Advarsel
  • JUser: :_load: Kan ikke laste bruker med id: 244

Varsel om igangsatt planarbeid for «Tomma steinbrudd»

Iht. pbl § 12-8 varsles oppstart av detaljreguleringsplan for «Tomma steinbrudd» i Nesna kommune. Iht. pbl § 12-9 legges forslag
til planprogram for samme plan ut til offentlig ettersyn. Planområdet omfatter hele eller deler av eiendommene gnr/bnr 5/3,66,67 og 99/5.
 
Formålet med planen er å legge til rette for utvidelse av eksisterende steinbrudd på Tomma gjennom økt areal og nytt uttaksnivå
under havnivå. Planen omfatter et areal på ca. 504 daa. Planen berøres av konsekvensutredningsforskriftens vedlegg I pkt. 19
og det stilles derfor krav om konsekvensutredning.
 
Forslagsstiller er Gabbro Nor AS.
 
Spørsmål eller kommentarer i forbindelse med planarbeidet rettes til Trønderplan v/Erlend Gystad,
postboks 3005, 7709 Steinkjer, Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.. Frist for merknader er satt til 23.04.21.
Vedlegg:
Plankart (planens begrensning)  pdf Planområde (1.15 MB)
Referat fra oppstartsmøte  pdf Referat oppstartsmøte (516 KB)
 
Les mer

Høring og offentlig ettersyn av forslag til detaljreguleringsplan for Husby

I medhold av Plan- og bygningsloven § 12-10 har formannskapet i sak 56/20 vedtatt at forslag til
detaljregulering for Husby, planid 182820170002, legges ut til høring og offentlig ettersyn i 6 uker.
 
 
 
Planområdet omfatter området vist på kartutsnittet. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for nye nærings- og boligareal,
havn/molo, og få en oppdatert plan i forhold til eksisterende bebyggelse og gjeldende detaljregulering fra 1980.
 
Planområdet dekker hele området for gjeldende detaljregulering Husby og vil ved endelig vedtak oppheve denne i sin helhet.
Ny plan legger til rette for utbygging av boligtomter på Hambrusen, småbåthavn med nærings- og naustareal i Vik/Vikfjæra,
samt utvidelse av næringsarealet på Nesset og utfylling i sjø til samme formål.

Planen med bestemmelser og planbeskrivelse, samt andre sentrale dokumenter i saken, er lagt ut på servicetorget i Nesna kommune,
og kan lastes ned fra kommunens nettside. Dokumentene kan også fås i papirformat.
 
For vurdering av innkomne merknader ved planoppstart henvises det til planbeskrivelsen og saksfremlegget.
 
Spørsmål angående planforslaget kan rettes til Nesna kommune tlf. 75067000 eller e-post Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. .
 
Merknader til planforslaget sendes Nesna kommune, Movegen 24, 8700 Nesna, Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.  innen 20.02.2021.
 
Plandokumenter:
Saksfremlegg og protokoll                pdf Husby Saksfremlegg og protokoll (1.07 MB)
Plankart                                            pdf 201535 Planforslag 080920 (2.23 MB)
Planbestemmelser                           pdf 201535 Husby Planbestemmelser 080920 (493 KB)
Planbeskrivelse med KU                  pdf 201535 Husby Planbeskrivelse med KU 080920 (4.83 MB)
 
Bakenforliggende dokument:
Planprogram                                   pdf 201535 Husby Planprogram 231116 rev 170217 (2.50 MB)
Merknader ved planoppstart           pdf Husby Merknader planoppstart (1.03 MB)
 
 
Les mer

Kunngjøring av vedtatt planprogram - detaljregulering, utvidelse Husby hyttefelt

Formannskapet i Nesna har i møte 17.06.2020 fastsatt planprogram for utvidelse av Husby hyttefelt.
 
Planid: 1828 2019 001
Arkivsak: 19/863
Utvalgssak i formannskapet: 35/20
 
Vedtak:
Det vises til saksutredningen. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-9, jfr. §4-1 vedtas fremlagt planprogram datert 04.06.2020 som
grunnlag for detaljregulering av Husby hyttefelt (planid. 1828 2019 001).

Formannskapet ber videre om at administrasjonens anbefalinger til planprogrammet følges: 
Foreslått plangrense opprettholdes. 
Noe mer fortetting i eksisterendefelt og langs eksisterende veier anbefales. 
Utbygging avgrenses til området nord for registrert naturbeitemark og rikmyr. Området sør for dette avsettes til LNF/friluftsliv

pdf Saksprotokoll (380 KB)

pdf Vedtatt planprogram (1.48 MB)

pdf Saksfremlegg (690 KB)

 
Les mer

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN MED PLANPROGRAM FOR UTVIDELSE AV HUSBY HYTTEFELT PÅ GNR.96 BNR.2, TOMMA, NESNA KOMMUNE

Det varsles med dette om oppstart av arbeidet med en detaljreguleringsplan for utvidelse av Husby hyttefelt på
gnr/bnr.96/2 rett nordvest for Husby på Tomma. Det er skissert et planområde som inkluderer området for nåværende
reguleringsplan for Husby hyttefelt, vedtatt den 12.12.2000.
 
Spørsmål kan rettes til Plankontoret på e-post; Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. eller tlf. 72 42 81 61.
Synspunkter og innspill til planarbeidet og den skisserte utbyggingen
sendes innen 19. mars til:Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. eller Plankontoret, Myrveien 1, 7391 Rennebu

Se vedlagt varslingsbrev og plandokumenter for nærmere info.

 

 

Les mer

KUNNGJØRING AV VEDTATT REGULERINGSPLAN PLANID. 1828_2017002, DETALJREGULERINGSPLAN FOR LANGSETVÅGEN INDUSTRIPARK

Kommunestyret vedtok i møte 17.10.2018, saknr. 50/18 - Detaljreguleringsplan for Langsetvågen Industripark.
Planvedtaket kunngjøres herved i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12.
 
Som det fremgår av vedtaket er deler av planområdet unntatt rettsvirkning og vil bli underlagt videre behandling.
 
Vedtatt plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse, samt andre sentrale dokumenter i saken er lagt ut på
Nesna rådhus, Movegen 24, samt på kommunens internettside og vedtaket kunngjøres i Rana Blad.
Regionale myndigheter, høringsparter, berørte grunneiere og naboer tilskrives direkte. 
 
Frist for å klage på vedtaket er satt til 13.12.2018 – tre uker fra denne kunngjøring.
Krav om erstatning eller innløsing etter plan- og bygningsloven kap. 15 må være satt frem senest 3 år etter at reguleringsplanen er kunngjort.
 
 
Saksdokumenter
Brev fra Mo Industripark til kommunestyrets medlemmer, datert 16.10.2018:  pdf MIP brev til kommunestyrets medlemmer 20181016 (3.65 MB)
 
Andre dokument
Konsekvensutredning naturmangfold:  pdf Langsetvågen I KU naturmangfold (1.94 MB)
Konsekvensutredning reindrift:  pdf Langsetvågen I KU reindrift (1.57 MB)
Konsekvensutredning vannmiljø:  pdf Langsetvågen I KU vannmiljø (1.14 MB)
 
Les mer

OFFENTLIG ETTERSYN - Forslag til detaljreguleringsplan, PlanID 182820070001, Helgeland Lagune

I medhold av Plan- og bygningsloven § 12-11 har formannskapet i sak 28/16 vedtatt at forslag til detaljreguleringsplan for ”Helgeland Lagune” sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i seks – 6 – uker.

Forslaget til reguleringsplanen gjelder et område i Skogsøya på Nesna-halvøya hvor det legges tilrette for etablering av en småbåthavn og konsentrert fritidsbebyggelse rundt denne.

Les mer
Abbonér på denne nyhetsmatingen

Logg inn