Kunngjøringer og høringer

Offentlig ettersyn av søknad om utfylling i sjø ved Langsetvågen industripark - Nesna

Mo Industripark AS har søkt Fylkesmannen om tillatelse til tiltak i sjø i forbindelse med utvidelse av eksisterende industriområde ved Langsetvågen i Nesna kommune.Prosjektet planlegges utført i løpet av 2019.     Det planlegges å sprenge berg ned til kote ca. 4-5 i områder på land. Det er beregnet at planering av arealene medfører at ca. 2,6 millioner m3 berg sprenges ut. Dette tilsvarer ca. 3,6 millioner m3 anbragt steinfylling. I sjø nord for Westcon skal det etableres molo. Hensikten…
Les mer

Informasjon om Nord Universitet Campus Nesna

Forslag om nedleggelse av studiestedet Nesna Nord universitet v/rektor har lagt frem sin innstilling for ny studiestedsstruktur der campus Nesna foreslås nedlagt. Rapporten kan leses her Dette er et forslag som skal behandles i juni. Det er ikke vedtatt enda. Studenter som har søkt lærer- og barnehagelærerutdanning på Nesna til høsten vil bli tatt opp på Nesna og får fullføre studiet sitt her Saksgang 25.04 - Rapport og innstilling legges frem for styret 30.04 - Styremøte i Nord universitet. Styret…
Les mer

Høring og offentlig ettersyn av forslag til kommunedelplan for sjøarealet i Nesna kommune – Kystplan Helgeland

I medhold av Plan- og bygningsloven kap. 9 og § 11-14 har formannskapet i sak 10/19 vedtatt 2. gangs høring og offentlig ettersyn i seks uker av forslag til kommunedelplan for sjøarealene i Nesna kommune. Sjøarealene er del av interkommunalt utarbeidet planforslag – Kystplan Helgeland.   Planforslaget legges ut til ettersyn på Nesna rådhus og kommunens hjemmesider.  Spørsmål kan rettes til Nesna kommune tlf. 75067000 eller e-post Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. Høringsuttalelser sendes Nesna kommune, Movegen 24, 8700 Nesna eller Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. innen 25.05.2019.…
Les mer

EIENDOMSSKATTELISTER 2019 - OFFENTLIG ETTERSYN

Med hjemmel i eiendomsskatteloven § 15 legges eiendomsskattelistene for Nesna kommune 2019 ut til offentlig ettersyn i perioden 28.02.2019 – 31.03.2019.   Kommunestyret har i møte 19.12.2018 i sak 64/18 vedtatt å skrive ut eiendomsskatt for alle eiendommer i Nesna kommune i 2019, jfr Eigedomsskattelova §§ 2 og 3a. Det ble i samme møte vedtatt en eiendomsskattesats på 5 promille.   Eiere av samtlige skattelagte eiendommer er tilskrevet med opplysning om takst og skatt for deres eiendom. Det er samtidig orientert…
Les mer

Havneregulativ 2019

Havneregulativ gyldig f.o.m. 1.1.2019, plan og utvikling. Vedtatt i kommunestyret 19.12.2018. Havneregulativ 2019
Les mer

Gebyrregulativ 2019

Gebyrregulativ gyldig f.o.m. 1.1.2019, plan og utvikling. Vedtatt i kommunestyret 19.12.2018. Gebyrregulativ 2019
Les mer

Utleieboliger søkes på Husby, Tomma i Nesna kommune for tilvisningsavtale.

Utleieboliger søkes på Husby, Tomma i Nesna kommune for tilvisningsavtale med Nesna kommune og finansiering gjennom Husbanken Nesna kommune ønsker samarbeid med profesjonelle utleiere om fremskaffelse av gode utleieboliger på Husby, Tomma. Aktuelle beboere for tilvising av bolig vil primært være vanskeligstilte på boligmarkedet. Nesna kommune har behov for tilvising til 8 utleieboliger. Vi ønsker 4 boliger med ett soverom og 4 boliger med to soverom.. Boligene skal ha høy standard på samme nivå som nye eierboliger. Nesna kommune ønsker…
Les mer

Tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier

Tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan nå søke om støtte til prosjekter rettet mot inkludering av barn i lavinntektsfamilier. Formålet med tilskuddsordningen er å motvirke og dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon. Søknadsfristen er 10.desember 2018.…
Les mer

Tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier

Tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan nå søke om støtte til prosjekter rettet mot inkludering av barn i lavinntektsfamilier. Formålet med tilskuddsordningen er å motvirke og dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon. Søknadsfristen er 10.desember 2018.…
Les mer

KUNNGJØRING AV VEDTATT REGULERINGSPLAN PLANID. 1828_2017002, DETALJREGULERINGSPLAN FOR LANGSETVÅGEN INDUSTRIPARK

Kommunestyret vedtok i møte 17.10.2018, saknr. 50/18 - Detaljreguleringsplan for Langsetvågen Industripark. Planvedtaket kunngjøres herved i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12.   Som det fremgår av vedtaket er deler av planområdet unntatt rettsvirkning og vil bli underlagt videre behandling.   Vedtatt plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse, samt andre sentrale dokumenter i saken er lagt ut på Nesna rådhus, Movegen 24, samt på kommunens internettside og vedtaket kunngjøres i Rana Blad. Regionale myndigheter, høringsparter, berørte grunneiere og naboer tilskrives direkte. …
Les mer
Abbonér på denne nyhetsmatingen

Logg inn

Translate
noafsqamarhyazeubebsbgcacebnyzh-CNzh-TWcohrcsdanleneoettlfifrfyglkadeelguhthahawiwhihmnhuisigidgaitjajwknkkkmkokukylolalvltmkmgmsmlmtmimrmnmynepsfaplptparorusmgdsrstsnsdsiskslsoessuswsvtgtatethtrukuruzvicyxhyiyozu
noafsqamarhyazeubebsbgcacebnyzh-CNzh-TWcohrcsdanleneoettlfifrfyglkadeelguhthahawiwhihmnhuisigidgaitjajwknkkkmkokukylolalvltmkmgmsmlmtmimrmnmynepsfaplptparorusmgdsrstsnsdsiskslsoessuswsvtgtatethtrukuruzvicyxhyiyozu