Kunngjøringer og høringer

Nye midler på næringsfondet

Covid -19 utbruddet har gitt store utfordringer for næringslivet i mange kommuner. Nesna kommune har fått tildelt 1,1 millioner kr til kommunalt næringsfond for å sette kommunen i stand til å legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping. Næringsfond 2020
Les mer

Kunngjøring av vedtatt planprogram - detaljregulering, utvidelse Husby hyttefelt

Formannskapet i Nesna har i møte 17.06.2020 fastsatt planprogram for utvidelse av Husby hyttefelt.   Planid: 1828 2019 001 Arkivsak: 19/863 Utvalgssak i formannskapet: 35/20   Vedtak: Det vises til saksutredningen. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-9, jfr. §4-1 vedtas fremlagt planprogram datert 04.06.2020 som grunnlag for detaljregulering av Husby hyttefelt (planid. 1828 2019 001). Formannskapet ber videre om at administrasjonens anbefalinger til planprogrammet følges:  Foreslått plangrense opprettholdes.  Noe mer fortetting i eksisterendefelt og langs eksisterende veier anbefales.  Utbygging…
Les mer

Oppdretskonsesjon Hjartøya, Tomma Laks - endring av utslipstillatelse

KUNNGJØRING I henhold til Lov om akvakultur av 17.6.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig innsyn: Søknad akvakultur i Nesna kommune i Nordland Søker: Tomma Laks AS org. nr. 864596 592 Søknaden gjelder: Endring av utslippstillatelse Søkt størrelse: 1560 tonn MTB Lokalitet: 15655 Hjartøy N Koordinater:        Midtpunkt anlegg N 66º14,148` Ø 12º42,605` Midtpunkt fôringsflåte N 66º14,196` Ø 12º42,879`   Kontaktadresse: Nesna kommune, Movegen 24, 8700 Nesna. Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. Søknaden er utlagt til offentlig innsyn på rådhuset og på…
Les mer

Høring og offentlig ettersyn av kommunal planstrategi 2020 - 2024 for Nesna kommune

Høring og offentlig ettersyn av kommunal planstrategi 2020 -2024 for Nesna kommune Planutvalget har i møte 03.06.2020, sak 27/20 fattet vedtak om å legge forslag til kommunal planstrategi ut på høring og offentlig ettersyn i 30 dager. Saksdokumentene følger vedlagt.  Innspill til planstrategi kan rettes til Nesna kommune, Moveien 24, 8700 Nesna eller Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.. innen 01.08.2020. Innspill merkes med sak 20/379   Planstrategi 2020-2023
Les mer

Båndtvang fra 01.04

Båndtvang i Nesna En hundeholder skal vise aktsomhet for å unngå at hunden volder skade på folk, dyr, eiendom eller ting. Hundeholderen skal sørge for at hunden eller hundeholdet ikke er til urimelig ulempe for folk, miljø eller andre interesser. Blant annet skal hundeholderen søke å avverge at hunden eller hundeholdet skaper utrygghet for andre. På våren/forsommeren er det spesielt viktig å holde hund i bånd på grunn av viltets yngletid.  Etter hvert kommer beitedyra ut og da skal de…
Les mer

Ferdselsåreplan for Nesna kommune. Høringsforslag

Nesna kommune arbeider med en plan for friluftslivets ferdselsårer og ønsker å legge to dokument ut til høring. Her er det beskrevet hva en slik ferdselsåreplan er for noe og det er tegnet forslag til de ulike turrutene på kart. Hvis noen har innspill på dokumentene, som for eksempel nye ruter eller merknader  til de som er tegnet inn så tar vi gjerne imot de. Du/ der kan kontakte Knut Berntsen påe-post til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. eller på telefon 91778767   Ferdselsåreplan for Nesna…
Les mer

Skoleruta 2020/2021

Skoleruta 2020/2021   Måned: dgr. Dato: Beskrivelse: August 11 17. Skolestart September 22     Oktober 19 7.-9. Høstferie November 20 20. Elevfri Desember 14 18. Siste skoledag før jul Januar 20 4. Første skoledag etter jul Februar 20     Mars 15 1.-5. 29.-31. Vinterferie Påskeferie April 18 1.-6. Påskeferie Mai 17 13. 14. 17. Kr. himmelfartsdag Elevfri Grunnslovsdag     22.-24. Pinse Juni 14 18. Siste skoledag – god sommer!         sum 190    
Les mer

Aktivitetsstøtte til lag og foreninger 2020

 AKTIVITETSSTØTTE 2020: Oppvekst og kulturetaten i Nesna kommune fordeler hvert år aktivitetsstøtte/kulturmidler. Det må søkes på fastlagte skjema, vedlagt fjorårets regnskap og årsmelding. Aktivitetsstøtte kan gis til faste kulturaktiviteter (øvelser, møter, kulturkvelder og lignende). Spesifisering av aktiviteten må framgå av søknaden. (Antall deltakere, hyppighet og beskrivelse). Mangelfulle søknader vil ikke bli behandlet.Retningslinjer gitt i Trafikksikkerhetsplan for Nesna kommune må følges for mottakere av aktivitetsstøtte. Det er lagets aktivitet som danner grunnlaget, og aktivitetsstøtten fordeles matematisk i forhold til det enkelte…
Les mer

Høring: Alkoholpolitiske retningslinjer for Nesna kommune for perioden 2020-2024

Alkoholpolitiske retningslinjer for Nesna kommune for perioden 2020-2024 er nå ute til høring. Retningslinjene er utformet på grunnlag av gjeldende lover og forskrifter og skal være et verktøy for å sikre at salg og skjenking av alkohol i kommunen foregår på en forsvarlig måte. Høringsfrist er satt til 30.04.20. Høringsinnspill kan sendes direkte via kommunens nettsider: https://skjema.kf.no/FormsEngine/?wizardId=1303&externalId=1828 eller via e-post til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.. Etter endt høring sendes saken til endelig behandling i kommunestyret. Her kan du lese høringsutkastet Alkoholpolitiske retningslinjer - høringsutkast
Les mer

EIENDOMSSKATTELISTER 2020 - OFFENTLIG ETTERSYN

Med henvisning til eiendomsskatteloven § 15 legges skattelistene for Nesna kommune 2020 ut til offentlig ettersyn i perioden 28.02.2020 – 31.03.2020.   Kommunestyret vedtok i møte 18.12.2019 (sak 85/19) å skrive ut eiendomsskatt på 5 ‰ for alle eiendommer i Nesna kommune i 2020, jfr Eigedomsskattelova §§ 2 og 3a.   Eiere av samtlige skattelagte eiendommer er tilskrevet med opplysning om takst og skatt for deres eiendom. Det er samtidig orientert om klageadgang etter Eigedomsskattelova §19: «Skattytaren kan klage på…
Les mer
Abbonér på denne nyhetsmatingen

Logg inn

Translate
noafsqamarhyazeubebsbgcacebnyzh-CNzh-TWcohrcsdanleneoettlfifrfyglkadeelguhthahawiwhihmnhuisigidgaitjajwknkkkmkokukylolalvltmkmgmsmlmtmimrmnmynepsfaplptparorusmgdsrstsnsdsiskslsoessuswsvtgtatethtrukuruzvicyxhyiyozu
noafsqamarhyazeubebsbgcacebnyzh-CNzh-TWcohrcsdanleneoettlfifrfyglkadeelguhthahawiwhihmnhuisigidgaitjajwknkkkmkokukylolalvltmkmgmsmlmtmimrmnmynepsfaplptparorusmgdsrstsnsdsiskslsoessuswsvtgtatethtrukuruzvicyxhyiyozu