Kunngjøringer og høringer

Forslag til revidert forskrift om VA-gebyrer for Nesna kommune

           

HØRINGSBREV - FORSLAG TIL REVIDERT FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYERER FOR NESNA KOMMUNE

27.10.2020

SAMMENDRAG

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer for Nesna kommune gir regler for beregning og innbetaling av vann- og avløpsgebyrer for kommunens vann- og avløpstjenester. Forskriften ble sist revidert og vedtatt av Nesna kommunestyre den 18.12.2013.

I forslag til revidert forskrift om vann- og avløpsgebyrer som nå legges ut på høring, er det gjort endringer som endrer de differensierte gebyrene for landbruksbygninger og fritidsboliger under § 3-4 i gjeldende forskrift.

Det er tillegg inntatt en endring under §3-5 som angir at vannmålere skal være kommunens eiendom, og leies av abonnenent til et årlig fastsatt gebyr.

Etter endt høring vil forskriften vedtas av Nesna kommunestyre, og kunngjøres i tråd med forvaltningsloven § 38

RETTSLIGE RAMMER

Eier av eiendom som tilknyttes kommunal vann- eller avløpsledning plikter etter lov om kommunale vass- og avløpsanlegg § 3 å betale vann- og avløpsgebyr til kommunen. Gebyrene skal i følge lovens § 4 være engangsgebyr for tilknytning samt årlige gebyr. Etter lovens § 5 fastsetter kommunen størrelsen på gebyrene samt gir i forskrift nærmere regler om gjennomføring av gebyrvedtaket og innkreving av gebyrene.

Rammene for gebyrene er gitt i forurensningsforskriften kapittel 16. Det ligger et selvkostprinsipp til grunn for beregningen av gebyrene, og kommunen gis i forurensningsforskriften § 16-1 hjemmel til å fastsette lokale forskrifter om beregning og innkreving, samt om gebyrenes størrelse, innenfor rammene av den sentrale forskriften.

Kommunens forskrift om VA-gebyrer angir ikke de faktiske beløpene som den enkelte må betale, men gir kommunen hjemmel til å kreve gebyr og fastsetter hvordan gebyrene skal beregnes og kreves inn. Gebyrenes størrelse fastsettes årlig av kommunestyret i egen prisliste.

 

Oppstilling av endringer i gjeldende og forslag til revidert forskrift

Gjeldende forskrift om vann- og avløpsgebyrer vedtatt 18.12.2013

Forslag til revidert forskrift (kun endringer)

§ 3-4.Forbruksgebyr (variabel del):

Forbruksgebyr betales pr. m³ som målt eller stipulert forbruk.

For abonnenter med vannmåler legges forrige års forbruk til grunn. For nye abonnenter med vannmåler, stipuleres forbruket og avregnes på faktura for første termin etterfølgende år.

Stipulert forbruk for abonnenter uten vannmåler beregnes etter BRA og en arealfaktor = 1 m³ /m²

Forbruksgebyr for fritidsboliger uten vannmåler beregnes etter forbruk stipulert til 80 m³ /år pr. fritidsbolig.

Driftsbygninger i landbruket betales for maks 150 m³ forbruk i året.

Beregnet m³ -pris vil framgå av gebyrregulativ for vann og avløp som vedtas årlig av kommunestyret.

§ 3-4. Forbruksgebyr (variabel del):

Forbruksgebyr betales pr. m³ som målt eller stipulert forbruk.

For abonnenter med vannmåler legges forrige års forbruk til grunn. For nye abonnenter med vannmåler, stipuleres forbruket og avregnes på faktura for første termin etterfølgende år.

Stipulert forbruk for abonnenter uten vannmåler beregnes etter BRA og en arealfaktor = 1,2 m³ /m²

Avløpsgebyrer fra landbruksbygg uten avløpsmåler beregnes som stipulert etter BRA i den delen av bygget som regnes som bolig/boenhet.

Beregnet m³ -pris vil framgå av gebyrregulativ for vann og avløp som vedtas årlig av kommunestyret.

§ 3-5.Vannmålere, vannmålergebyr:

Vannmålere skal være abonnentens eiendom.

§ 3-5. Vannmålere, vannmålergebyr:

Vannmålere er kommunens eiendom og leies av abonnent etter en årlig fastsatt leiepris.

Spørsmål eller høringsuttalelser til saken sendes skriftlig til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. innen 11.11.2020

Utkast til forskrift finner du her:

https://www.nesna.kommune.no/filarkiv/plan-og-utvikling/368-forskrift-om-vann-og-avlopsgebyrer-nesna-kommune-nordland-lovdata/file

Sist redigerttorsdag, 29 oktober 2020 09:01

Logg inn

Translate
noafsqamarhyazeubebsbgcacebnyzh-CNzh-TWcohrcsdanleneoettlfifrfyglkadeelguhthahawiwhihmnhuisigidgaitjajwknkkkmkokukylolalvltmkmgmsmlmtmimrmnmynepsfaplptparorusmgdsrstsnsdsiskslsoessuswsvtgtatethtrukuruzvicyxhyiyozu
noafsqamarhyazeubebsbgcacebnyzh-CNzh-TWcohrcsdanleneoettlfifrfyglkadeelguhthahawiwhihmnhuisigidgaitjajwknkkkmkokukylolalvltmkmgmsmlmtmimrmnmynepsfaplptparorusmgdsrstsnsdsiskslsoessuswsvtgtatethtrukuruzvicyxhyiyozu