Kunngjøringer og høringer

Høring; forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgnstjenester i Nesna kommune

Forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i Nesna kommune er nå ute til høring. Forskriften er hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 a, i samsvar med rettighetsbestemmelse i pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1e.

 Høringsfrist er satt til 14.12.2020

 Høringssvar sendes til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. eller Nesna kommune, Movegen 24, 8700 Nesna. Etter endt høring sendes forskriften til videre behandling i formannskap og kommunestyre.

 Ved fastsettelse av forskrift skal kommunene følge helse- og omsorgstjenesteloven §2-2, jf. forvaltningslovens §37 og 38.

 

Forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i Nesna kommune

§ 1. Formål

Forskriftens formål er å sikre at pasienten eller brukeren får nødvendige og forsvarlige helse- og omsorgstjenester i henhold til helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 a, i samsvar med rettighetsbestemmelse i pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 e.

Forskriften skal tydeliggjøre hvilke vurderingsmomenter Nesna kommune legger til grunn for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester.

Forskriften skal videre tydeliggjøre hvordan Nesna kommune skal følge opp personer som står på venteliste til langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester.

§ 2. Virkeområde

Forskriften gjelder alle som bor eller oppholder seg i Nesna kommune, og som har behov for langtidsopphold i sykehjem der dette er det eneste tilbudet som kan gi nødvendige og forsvarlige helse- og omsorgstjenester. Langtidsopphold i sykehjem gis ved Nesna sykehjem.

Forskriften gjelder videre ved tildeling av disposisjonsrett til tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester.

Definisjoner

Med sykehjem menes helseinstitusjon som faller inn under forskrift 16. desember 2011 nr. 1254 om kommunal helse- og omsorgsinstitusjon § 1 bokstav d og e og § 2.

Med langtidsopphold menes opphold på ubestemt tid.

Med tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester menes bolig:

 • der beboernes tjenestebehov vanligvis er så stort at det er sammenlignbart med tjenestebehovet som pasienter eller brukere i sykehjem har,
 • der det er mulig å gi døgnkontinuerlige tjenester,
 • der det er mulig å føre tilsyn med pasientene eller brukerne tilsvarende som i sykehjem,
 • der det er mulig å motta tjenester fra helse- og omsorgspersonell med kompetanse tilsvarende som personellet vanligvis har i sykehjem,
 • der muligheten for å tilkalle hjelp og responstida før personellet kan komme til boligen er tilsvarende som i sykehjem, og
 • som kommunen tildeler disposisjonsrett til.

§ 3. Grunnlag for vurdering og tildeling

Nesna kommune bruker BEON- prinsippet for å vurdere om kommunenes tilbud om pleie og omsorgstjenester er helhetlig. BEON prinsippet vil si at tjenestene skal tildeles og ytes på «Beste Effektive Omsorgs Nivå» (BEON). Prinsippet bygger på at kommunen bør tilby en trinnvis opptrapping av pleie og omsorg for den enkelte, slik at flest mulig kan bo hjemme så lenge som mulig, samtidig som kommunen yter tjenester så effektivt som mulig. BEON- prinsippet omfatter både forebyggende arbeid, hjemmetjenester og institusjonsbruk. BEON- prinsippet samsvarer i stor grad med intensjonen i samhandlingsreformen, om å bygge ut helsetilbud nærmere der folk bor, og øke fokuset på forebyggende helsearbeid.

Tjenester på lavere nivå skal som hovedregel være forsøkt før tildeling av langtidsplass i sykehjem.

Enkeltvedtak fattes etter en samlet vurdering av:

 • Hva som er viktig for vedkommende søker
 • Funksjonsnivå og hjelpebehov
 • Medisinsk vurdering og diagnose
 • Prognose med henhold til endring av hjelpebehov, diagnose og annet
 • Andre hjelpetilbud som kan tilbys (hjemmetjenester, velferdsteknologi)
 • Egen bolig og mulighet for å tilrettelegge denne
 • Hjemmesituasjonen, herunder pårørende og annet nettverk

 

§ 4. Kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem

Hovedkriteriet er at langtidsopphold i sykehjem tildeles personer med behov for oppfølging av medisinsk behandling, pleie og tilsyn som ikke krever sykehusinnleggelse, men hvor hjelpebehovet er uforutsigbart og ikke kan tidfestes.

Andre kriterier som skal vektlegges ved vurdering for tildeling er:

 • Personer som har behov for langvarige helse- og omsorgstjenester gjennom hele døgnet, der andre aktuelle tjenester har vært forsøkt uten å dekke nødvendig og forsvarlig behov for helse- og omsorgstjeneste.
 • Langtidsplass skal i hovedsak benyttes for personer over 67 år.
 • Personer med hjelpebehov der nødvendig kompetanse og utstyr for å sikre helseoppfølging og behandlinger kun kan gis i sykehjem.
 • Personer i livets sluttfase med behov for tilsyn og omsorg gjennom hele døgnet.
 • Personer med langt kommen demenslidelse som har behov for kontinuerlig oppfølgning, skjerming og omsorg gjennom hele døgnet.

Om pasient eller bruker får tildelt langtidsopphold i sykehjem eller disposisjonsrett til tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, og hva slags bo- og tjenestetilbud som i så fall blir tildelt, beror på en helhetsvurdering der blant annet følgende momenter inngår:

 • Hvilke typer helse- og omsorgstjenester det er behov for, og hvor omfattende og varig behovet for helse- og omsorgstjenester er,
 • Er det nødvendig med tjenester, tilsyn eller tilstedeværelse gjennom hele døgnet eller med korte mellomrom,
 • Har pasienten eller brukeren kognitiv svikt, og hvor alvorlig er den kognitive svikten
 • Vurdering av pasientens eller brukerens evne til selv å tilkalle hjelp ved behov

§ 5. Søknad og vedtak

Behandling av søknad for langtidsplass i sykehjem forutsetter

 • Søknad fra personen selv eller vedkommendes partsrepresentant
 • Samtykke til innhenting av nødvendige medisinske opplysninger og vurdering fra fastlege, spesialisthelsetjenester og andre samarbeidsparter
 • Samtykke til innhenting av vurderinger fra andre aktuelle tjenester dersom søkeren allerede mottar andre pleie og omsorgstjenester.

Tildeling av langtidsopphold skjer på bakgrunn av helseopplysninger og vurdering av individuelle behov. På bakgrunn av dette fattes det enkeltvedtak. Søknadsskjema fås ved henvendelse til kommunens servicetorg og finnes på kommunens hjemmeside.

§ 6. Ansvar og myndighet

Enkeltvedtak om tildeling av langtids- eller korttidsopphold i sykehjem fattes av Nesna kommune ved vedtaksteamet.

Enkeltvedtak om tildeling av disposisjonsrett til bolig som nevnt i denne forskriften fattes av Nesna kommune ved vedtaksteamet.

§ 7. Venteliste

Dersom søker fyller kriteriene for langtidsopphold, men kan få forsvarlige helse- og omsorgstjenester i hjemmet i påvente av langtidsoppholdet, skal kommunen sette søker på venteliste dersom det ikke er ledig plass. Ved ledig plass skal alle på ventelista vurderes av vedtaksteamet, og den med størst hjelpebehov ut fra kriteriene i § 4 prioriteres.

Vedtaksteamet har ansvar for å holde oversikt over personer som venter, og å vurdere situasjonen jevnlig.

Tildeling av langtidsplass i sykehjem skjer på bakgrunn av en vurdering av det konkrete behovet til den enkelte. Dette innebærer at personer med kort ventetid på langtidsplass ville kunne gå foran dersom deres behov tilsier dette.

§ 8. Tiltak i påvente av langtidsopphold i sykehjem

Oppfølging av personer med vedtak som er i påvente av langtidsplass i sykehjem ivaretas gjennom:

 • Tett oppfølging av hjemmesykepleietjeneste i egen bolig
 • Opphold korttidsplass
 • Opphold i annen langtidsplass/bolig særlig tilrettelagt for heldøgns tjeneste
 • Kjøp av plass i annen kommune

Innholdet i oppfølgingen vil variere ut fra den enkeltes behov og formålet med vedtaket. Oppfølgingen ivaretar behandling, tilsyn og pleie tilpasset den enkeltes behov og helsetilstand og omfatter blant annet:

 • Aktivisering og tilbud om deltakelse i sosiale aktiviteter
 • Utredning av ressurser, rehabiliteringspotensiale og bistandsbehov
 • Vurdering av hjelpemidler og velferdsteknologi
 • Medisinsk undersøkelse og behandling
 • Ivaretakelse av akutte behov for tilsyn og pleie
 • Lindrende behandling og pleie

Dersom endringer skal det foretas nye vurderinger.

Om personer som mottar hoved omsorgen fra sine pårørende blir satt på venteliste, skal pårørende få tilbud om avlastende tiltak for særlig tyngende omsorgsoppgaver.

§ 9. Egenandel

Egenbetalingen for helse- og omsorgstjenester i sykehjem følger reglene i forskrift 16. desember 2011 nr. 1349 om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester i institusjon.

Betaling for tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester framgår av kontrakten som inngås om det aktuelle botilbudet. Det samme gjelder øvrige abonnementstjenester som kommunen yter i disse boligene. Egenbetalingen for helse- og omsorgstjenester i slikt botilbud følger reglene i forskrift 16. desember 2011 nr. 1349 om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester utenfor institusjon.

§ 10. Klageadgang

Vedtak kan påklages til Fylkesmannen, jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 7-2. En klage skal være skriftlig, jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 7-3. En eventuell klage fremsettes til omsorgstjenesten i Nesna kommune, som tar saken til vurdering i første instans. Dersom det ikke gis medhold skal omsorgstjenesten sende klagen til Fylkesmannen for endelig vurdering og avgjørelse.

Klagefrist er 4 uker, og skal fremgå av vedtaket jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 7-5.

For nærmere opplysninger, eller ved behov for hjelp til å fremsette en eventuell klage, veileder omsorgstjenesten.

Sist redigerttirsdag, 24 november 2020 12:26

Logg inn