Kunngjøringer og høringer

Offentlig ettersyn av søknad om utfylling i sjø ved Langsetvågen industripark - Nesna

Mo Industripark AS har søkt Fylkesmannen om tillatelse til tiltak i sjø i forbindelse med utvidelse av eksisterende industriområde ved Langsetvågen i Nesna kommune.Prosjektet planlegges utført i løpet av 2019.

 

 

Det planlegges å sprenge berg ned til kote ca. 4-5 i områder på land. Det er beregnet at planering av arealene medfører at ca. 2,6 millioner m3 berg sprenges ut. Dette tilsvarer ca. 3,6 millioner m3 anbragt steinfylling. I sjø nord for Westcon skal det etableres molo. Hensikten med denne er å skjerme innseilingen til dokk og kaianlegg ved Westcon. Det er tatt utgangspunkt i en fylling opp til kote +4-5. Moloen planlegges å være 85 m lang og fyllingsfoten vil dekke et areal på 101.000 m2 sjøbunn fra 0-135 meter. Tiltaket inkluderer også en utfylling i sjø der det skal etableres en transportvei på østsiden av hallen til Westcon, og en vegetasjonsskjerm på sørsiden av hallen. Denne utfyllingen vil dekke et areal på ca. 3000 m2 der det skal fylles ut med ca. 10.000 m3 sprengstein på 0-2 meters dybde.

 

Det ble utført prøvetaking av overflatesediment (0-10 cm) fra 2 stasjoner i det planlagte utfyllingsområdet. Analyseresultatene viser at miljøtilstanden i prøvetatt sediment tilsvarer tilstandsklasse II (god miljøtilstand) for alle stoffer unntatt TBT som er påvist i tilstandsklasse III som tilsvarer moderat miljøtilstand. Det var planlagt å ta ut prøver fra 3 stasjoner, men på grunn av skrånende, hard bunn inn mot land lot det seg ikke gjøre å ta flere enn to stasjoner.

 

Ifølge Miljødirektoratets Naturbase er det registrert flere fuglearter av stor og særlig stor forvaltningsinteresse (f.eks teist og fiskemåke) rett ved tiltaksområdet. Det er registrert et lokalt viktig våtmarksområde (Langsetvågen poll) som delvis overlapper med området det skal fylles ut i. Våtmarksområdet er noe berørt av verkstedvirksomhet og endel ferdsel, men fungerer fortsatt som raste/spiseplass for fugl.

Søknaden legges til offentlig gjennomsyn hos Nesna kommune og kan leses her og på Fylkesmannens nettside: www.fmno.no. Ytterligere opplysninger kan fås ved henvendelse til Fylkesmannen i Nordland, tlf. 75 53 15 50. Eventuelle merknader sendes på e-post til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. innen 28. mai 2019.

Sist redigertmandag, 06 mai 2019 14:25

Logg inn

Translate
noafsqamarhyazeubebsbgcacebnyzh-CNzh-TWcohrcsdanleneoettlfifrfyglkadeelguhthahawiwhihmnhuisigidgaitjajwknkkkmkokukylolalvltmkmgmsmlmtmimrmnmynepsfaplptparorusmgdsrstsnsdsiskslsoessuswsvtgtatethtrukuruzvicyxhyiyozu
noafsqamarhyazeubebsbgcacebnyzh-CNzh-TWcohrcsdanleneoettlfifrfyglkadeelguhthahawiwhihmnhuisigidgaitjajwknkkkmkokukylolalvltmkmgmsmlmtmimrmnmynepsfaplptparorusmgdsrstsnsdsiskslsoessuswsvtgtatethtrukuruzvicyxhyiyozu