IT-jobb i NAV via hjemmekontor på Nesna?


I lys av korona, men også generelt ut fra trenden i samfunnet, vil stadig flere arbeidsgivere åpne for at ansatte ikke lengre må samlokaliseres på ett arbeidssted. NAV er en av disse arbeidsgiverne som nå gir ansatte mulighet for hjemmekontor med tilknytning til lokale kontor. 

Velkommen til Nesna

NAV vil veldig gjerne ønske flere kollegaer velkommen til Nesna. Det er fortiden utlyst 10 IT-stillinger i NAV der du kan du kombinere hjemmekontor med fysisk arbeidsplass ved NAV-Nesna. Du vil være ansatt i IT-avdelingen i Oslo. På Nesna har NAV et lokalkontor med fem ansatte, alle med ulike ansvarsområder.

– Vi er glade for at NAV-Nesna og kommunen stiller kontorlokaler til disposisjon etter behov dersom søkere på slike stillinger ønsker seg til Nesna kommune, sier Martin Strand fra NAV lokalt.– Vi mener det er bra at NAV trekker frem denne muligheten for sysselsetting. Ved hjelp av hjemmekontor med tilknytning til lokale kontor kan vi ta i bruk kompetansen som finnes i distriktene.

Kommunen bidrar

Fra Nesna kommune sin side, møtes initiativet fra NAV med begeistring.

Samfunns- og næringsutvikler Halvor Hilmersen påpeker at kommunen har gode kontorlokaler som kan benyttes i gode arbeidsfellesskap, så vel som boliger, barnehageplass og skole. 

– På Nesna vil vi gjerne legge til rette for såkalt «remote working», eller fjernarbeid. I tillegg har vi et spennende, trygt og godt lokalsamfunn som er en utmerket ramme for både arbeid og fritid. 

– Ved ansettelse med fysisk arbeidsplass ved NAV-Nesna, ser vi ikke bort fra at dette kan tilpasses og videreutvikles ytterligere, sier leder Sigmund Nilssen.Nyttige lenker:

Bli med på NAV sin digitale faglunsj 29. oktober

Nav søker senior Fullstack-utviklere i hele Norge.
https://arbeidsplassen.nav.no/stillinger/stilling/ddcaf11c-9c97-4063-a247-85097f2404ce

Nav søker senior Frontend-utviklere i hele Norge
https://arbeidsplassen.nav.no/stillinger/stilling/d5d85398-9f53-4161-a4a5-52c4653f41d5

Nav søker senior Backend-utviklere i hele Norge
https://arbeidsplassen.nav.no/stillinger/stilling/38afe237-4b3e-4b46-b351-da931d0baef9

Nav søker senior Plattform-utviklere i hele Norge
https://arbeidsplassen.nav.no/stillinger/stilling/7dfc2e26-0879-4227-894a-ddc37b03559c

NAV Kubernets-baserte applikasjonsplattform:
https://nais.io

Nav IT på github:
https://github.com/navikt

Nav sitt designsystem:
https://design.nav.no

 

Les mer

Økonomisk sosialhjelp

Økonomisk stønad (sosialhjelp) skal etter sosialtjenesteloven sikre at alle har nok midler til livsopphold, og kan ytes til de som trenger hjelp for å overvinne eller tilpasse seg en vanskelig livssituasjon.

Ytelsen er ment å være midlertidig, og hjelpen skal bidra til å gjøre mottaker økonomisk selvhjulpen. Det betyr at før økonomisk stønad ytes, må du utnytte og vurdere alle andre muligheter til å forsørge deg selv. Det kan være lønnsinntekter, trygderettigheter, sysselsettingstiltak, studielån, bruk av formue eller reduksjon av utgifter.

Dersom du oppfyller vilkårene i Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen, og ikke har andre muligheter til å forsørge deg, har du krav på økonomisk sosialhjelp. Størrelsen på beløpet samt hvilken annen hjelp og oppfølging du kan få for å bli selvhjulpen skal vurderes individuelt og skjønnsmessig ut fra hvilke behov du har. Økonomisk stønad blir gitt i kombinasjon med rådgivning til søkeren.

Det er kommunen som har ansvaret for økonomisk stønad til livsopphold, mens NAV administrerer ordningen og saksbehandler skjemaene.

Opplysning, råd og veiledning

Hva får du?
Alle offentlige kontorer har plikt til å veilede om sin egen virksomhet. NAV-kontorenes plikt til å gi opplysning, råd og veiledning skal bidra til å løse eller forebygge sosiale problemer. NAV-kontoret har en utvidet plikt til å gi opplysninger, råd og veiledning ut over sitt eget fagområde.

NAV gir gratis råd og veiledning innen mange områder, blant annet:

 • Økonomi
 • Arbeid og aktivitet
 • Bolig
 • Helse

Les mer om sosiale tjenester på nav.no.

Hva er bostøtte?

Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for de som har lav inntekt og høye boutgifter.
Husbanken og kommunen samarbeider om bostøtteordningen. Husbanken fatter vedtak, men det er kommunen som behandler søknaden og har all kontakt med deg som søker.

Hvor er bostøttekontoret i kommunen?

NAV Nesna, Movegen 24, 8700 Nesna

Sjekk om du kan få bostøtte

Husbankens nettsider kan du se hvem som kan få bostøtte, hvilke krav som gjelder for boligen og hvilke inntektsgrenser som gjelder. Du kan også prøve bostøttekalkulatoren.

Søk bostøtte

Søknadsfristen for bostøtte er den 25. hver måned. Utbetaling skjer ca. den 20. i påfølgende måned. Hvis du får innvilget bostøtte, blir søknaden din overført til neste måned. Får du avslag fordi du har høy inntekt en måned, blir søknaden din overført til neste måned automatisk. Søk bostøtte her.

Meld fra om endringer

Du har plikt til å melde fra hvis det er endringer i noen av opplysningene du har gitt i søknaden. Sjekk alltid at det er brukt riktige opplysninger i vedtaket du får.

Klage på vedtak om bostøtte

Hvis du mener noe er feil i vedtaket, kan du klage innen 3 uker etter du mottok vedtaket. Du kan klage her.

Mer informasjon

Du finner mer informasjon om bostøtte på husbanken.no. Du kan også henvende deg til kommunen for å få hjelp og veiledning.

Regelverk

Les mer

NAV Nesna

NAV Nesna skal:

 • Legge til rette for en effektiv arbeids- og velferdsforvaltning, tilpasset den enkeltes og arbeidslivets behov. Basert på en helhetlig og samordnet anvendelse av Arbeidsmarkedsloven, Folketrygdloven, Lov om sosiale tjenester i NAV og andre lover som forvaltes av Arbeids- og velferdsforvaltningen.
 • Fremme overgang til arbeid og aktivitet.
 • Bidra til sosial og økonomisk trygghet
 • Møte det enkelte menneske med respekt
 • Vårt mål er å få flere i arbeid og aktivitet, færre på stønad
 • Ta imot og behandle søknader om bostøtte og startlån

NAV Nesna har følgende åpningstider:

 • Tirsdager 10.00-14-00
 • Torsdager 10.00-14.00

Finn NAV på sosiale medier

Sjekk ledige stillinger i Nesna

 

Startlån

Startlån kan være en inngangsmulighet til boligmarkedet for husstander som ikke får vanlig boliglån eller som har vanskeligheter med å bli boende i boligen sin. Har du lav inntekt kan startlånet kombineres med tilskudd eller bostøtte.

Nyttige lenker:

Les mer
Abbonér på denne nyhetsmatingen

Logg inn