Kunngjøringer og høringer

KUNNGJØRING AV VEDTATT REGULERINGSPLAN PLANID. 1828_2017002, DETALJREGULERINGSPLAN FOR LANGSETVÅGEN INDUSTRIPARK

Kommunestyret vedtok i møte 17.10.2018, saknr. 50/18 - Detaljreguleringsplan for Langsetvågen Industripark. Planvedtaket kunngjøres herved i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12.   Som det fremgår av vedtaket er deler av planområdet unntatt rettsvirkning og vil bli underlagt videre behandling.   Vedtatt plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse, samt andre sentrale…
Les mer

KUNNGJØRING/OFFENTLIG INNSYN - Søknad om tillatelse for landbasert akvakulturanlegg – Nesna Industripark, Langsetvågen

I henhold til Lov om akvakultur av 17.6.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig innsyn:   Søknad om akvakultur i Nesna kommune, Nordland Søker: Arctic Seafarm AS org. 920 624 804 Søknaden gjelder: Ny landbasert akvakulturlokalitet Omsøkt størrelse: 15 000 tonn biomasse Lokalitet: Nesna Industripark, Langsetvågen Koordinater: N 66º16,192`…
Les mer

Plandokument Trafikksikkerhetsplan

Nesna kommune er blitt Trafikksikker kommune". Plandokumentet "Trafikksikkerhetsplan for Nesna kommune" finner du her: Plandokument Trafikksikkerhetsplan for Nesna kommune 2018
Les mer

Høring samfunnsdelen av kommuneplan 2018-2030

Nesna kommune arbeider med ny strategisk plan. Den skal legge føringer for hva kommunen skal satse på og hvordan vi skal nå målene våre. I den forbindelse gjennomfører Nesna kommune et omfattende hørings- og medvirkningsarbeid i hele kommunen. I tillegg til høring av barn og unge, eldre, bygdelag, næringsliv, bedrifter…
Les mer

Høring Statens vegvesen- Hvor skal busskurene står i Nesna?

Statens vegvesen har sendt høringsbrev til Nesna kommune (alle kommuner i Nordland). Det bes om innspill angående framtidig plassering av busskurer i Nesna kommune. Se gjerne på vedlagt høringsbrev som lastes ned som eget dokument (se under). Om du har innspill i saken så hadde det vært greit at du…
Les mer

Høring Trafikksikkerhetsplan inkl. handlingsdel 2018-2021

Trafikksikkerhetsplanen for Nesna kommune (Høringsutkast) legges ut til offentlig ettersyn i 6 uker med høringsfrist 11.05.2018. Tiltakene (Handlingsplan) som er foreslått vurderes som foreløpige og aktuelle tiltak bestemmes ved sluttbehandling av planen etter at høringen er gjennomført. Forslaget (Høringsutkast) til Trafikksikkerhetsplan for Nesna kommune legges ved. Forslaget finnes også på…
Les mer

EIENDOMSSKATTELISTER 2018 TIL OFFENTLIG ETTERSYN

Med hjemmel i eiendomsskatteloven § 15 legges eiendomsskattelistene for Nesna kommune 2018 ut til offentlig ettersyn i perioden 28.02.2018 – 31.03.2018.   Kommunestyret har i møte 13.12.2017 i sak 64/17 vedtatt å skrive ut eiendomsskatt for alle eiendommer i Nesna kommune i 2018, jfr Eigedomsskattelova §§ 2 og 3a. Det…
Les mer

Vann- og avløpsgebyrer 2018

Vann- og avløpsgebyrer 2018 Kommunestyret har fattet følgende vedtak (Sak 5/18 av 21.2.2018): 1 Det vedtas 25 % fastgebyr andel for både vann og avløp hhv. Kr 1.403,- og kr 1.605,- 2 Det vedtas kr 23,98 eks. mva pr. m3 (måler eller pr. m2) for vann. 3 Det vedtas kr…
Les mer
Abbonér på denne nyhetsmatingen

Logg inn

Translate
noafsqamarhyazeubebsbgcacebnyzh-CNzh-TWcohrcsdanleneoettlfifrfyglkadeelguhthahawiwhihmnhuisigidgaitjajwknkkkmkokukylolalvltmkmgmsmlmtmimrmnmynepsfaplptparorusmgdsrstsnsdsiskslsoessuswsvtgtatethtrukuruzvicyxhyiyozu
noafsqamarhyazeubebsbgcacebnyzh-CNzh-TWcohrcsdanleneoettlfifrfyglkadeelguhthahawiwhihmnhuisigidgaitjajwknkkkmkokukylolalvltmkmgmsmlmtmimrmnmynepsfaplptparorusmgdsrstsnsdsiskslsoessuswsvtgtatethtrukuruzvicyxhyiyozu