Kunngjøringer og høringer

Høring - kulturminneplan Nesna kommune 2020 - 2024

Høring - kulturminneplan Nesna kommune 2020 - 2024

Nesna kommune har ikke tidligere hatt en kulturminneplan. Det er nå utarbeidet en slik plan for perioden 2020 – 2024 i tråd med politiske vedtak. Kulturminneplan for Nesna kommune er en temaplan, og ikke en kommunedelplan etter plan- og bygningsloven.

Hovedmålet med planen er å sikre en bedre og mer helhetlig kulturminneforvaltning og styrke kulturminnevernet i Nesna gjennom en kulturminneplan.  Kulturminner er viktige kilder til vår historie, identitet og forankring, særpreg og trivsel. Nesna kommunes identitet er knyttet til områdets historie med mange kjente lett synlige fysiske kulturminner som kirka, vikinggraver, fornfunn, bygningsmiljø for eksempel lærerskolens anlegg osv.

Nasjonalt er det et mål at et utvalg av kulturminner og kulturmiljø skal tas vare på i et langtidsperspektiv. Både Riksantikvaren og Nordland Fylkeskommune oppfordrer kommunene til å prioritere et utvalg av kulturminner som skal inngå i en politisk vedtatt kulturminneplan. Nesna kommune har hatt fokus på faste fysiske spor etter fortiden innenfor de to satsningsområdene: 1) Bygninger og bygningsmiljøer, 2) Skole og utdanning.

Utdanning og skole er nært knyttet til Nesna sin historie, identitet og nåværende status med en rik utdanningshistorie med tidlig fastskole, folkeskole, amtsskole, lærerskole, høgskole og videregående utdanning. Kulturminner etter denne virksomheten er blant annet nedfelt i bygningsmasse.

Tidspunktet for høringen er 17.april – 29.mai 2020. Frist for innspill er 29.mai 2020.

Høringsinnspill leveres på https://skjema.kf.no/FormsEngine/?wizardId=1303&externalId=1828

 

Planen kan leses her:  pdf Kulturminneplan Nesna 22 februar 2020 (4.96 MB)

Vedlegg 1: pdf Vedlegg 1 kulturminneplan oversikt førreformatoriske kulturminner i Nesna (13.54 MB)

Vedlegg 2:  pdf Vedlegg 2 kulturminneplan oversikt over nyere kulturminner i Nesna (39.26 MB)  

 

Sist redigertfredag, 17 april 2020 11:00

Logg inn

Translate
noafsqamarhyazeubebsbgcacebnyzh-CNzh-TWcohrcsdanleneoettlfifrfyglkadeelguhthahawiwhihmnhuisigidgaitjajwknkkkmkokukylolalvltmkmgmsmlmtmimrmnmynepsfaplptparorusmgdsrstsnsdsiskslsoessuswsvtgtatethtrukuruzvicyxhyiyozu
noafsqamarhyazeubebsbgcacebnyzh-CNzh-TWcohrcsdanleneoettlfifrfyglkadeelguhthahawiwhihmnhuisigidgaitjajwknkkkmkokukylolalvltmkmgmsmlmtmimrmnmynepsfaplptparorusmgdsrstsnsdsiskslsoessuswsvtgtatethtrukuruzvicyxhyiyozu