Barneverntjenesten

Nesna og Træna barneverntjeneste

Barneverntjenesten i Nesna og Træna er interkommunal, der Nesna er vertskommune. Tjenesten består av barnevernleder og tre kontaktpersoner. I tillegg er det mange ansatte som er knyttet til tiltak, eksempelvis fosterforeldre, veiledere, tilsynsførere, støttekontakter og avlastningshjem.

Alle barn har krav på god omsorg og det er i hovedsak foreldrenes ansvar. Foreldre kan likevel ha behov for hjelp til å ivareta dette ansvaret i korte eller lengre perioder, og det kan være mange grunner til det. Eksempler: barnet kan ha særlige behov utover det foreldrene makter å gi, det kan være økonomiske vansker, dårlig fysisk og/ eller psykiske helse, konflikter etter at foreldre har gått fra hverandre, overgrep, mobbing, rus eller vold. Ofte handler det om sammensatte problemer.

Barnets beste
Barnevernet skal ta utgangspunkt i hva som er til beste for barnet og vi bruker ofte begrepet «Barnets beste». Barnevernet arbeider etter Lov om barneverntjenester. I lovteksten står det at barnevernet skal gi barn, unge og familier hjelp og støtte når det er vanskelig eller barnet av andre grunner har behov for hjelp fra barnevernet. Barnevernet skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får hjelp og omsorg til rett tid, og å bidra til at barn og unge får trygge oppvekstkår.

Hjelp og støtte
Barneverntjenestens arbeid er en blanding av støtte og kontroll, og det kan være en stor utfordring. Barnevernet skal først og fremst gi hjelp og støtte slik at foreldrene selv kan gi god omsorg og det avhenger av et godt samarbeid. Hvis barnevernet og foreldrene er enige om det så kan det settes inn hjelpetiltak. Eksempler på hjelpetiltak er råd og veiledning til familien, støttende samtaler, psykolog, henvisning til Bup, opphold på institusjon, ansvarsgrupper, avlastningstiltak, støttekontakt og barnehageplass. Enkelte ganger er barnevernet og foreldrene uenige om hva som er barnets beste og det kan oppstå konflikter. Mange kan oppleve redsel for hva som kan komme til å skje og ser på barnevernet som en trussel. Vi bruker derfor mye tid på å forklare hva vi driver med og hvordan barnevernloven virker. Vi håper og tror at dette kan gjøre folk tryggere og at vi blir brukt av de som trenger det.

Når barnevernet må gripe inn
Enkelte ganger må barnevernet gripe inn hvis hjelpetiltak ikke er godt nok for å ivareta barnets beste. Det kan være nødvendig å flytte barnet utenfor hjemmet i en kortere eller i en lengre periode, selv om foreldrene ikke er enige i det. Hvis det skal skje så kan ikke barnevernet bestemme det alene. Det avgjøres i en nemnd som holder til i Bodø, Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker. Barneverntjenesten har et ansvar for å gripe inn dersom tiltak i hjemmet ikke er nok for å ivareta barnets behov eller i akutte situasjoner.

Barneverntjenesten kan også i samråd med foreldrene formidle plass i fosterhjem, foreldre/ barn tiltak eller barnevernsinstitusjon. Dersom et barn skal plasseres utenfor hjemmet uten foreldrenes samtykke, må det som sagt treffes vedtak om dette i fylkesnemnda i Bodø.

Bekymringsmelding
Barnevernet mottar stadig bekymringsmeldinger for barn og unge. Offentlige meldere er som oftest barnehage, skole, helsetjeneste, tannlege og politiet. Det mange ikke vet er at i de fleste saker så er det foreldrene selv som tar kontakt og søker hjelp fra oss – og det er veldig bra! Vi opplever også at barn tar direkte kontakt med oss, enten for å be om hjelp eller for å melde bekymring for andre barn og unge.

Hvis du er bekymret for om et barn får god nok omsorg, kan du melde fra til barnevernet. Dette kan du gjøre ved å klikke på knappene nederst i denne artikkelen.

Din bekymringsmelding kan være viktig for barnet eller ungdommen det gjelder. Du trenger ikke være sikker på at noe er galt før du melder fra. Det er barnevernets ansvar å vurdere om en bekymringsmelding skal føre til undersøkelse eller ikke. Hvis du er usikker på om du skal melde, så kan du gjerne ta kontakt med barnevernet i Nesna for å drøfte saken først. Vi er her for å hjelpe til og ønsker at innbyggerne har tillit til oss. Som privatperson kan du melde anonymt, selv om vi ofte anbefaler at en står fram med navn.
Kontakt barneverntjenestenLes mer

Nesna skole og SFO

Nesna skole

Nesna skole består av avdeling Nesna og avdeling Tomma. De to avdelingene har felles rektor og avdelingsleder.
Avdeling Nesna er en kombinert barne- og ungdomsskole (1. - 10.årstrinn). Skolen stod ferdig høsten 2008, og ligger i sentrum av Nesna tettsted. Uteområdet består av bl.a. lekeplass, grusbane, ballbinge, skaterampe og idrettsbane.
Skolebygget er bygd som en H, der hvert trinn har sin egen fløy. I tillegg er det en administrasjonsfløy med spesialrom (naturfag, kunst/håndverk) og fellesarealer som blant annet inneholder skolekjøkken, scene og folkebiblioteket. Skoleåret 2015/2016 er det ca. 210 elever med et mangfold av kulturell bakgrunn. Skolen har skolefritidsordning.

Avdeling Tomma ligger på tettstedet Husby på øya Tomma, ca. 5 km fra ferjeleiet. Skolen ble bygd i to byggetrinn. Det første var fullført i 1971 og det andre i 1984. Skolen har gymsal og eget svømmebasseng. Lokalene er nyoppusset i 2009 og er lyse, romslige og trivelige. Skolen ligger i flotte naturgitte omgivelser og har et stort uteområde. Det er flotte turmuligheter med kort vei til fjæra, naturreservat og fjellet. Skoleåret 2015/2016 er det 2 elever på 9.trinn.

Nesna skole samarbeider om en felles PP-tjeneste med Rana, Hemnes og Rødøy kommune.

Nesna kommune er en kommune med lange og sterke skoletradisjoner. Nesnas første faste folkeskole ble opprettet i 1823. Ved etablering av Høgskolen i Nesna i 1918 ble Nesna skole fast øvingsskole. Nesna skole har også samarbeid med Kristen videregående skole om hospitering og praksis.

 Bildet viser noen gutter som spiller fotball

 

Skolefritidsordning (SFO)

Skolefritidsordningen (SFO) holder til i Nesna idrettslags klubblokale.

Åpningstider:
12:15 - 16:00 Tirsdag, torsdag og fredag
14:00 - 16:00 Mandag og onsdag

Skolerute

Skolerute 2018-2019

Skolerute 2019-2020

Skolerute 2021-2022

Les mer

Nesna musikk- og kulturskole

musikkNesna musikk- og kulturskole er en ressurs til glede for kommunens innbyggere. Gjennom sin virksomhet skal skolens ansatte og brukere bidra til at Nesna blir en kulturkommune. Vi tilbyr instrumentalundervisning på alle nivå. Barn 0-16 har første prioritet; videre ungdom, studenter og voksne ut fra kapasitet. Nesna musikk- og kulturskole gir for tida undervisning på sang, barnekor, klaver og fløyte/blokkfløyte. I tillegg tilbyr vi gitar begynneropplæring. Vi kan levere dirigent-, instruktør- og musikertjeneste til lokale amatører eller profesjonelle. Musikk- og kulturskolen selger tjenester til babysang, barnehagene og Nesna skole, der vi har ansvaret for musikkundervisningen i 5.-10. klasse.

Trio Nesna er navnet musikk- og kulturskolens ansatte benytter når de opptrer som distriktsmusikere. Dette er en integrert del av virksomheten, og tjenesten har som mål å være en ressurs for kommunens innbyggere. Gjennom egne konserter og medvirkning i andres prosjekter gir musikerne skolens elever og andre kunstnerisk inspirasjon og opplevelse. Barn, unge og eldre gis spesielt tilrettelagte tilbud. I tillegg deltar Trio Nesna i regionale prosjekter på høyt kunstnerisk nivå sammen med distriktsmusikerne i nabokommunene.

Ensemble Borealis er navnet musikk- og kulturskolens ansatte benytter når de opptrer som distriktsmusikere. Dette er en integrert del av virksomheten, og tjenesten har som mål å være en ressurs for kommunens innbyggere. Gjennom egne konserter og medvirkning i andres prosjekter gir musikerne skolens elever og andre kunstnerisk inspirasjon og opplevelse. Barn, unge og eldre gis spesielt tilrettelagte tilbud. I tillegg deltar Ensemble Borealis i regionale prosjekter på høyt kunstnerisk nivå sammen med distriktsmusikerne i nabokommunene.

Våre tilsatte

 • Espen Alvim er sanger/sanglærer. Han har sin utdanning fra Institutt for musikk, NTNU, og har jobbet som frilanssanger. Espen har i tillegg erfaring som kordirigent, komponist og arrangør.
 • Tove Sjåfjell er pianist/pianolærer. Hun har studert i Tromsø og Helsinki og har lang erfaring som pedagog og utøver.
 • Sjur Berglann er blokkfløytist og lærer på fløyte/blokkfløyte og gitar. Utdanning fra Musikkonservatoriet i Tromsø og allsidig erfaring som pedagog og utøver.

Her kan man søke plass på Nesna musikk- og kulturskole

Les mer

Nesna barnehage

Om barnehagen

Nettbasert kommunikasjonsløsning via Mykid.no


Barnehagen eies av Nesna kommune, og arbeider i forhold til Lov om barnehager.

Nesna barnehage tilbyr 60 plasser for barn fra 0 – 6 år.

Vi tilbyr heldagsplasser, deltidsplasser og korttidsopphold.

Barnehagens åpningstid: Kl.07.45-1630
Etter behov og spesiell avtale, kan barnehagen holdes åpen 06.00-17.00.


Barnehagen holder stengt 5 planleggingsdager i året, og det kan også bli stengt tre uker om sommeren. I mellomjula er det vanligvis redusert åpningstid.
Barna er fordelt på tre baser/avdelinger; Krabben, Sjøstjerna og Kråkebollen. De yngste barna har plassen sin på Krabben.
Barnehagens uteområde er stort og variert. Vi har vår egen trollskog, ski/akebakke, bærbusker, bålplass, ballbinge med kunstgress og mye mer.
Voksentetthet: Det er en voksen pr 6 barn når barna er over 3 år, og en voksen pr 3 barn, når barna er under 3 år.

 Bildet viser en gutt og en bukett blomster

Organisering

Barnehagen har en åpen organisering. Det vil si at barna tilhører en bestemt base/avdeling. Her har de egen garderobeplass og sine faste voksne. Som oftest spiser barna måltidene på sin hjemmebase. Hele dagen kan barna bruke hele barnehagehuset og hele uteområdet til lek og aktivitet. Barna kan velge selv hvor de vil være. De ulike rommene i barnehagen er utstyrt med forskjellige leker og aktivitetstilbud.
Småbarnsavdelinga er noe mer skjermet, men de minste får også ta hele huset i bruk når de er klar for det.

Satsingsområder

 • Være en helsefremmende barnehage
 • Samarbeid med småbruk
 • Høsting av naturen/Grønt entreprenørskap
 • Barn hjelper barn
 • Kommunikasjon og språk

I Nesna barnehage skal alle føle seg trygge på at hver og en blir sett. Dette gjelder barna, barnas foreldre/foresatte, og de ansatte.
For at alle barn og voksne skal kunne utvikle seg i positiv retning, må alle som arbeider i barnehagen ha et positivt menneskesyn. Alle må vite at det i alle mennesker finnes egenskaper som kan utvikles i positiv retning.
Det handler om å finne diamanten i alle mennesker.
Alle mennesker, både voksne og barn, er forskjellige, og har derfor ulike evner og behov. Alle har krav på respekt og å bli sett som den de er. Alle skal kunne få veiledning på en slik måte at hver og en lykkes. De voksne skal lykkes i det arbeidet de gjør i barnehagen. Foreldre/ foresatte skal lykkes som foreldre. Barna skal lykkes i sin vekst og utvikling fram til å kunne bli trygge barn med positiv selvfølelse og massevis av kunnskap og ferdigheter.

To sitat som er viktige ledestjerner for oss i Nesna barnehage:

 • DERSOM BARN SKAL HA LIKE MULIGHETER, MÅ DE BEHANDLES FORSKJELLIG
 • HVIS JEG IKKE FÅR FØLE DET JEG FØLER, FÅR JEG IKKE VÆRE DEN JEG ER

All kommunikasjon skal være positiv og anerkjennende.

 Bildet viser en gutt som kjører leketraktor

Overordnet mål

Nesna barnehage ser det som hovedoppgave å arbeide på en slik måte at alle barn blir godt kjent med seg selv (selvfølelsen).
De skal få et positivt selvbilde, og en god porsjon selvtillit og mestringsevne.
Barna skal tilegne seg empatiske evner (evne til innlevelse) og prososial kompetanse (forstå andre og ønske å gjøre noe med det).
Fokus settes på å utvikle god sosial handlingskompetanse.
Barna skal lykkes i å omgås hverandre og andre på en positiv måte.

Barna skal tilegne seg god kunnskap, erfaring og ferdigheter innen alle fagområder som er listet opp i Rammeplan for barnehager.
Disse er:

 • Kommunikasjon, språk og tekst
 • Kropp, bevegelse og helse
 • Kunst, kultur og kreativitet
 • Natur, miljø og teknikk
 • Etikk, religion og filosofi
 • Nærmiljø og samfunn
 • Antall, rom og form

Det leke og læringsmiljøet vi tilbyr barna, og de aktivitetene og arbeidsmetodene vi velger, skal hjelpe oss til å nå overordnet mål.

Les mer
Abbonér på denne nyhetsmatingen

Logg inn