Advarsel
  • JUser: :_load: Kan ikke laste bruker med id: 244

Høring og offentlig ettersyn av forslag til detaljreguleringsplan for Husby

I medhold av Plan- og bygningsloven § 12-10 har formannskapet i sak 56/20 vedtatt at forslag til
detaljregulering for Husby, planid 182820170002, legges ut til høring og offentlig ettersyn i 6 uker.
 
 
 
Planområdet omfatter området vist på kartutsnittet. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for nye nærings- og boligareal,
havn/molo, og få en oppdatert plan i forhold til eksisterende bebyggelse og gjeldende detaljregulering fra 1980.
 
Planområdet dekker hele området for gjeldende detaljregulering Husby og vil ved endelig vedtak oppheve denne i sin helhet.
Ny plan legger til rette for utbygging av boligtomter på Hambrusen, småbåthavn med nærings- og naustareal i Vik/Vikfjæra,
samt utvidelse av næringsarealet på Nesset og utfylling i sjø til samme formål.

Planen med bestemmelser og planbeskrivelse, samt andre sentrale dokumenter i saken, er lagt ut på servicetorget i Nesna kommune,
og kan lastes ned fra kommunens nettside. Dokumentene kan også fås i papirformat.
 
For vurdering av innkomne merknader ved planoppstart henvises det til planbeskrivelsen og saksfremlegget.
 
Spørsmål angående planforslaget kan rettes til Nesna kommune tlf. 75067000 eller e-post Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. .
 
Merknader til planforslaget sendes Nesna kommune, Movegen 24, 8700 Nesna, Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.  innen 20.02.2021.
 
Plandokumenter:
Saksfremlegg og protokoll                pdf Husby Saksfremlegg og protokoll (1.07 MB)
Plankart                                            pdf 201535 Planforslag 080920 (2.23 MB)
Planbestemmelser                           pdf 201535 Husby Planbestemmelser 080920 (493 KB)
Planbeskrivelse med KU                  pdf 201535 Husby Planbeskrivelse med KU 080920 (4.83 MB)
 
Bakenforliggende dokument:
Planprogram                                   pdf 201535 Husby Planprogram 231116 rev 170217 (2.50 MB)
Merknader ved planoppstart           pdf Husby Merknader planoppstart (1.03 MB)
 
 
Les mer

Kunngjøring av vedtatt planprogram - detaljregulering, utvidelse Husby hyttefelt

Formannskapet i Nesna har i møte 17.06.2020 fastsatt planprogram for utvidelse av Husby hyttefelt.
 
Planid: 1828 2019 001
Arkivsak: 19/863
Utvalgssak i formannskapet: 35/20
 
Vedtak:
Det vises til saksutredningen. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-9, jfr. §4-1 vedtas fremlagt planprogram datert 04.06.2020 som
grunnlag for detaljregulering av Husby hyttefelt (planid. 1828 2019 001).

Formannskapet ber videre om at administrasjonens anbefalinger til planprogrammet følges: 
Foreslått plangrense opprettholdes. 
Noe mer fortetting i eksisterendefelt og langs eksisterende veier anbefales. 
Utbygging avgrenses til området nord for registrert naturbeitemark og rikmyr. Området sør for dette avsettes til LNF/friluftsliv

pdf Saksprotokoll (380 KB)

pdf Vedtatt planprogram (1.48 MB)

pdf Saksfremlegg (690 KB)

 
Les mer

Oppdretskonsesjon Hjartøya, Tomma Laks - endring av utslipstillatelse

KUNNGJØRING
I henhold til Lov om akvakultur av 17.6.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig
innsyn:
Søknad akvakultur i Nesna kommune i Nordland
Søker: Tomma Laks AS org. nr. 864596 592
Søknaden gjelder: Endring av utslippstillatelse
Søkt størrelse: 1560 tonn MTB
Lokalitet: 15655 Hjartøy N
Koordinater:        Midtpunkt anlegg N 66º14,148` Ø 12º42,605`
Midtpunkt fôringsflåte N 66º14,196` Ø 12º42,879`
 
Kontaktadresse: Nesna kommune, Movegen 24, 8700 Nesna. Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Søknaden er utlagt til offentlig innsyn på rådhuset og på kommunens hjemmeside www.nesna.kommune.no under kunngjøringer. Eventuelle merknader
på denne lokalitetsplasseringen må fremsettes skriftlig og oversendes kommunen innen 1 måned fra denne kunngjøringen.

pdf Søknad om endring av utslippstillatelse (314 KB)

pdf Søknadsskjema (711 KB)

pdf Samtykkeerklæring (169 KB)

pdf Vedlegg 3 - Kart og koordinater (1.24 MB)

pdf Vedlegg 4 - MOM B (2.32 MB)

pdf Vedlegg 5 - MOM C (3.62 MB)

pdf Vedlegg 6 - Strømmålinger (881 KB)

pdf Vedlegg 7A - Om beredskapsplaner i Nova Sea AS (87 KB)

pdf Vedlegg 8 - Beskrivelse av IK-systemet (154 KB)

pdf Vedlegg 9 - Veterinær helseplan 2020 (1.61 MB)

 
Les mer

KUNNGJØRING AV VEDTATT PLAN - Kystplan Helgeland, kommunedelplan for sjøarealene i Nesna kommune

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-15 vedtok kommunestyret i møte 20.06.2019, sak 26/19 Kystplan Helgeland – Kommunedelplan for sjøarealene i Nesna kommune.
Planen fastsetter fremtidig bruk av sjøarealene i Nesna kommune. Planvedtaket opphever og erstatter de deler av kommuneplanens arealdel som berøres av kommunedelplanen.
Kommunestyrets vedtak kan ikke påklages.
 
Les mer

Høring og offentlig ettersyn av forslag til kommunedelplan for sjøarealet i Nesna kommune – Kystplan Helgeland

I medhold av Plan- og bygningsloven kap. 9 og § 11-14 har formannskapet i sak 10/19 vedtatt 2. gangs høring og offentlig ettersyn i seks uker
av forslag til kommunedelplan for sjøarealene i Nesna kommune. Sjøarealene er del av interkommunalt utarbeidet planforslag – Kystplan Helgeland.
 
Planforslaget legges ut til ettersyn på Nesna rådhus og kommunens hjemmesider. 
Spørsmål kan rettes til Nesna kommune tlf. 75067000 eller e-post Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Høringsuttalelser sendes Nesna kommune, Movegen 24, 8700 Nesna eller Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. innen 25.05.2019.
Plandokumenter:
 
 
Les mer

KUNNGJØRING/OFFENTLIG INNSYN - Søknad om tillatelse for landbasert akvakulturanlegg – Nesna Industripark, Langsetvågen

I henhold til Lov om akvakultur av 17.6.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig innsyn:
 
Søknad om akvakultur i Nesna kommune, Nordland
Søker: Arctic Seafarm AS org. 920 624 804
Søknaden gjelder: Ny landbasert akvakulturlokalitet
Omsøkt størrelse: 15 000 tonn biomasse
Lokalitet: Nesna Industripark, Langsetvågen
Koordinater: N 66º16,192` Ø 13º10,017`
Kontaktadresse: Nesna kommune, Movegen 24, 8700 Nesna. Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
 
Eventuelle merknader på denne lokalitetsplasseringen må fremsettes skriftlig og oversendes kommunen innen 03.12.2018.
 
Høringsdokumenter:
3. Miljøundersøkelser - Samlerapport pdf ASL3 Samlerapport (1.26 MB)
3a. Miljøundersøkelser - temperatur pdf ASL3a rapp temp (614 KB)
3b. Miljøundersøkelser - vannstrøm pdf ASL3b rapp vannstrøm (1.46 MB)
3c. Miljøundersøkelser - hydrografi pdf ASL3c rapp hydrografi (969 KB)
3d. Miljøundersøkelser - havbunn pdf ASL3d rapp havbunn (605 KB)
Les mer

KUNNGJØRING/OFFENTLIG INNSYN - Søknad om tillatelse for algeoppdrett – Valvika, Tomma i Nesna kommune

I henhold til Lov om akvakultur av 17.6.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig innsyn:
 
Søknad om akvakultur Nesna kommune
Søker: Tomma Laks AS 864 596 592
Søknaden gjelder: Tillatelse til algeoppdrett (sukkertare, butare, fingertare, søl og stortare)
Omsøkt størrelse: Biomasse 300 tonn, areal 3 hektar
Lokalitet: Valvika
Koordinater: N 66º17,946` Ø 12º48,862`
Kontaktadresse: Nesna kommune, Movegen 24, 8700 Nesna. Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
 
Eventuelle merknader på denne lokalitetsplasseringen må fremsettes skriftlig og oversendes kommunen innen 23.11.2018.

Høringsdokumenter:

  1. Søknad algeoppdrett – Tomma Laks AS  pdf Valvika alger - Søknad Tomma Laks AS (124 KB)
  2. Søknadskjema oppdrett  pdf Valvika alger - Søknadsskjema oppdrett (446 KB)
  3. Kartvedlegg (kart, plan, naturtyper)  pdf Valvika alger - Kart plan og naturtyper (1.18 MB)
  4. Strømmålinger  pdf Valvika alger - Strømmålinger Valvika (1.24 MB)
  5. Miljøundersøkelse MOM-B, Valvika  pdf Valvika alger - Mijøundersøkelse MOM B Valvika (1.34 MB)
  6. Høringsbrev Nærings- og fiskeridepartementet  pdf Valvika alger - Høringsbrev Nærings og fiskeridep (344 KB)

 

Les mer

BÆSJ og TISS og DOPAPIR....

BÆSJ

TISS

DOPAPIR

... er alt som skal i do.

Putter du andre ting i do, kan det føre til at rørene tetter seg!

 

DETTE SKAL IKKE I DO!

Q-tips, våtservietter og fett er tre av tingene som tetter igjen kloakkrørene våre og lager problemer.

 

Q-TIPS

Q-tips løser seg ikke opp i vann, og setter seg fast i rørene.

 

VÅTSERVIETTER

Våtservietter løser seg ikke skikkelig opp, og samler seg i store baller som tetter rørsystemet.

 

FETT

Fett fra matlaging som helles i vasken eller i do, stivner i rørene slik at de blir tette. Fett tiltrekker uønsket dyr også.

 

Teknisk etat takker for godt samarbeid!

Les mer
Abbonér på denne nyhetsmatingen

Logg inn