UNG I NESNA - helsestasjon for ungdom

Hver mandag i skoleåret er helsestasjonen åpen mellom kl 17 og 19.

Tilbudet er til både gutter og jenter 13 - 25 år, det er gratis, ingen timebestilling, de som jobber der har taushetsplikt.

Du kan snakke om kjærlighet, seksualitet, prevensjon, seksuelt overførbare sykdommer, problemer i hverdagen, rus, spiseforstyrrelser, uønsket graviditet, abort og mye annet.

Dere møter helsesøster og lege. Har du problemer som vi ikke kan hjelpe deg med der og da, vil du få hjelp videre i systemet.

Les mer

Helsestasjon

Skolehelsetjenestens oppgave er å forebygge sykdom og skade blant barn, samt fremme barns helse og trivsel.
På helsestasjonen får du tilbud om

 • helseundersøkelse
 • barnevaksinasjoner
 • svangerskapskontroll
 • rådgivning om helse, barns utvikling, kosthold med mer

Dersom vi finner sykdom eller andre forhold som bør utredes nærmere, vil skolehelsetjenesten henvise eleven til andre behandlings- eller hjelpeinstanser.
Helsesøster deltar i skoleteam ved aktuelle saker og i ansvarsgrupper rundt barn med sammensatte behov.
Helsesøster i skolen er et lavterskeltilbud. Foreldre og elever oppfordres til å ta kontakt ved behov.

Bemanningen er 1.5 stilling. Bemanningen er økt med 0.5 stilling som en følge av at kommunen har flyktningmottak. Kommunen har oppfølgingsplikt vedr. flyktningenes helsetilstand. Dette er en viktig opplysninger som videresendes til ny oppholdskommune. Spesiell oppmerksomhet og oppfølging skal gis til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente fra områder hvor det er høy risiko for bestemte infeksjonssykdommer eller som for eksempel:

 • har vært utsatt for tortur og andre alvorlige traumer
 • ikke har familie/nettverk
 • er mindreårige og kommer alene til Norge
 • er gravide
 • er enslige forsørgere
 • har vært utsatt for voldtekt eller annen seksualisert vold
 • er kjønnslemlestet eller står i fare for å bli det
 • har (tegn på) psykiske problemer

Helsestasjonen driver også Åpen helsestasjon for ungdom.
Som vertskommune for videregående skole er det kommunens ansvar å sørge for oppfølging av elever på videregående skole. Denne oppgaven er tillagt helsestasjonen.
Jordmortjenesten er en del av helsestasjonen og kommunen kjøper denne tjenesten av Helgelandssykehuset HF avd. Rana, 20% stilling.

Les mer
Abbonér på denne nyhetsmatingen

Logg inn