfifrfyglkadeelguhthahawiwhihmnhuisigidgaitjajwknkkkmkokukylolalvltmkmgmsmlmtmimrmnmynepsfaplptparorusmgdsrstsnsdsiskslsoessuswsvtgtatethtrukuruzvicyxhyiyozu