Kunngjøringer og høringer

Kunngjøring av vedtatt planprogram - detaljregulering, utvidelse Husby hyttefelt

Formannskapet i Nesna har i møte 17.06.2020 fastsatt planprogram for utvidelse av Husby hyttefelt.
 
Planid: 1828 2019 001
Arkivsak: 19/863
Utvalgssak i formannskapet: 35/20
 
Vedtak:
Det vises til saksutredningen. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-9, jfr. §4-1 vedtas fremlagt planprogram datert 04.06.2020 som
grunnlag for detaljregulering av Husby hyttefelt (planid. 1828 2019 001).

Formannskapet ber videre om at administrasjonens anbefalinger til planprogrammet følges: 
Foreslått plangrense opprettholdes. 
Noe mer fortetting i eksisterendefelt og langs eksisterende veier anbefales. 
Utbygging avgrenses til området nord for registrert naturbeitemark og rikmyr. Området sør for dette avsettes til LNF/friluftsliv

pdf Saksprotokoll (380 KB)

pdf Vedtatt planprogram (1.48 MB)

pdf Saksfremlegg (690 KB)

 

Logg inn

Translate
noafsqamarhyazeubebsbgcacebnyzh-CNzh-TWcohrcsdanleneoettlfifrfyglkadeelguhthahawiwhihmnhuisigidgaitjajwknkkkmkokukylolalvltmkmgmsmlmtmimrmnmynepsfaplptparorusmgdsrstsnsdsiskslsoessuswsvtgtatethtrukuruzvicyxhyiyozu
noafsqamarhyazeubebsbgcacebnyzh-CNzh-TWcohrcsdanleneoettlfifrfyglkadeelguhthahawiwhihmnhuisigidgaitjajwknkkkmkokukylolalvltmkmgmsmlmtmimrmnmynepsfaplptparorusmgdsrstsnsdsiskslsoessuswsvtgtatethtrukuruzvicyxhyiyozu